Ett Barentssekretariat till Länet – NU.

Barentsregionen omfattar norra Sverige, norra Norge, norra Finland och nordvästra Ryssland. I området bor ca 5 miljoner invånare. Här finns stora resurser av skog och rik tillgång på värdefulla mineraler och övriga naturresurser. Ett utbyggt Barentssamarbete är av stor betydelse för området ekonomiskt, infrastrukturellt samt dessutom ur säkerhetspolitisk synpunkt.

För två år sedan genomförde vår landshövding Kari Marklund ett Barentsseminarium i Kalix för att klarlägga förutsättningarna för att etablera ett Barentssekretariat i norra Sverige. I seminariet deltog företrädare för myndigheter och näringsliv i Norrbotten och Västerbotten samt representanter för regeringen. Som ett resultat av seminariet tillsatte regeringen en
projektgrupp med landshövdingen som ordförande och Gunnar Lassinantti som projektledare att utreda och lämna förslag i frågan.

Den 25 februari 2002 redovisades uppdraget av landshövdingen för utrikesminister Anna Lindh i Luleå och föreslog att regeringen inrättar ett fristående nationellt Barentssekretariat i norra Sverige som skulle kunna vara ett stöd för myndigheter, universitet, näringsliv och folkrörelser i deras arbete i kontakterna med Ryssland.

Regeringen har då tillsatt ytterligare en utredning som nu ska se över hur samordningen i regeringskansliet kan förbättras när det gäller Barentssamarbetet.

Vår landshövding har lämnat ett underbyggt konstruktivt förslag som till en mycket ringa kostnad skulle kunna ge stort utbyte för norra Sverige och näringslivet i Barentsområdet. Ett samarbete som med motsvarande sekretariat i Nordnorge och norra Finland skulle kunna ge ett förbättrat näringsliv med våra grannländer och med nordvästra Ryssland har härmed av regeringen förhalats ytterligare och ännu mer.

Kan det vara så förtvivlat svårt för regeringen att avdela någon extra miljon till ett Barentsområde som ju kommer att ge mångfalt igen. När man ser med vilken lättvindighet regeringen kunde avdela en hel miljard kronor till södra Östersjöområdet (den s k ”Östersjömiljarden”) för tio år sedan och som inte fick något konkret resultat alls då blir man mycket förvånad över de stora bristerna i kunskaperna om området kring norra Sverige.

Om nu vår statsminister tycker att det är futtigt att diskutera inrikespolitik när strider råder i Israel och Palestina så kan väl Björn Rosengren som t o m förra vecka påstod att han bor i Norrbotten sätta sig in i läget och berätta för Anna Lindh hur det är i vårt närområde.

Nu bollas en enkel självklar fråga mellan de olika departementen i Stockholm och förhalas genom nya olika utredningar. Här har Björn Rosengren verkligen chansen att samla några välbehövliga politiska poäng och lyfta sig och kommunalråden i Kiruna, Boden och Luleå ovanför de interna partistriderna som sedan lång tid blockerar all utveckling i Norrbotten. Landshövding Kari Marklund har tagit fram beslutsunderlaget och lämnat förslag; ”Ett Barentssekretariat till Norrbotten och NU”. Regeringen behöver bara fatta beslut.

/Bo Hultin

Debattartikel publicerad i Norrbottens Kuriren den 17 april 2002.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.