Framtid i Boden

Debattartiklar och insändarspalter i våra Norrbottenstidningar är överfyllda med hur illa det är ställt i Bodens kommun. Skolan för våra barn, vår framtid, fungerar inte och måste leva under ständiga indragningshot. Socialvård och äldrevård utsätts för förödande kritik av kommunens invånare. Polisstationen håller helgstängt lite då och då. BodenBo måste riva ytterligare några 100 lägenheter trots närhet till länshuvudstaden Luleå och Kallax flygfält. Utlovade ersättningsjobb från Regeringen har i verkligheten blivit några tiotal i Apoteksbolaget. Och kommunstyrelsen är handlingsförlamad av interna stridigheter och avgångshot från våra kommunalråd. Vi talar och skriver enbart om problem aldrig om möjligheter. De är dessa signaler Bodens kommun sänder ut till Norrbotten och landet i övrigt.

Var finns strategin för Bodens framtid? En strategi som bygger på ett gemensamt ansvar och samarbete mellan företagare, vanliga kommuninvånare och kommunledningen. Var finns ett konstruktivt samarbete mellan våra politiska partier? Var tog det Fyrkantsamarbetet som nu gått i stå vägen? Var finns samarbetet mellan Boden och Luleå med centrum 38 km och 30 minuters bilresa från varandra vägen? Var finns ett konstruktivt positivt tänkande för en målbild 4 – 6 år framåt i tiden.

Boden är en vacker stad enligt samstämmiga uppfattningar från våra besökare utifrån. Boden har en imponerande turism med dragkraft på över 5000 norrmän årligen till vår camping, till forten, Western Farm och äventyrsbadet Nordpoolen. Härutöver finns norra Sveriges bästa golfbana i Sävast och ett fantastiskt laxfiske mitt i staden nedanför kraftverket i Luleälven. Turism är världens största och mest snabbväxande industri, här har Boden unika möjligheter.

Boden är en fin stad att leva i med låg hyresnivå i moderna lägenheter och ett geografiskt mycket gynnsamt läge. Här finns ett kultur-, fritids- och föreningsutbud som mångdubbelt större städer är avundsjuka över; Paglaområdet och utförsanläggningen i Storklinten för att bara nämna några.

Företagsetablering i Boden har gynnsamma förutsättningar med ett läge centralt i Barentsområdet, med ett Universitet och en internationell fraktflygplats under uppbyggnad samt Sveriges modernaste flygflottilj och ”Europas modernaste sjukhus” allt inom 20-30 minuters avstånd samt mitt i staden en järnvägsknutpunkt och Sveriges största Garnisonsstad.

Om dessa positiva möjligheter och förutsättningar sammanställs för en tidsperiod 4-6 år fram i tiden och den outnyttjade planeringskompetens som finns hos företagare, föreningar och politiska partier sätter sig tillsammans så kommer konstruktiva lösningar att kunna letas fram.

Ansvariga bodensare, samla ihop kompetensen, sätt dem att staka ut möjligheter och ta fram konkreta planer och presentera och marknadsför dem. Samordna och samarbeta över prestigegränser. Fastna inte i probleminventeringar. Det finns en mycket stor utvecklingspotential i Boden om vi ser till våra möjligheter. Boden har framtiden för sig om inte ansvariga blockeras av interna strider och lägger all energi på meningslösa resor till regeringskansliet för att tigga om hjälp som vi i alla fall aldrig kommer att få.

/ Bo Hultin

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 28 januari 2002.

Hemvärnet utvecklas för ökad trygghet.

Vi kan dagligen läsa i media hur det senaste försvarsbeslutet 1999 prioriterat materiel och teknik före värnpliktsutbildning och övningar. I stället för att utbilda och öva måste allt mer kraft ägnas åt att planera ökade besparingar och ekonomiska nedskärningar.

Polisen har nu reducerats så mycket att man i en del städer stänger helt vissa helger. Tullens besparingskrav gör att man nästan enbart klarar de administrativa uppgifterna.

I en allt osäkrare omvärld måste vi finna nya lösningar för vår trygghet såväl till vardags som vid ökat hot. Sverige är inte längre en säker frizon, när terrorn blir allt mer internationell. Det bara måste finnas en planering för de fall vår beredskap behöver höjas.

Ny moderniserad lag.
Försvarsministern tar i dagarna emot en utredning om ”Gränsbevakning vid höjd beredskap” som regeringen tillsatt för drygt ett år sedan. Bakgrunden är att Sverige och Finland numera är medlemmar i EU och har anslutit sig till Schengensamarbetet. Härigenom har vissa lagar blivit inaktuella. Vidare har ju också försvarsmakten, tull och polis reducerats och omorganiserats kraftigt. Utredaren, som haft särskilda experter till sitt förfogande, föreslår att Gränsövervakningslagen från 1979 upphävs och ersätts med en ny moderniserad lag samt att fyra andra inaktuella lagar om gränsbevakning ändras och att ändringar görs i tre olika förordningar. Härmed kommer också svenska lagar att överensstämma med folkrätten.

Hemvärnet bistår tull och polis.
Nytänkandet i utredarens förslag är att hemvärnet får nya och utökade uppgifter vid höjd beredskap. Precis som idag när räddningsledare och polis behöver hjälp av hemvärnet med eftersök av förvunna personer, vid stora översvämningar och vid allvarliga olyckor så föreslås hemvärnet få i uppgift att bistå tull och polis vid höjd beredskap. Avsikten är självfallet inte att hemvärnsmän ska stå och kontrollera väskor och bagage vid någon gränsstation utan att vid höjd beredskap kunna bistå med fasta och rörliga patruller för övervakning av avlägsna kuster och gränser.

Värnar själva vår hembygd
Hemvärnsfolk, som har en mycket hög beredskap och modern utrustning i hemmen, finns ju ”alltid och överallt” beredd att värna sin hembygd. När nu hemvärnet inte längre behöver öva sprängning av gränsbroar så finns också plats för utökade uppgifter. För dessa nya uppgifter ställs krav på planering, utbildning och övningar. Hemvärnet behövs ännu mer i framtiden för att ge vår befolkning ökad trygghet i en allt oroligare värld. Det är nu viktigt att fortsätta rekrytering och att genomföra bra övningar. Materiel och teknik kan inte öka vår trygghet, det kan enbart vår egen vilja att vi själva värnar vår hembygd göra.

/ Bo Hultin, Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens Kuriren den 15 januari 2002.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.