Skogens intäkter beskattas orättvist.

Sveriges skogar ger vårt land nettoexportintäkter på ca 75 miljarder kr varje år (export minus import). Det är mångfalt mer än vår verkstadsindustris samlade exportvärde. Skogens tillväxt är nära dubbelt så stor som den del som årligen slutavverkas. Det har aldrig funnits så mycket skog i Sverige som i dag. Det är resultatet av det arbete med skogsvård som genomförts de senaste 100 åren av våra föregångare som bott och verkat i våra skogslän.

För bra tillväxt måste skog röjas, gallras, slutavverkas och återbeskogas. Det kan bara göras där skogen växer och av de som bor där skogen växer. För bra skogsskötsel erfordras bra vägnät och bra infrastruktur. Problemet är bara att intäkterna av skog beskattas där skogsägarna bor och där skogsbolagen har sina huvudkontor. De allra flesta skogsägare bor i den kommun där de äger sin skog, men ca 30 % av skogsägarna bor i södra Sverige och i storstadsområdena. De flesta huvudkontor för skogsbolagen är inte belägna i skogslänen.

Det är ju mycket stora belopp det är fråga om när det på skogsintäkterna betalas ca 30 % i skatt. Som ett exempel finns det över 2 500 skogsägare i Bodens kommun som äger skog och 700 av dem bor inte i kommunen. Enbart värdet på skogen i Bodens kommun uppgår till 2 500 miljoner kronor och har en yta motsvarande en halv miljon fotbollsplaner. Varje år avverkas enbart i Bodens kommun en halv miljon kubikmeter skog som fyller 12 000 timmerbilar med släp. I övriga delar av Norrbotten är värden och volymer de motsvarande.

Om intäkterna från skogen i stället beskattades där skogen växer erhålles en rättvisare skattefördelning i landet och medger förutsättningar för en förbättrad infrastruktur för Norrbotten och för övriga skogslän i vårt land.

Nu finns säkert en invändning som säger att så här har det alltid varit i Sverige och alla ändringar är svåra att genomföra. Verkligheten är dock att mer och mer skog köps upp av kapitalstarka ägare i Syd- och Mellansverige för att placera sina tillgångar i reella värden i stället för i osäkra värdepapper.

Vi kan också se hur vårt östra grannland Finland löst beskattningsfrågan med beskattning av skogsintäkterna där skogen växer. Den här föreslagna lösningen innebär också att skogskommunerna inte jämnt och ständigt ska behöva be regeringen om olika stöd- och bidragsåtgärder i samma utsträckning som i dag.

Våra skogar ger i dag mer än 100.000 årsarbetstillfällen i huvudsak för de som bor i våra skogslän. En rättvisare skattefördelning medger bättre förutsättningar för vår befolkning att vara bosatt i hela landet och där finna ökade möjligheter till vidareförädling av de virkesprodukter som i dag lämnar våra skogslän i stor utsträckning obearbetad.

Till skillnad från många andra konstruktiva förslag så kostar ju detta enbart en begränsad omläggningskostnad för några skattejurister i regeringskansliet.

Bo Hultin

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.