Förbättrade förutsättningar för skogsnäringen.

Motion till Moderata Samlingspartiets Årsstämma i Boden den 26 mars 2003, inlämnad av Bo Hultin.

Sveriges skogar ger vårt land nettoexportintäkter på ca 80 miljarder kr varje år. Skogsindustrin svarar för ca 60 % av den svenska nettoexporten och är därmed landets enskilt viktigaste industrigren. Skogsnäringen – skogsbruket och förädlingsindustrierna – sysselsätter ca 100 000 personer i Sverige. Skogen är en stor, betydelsefull energiresurs och det finns en stor potential att öka skogens betydelse som energikälla.

Vid sidan av skogens betydelse för ekonomin och miljön har skogen som källa för avkoppling, rekreation och naturupplevelser fått en allt större betydelse. För landets 300 000 jägare, för alla bär- och svamplockare samt för dem som vistas i skogen för friluftsliv har skogen ett oskattbart värde.

Men intresset för skogliga frågor då det gäller utbildning, utveckling och forskning är i Sverige mycket lågt, särskilt vid en jämförelse med våra grannländer.

Det är oroande att skogskötseln allvarligt har försämrats under senare år. Detta får på sikt allvarliga konsekvenser för värdet av våra skogar som råvara till industrin. Redan i dag upplever skogsindustrin brist på lämplig råvara inom vissa regioner.

För att vi även i framtiden skall kunna utveckla Sveriges skogstillgångar behöver samhällets engagemang ökas inom områdena; kompetensförsörjning, forskning, trä som byggmaterial och att skogsägarnas ekonomiska incitament för skogsvård förbättras.

Föreslår att Moderata Samlingspartiet verkar för:

– att stärka kompetensförsörjningen för skogsnäringen genom förbättrade utbildningsbetingelser för våra ungdomar.

– förbättrade förutsättningar för skogsforskning med förankring i praktiskt skogsbruk.

– att förutsättningarna förbättras för ökad trä- användning i skogslandet Sverige.

– ett ökat samhälligt fokus på skogliga frågor för att skognäringen även i framtiden skall vara en motor i svensk ekonomi.

Föreslår att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Länsförbundsstämma.

/ Bo Hultin

Ett Barentssekretariat till östra Norrbotten.

Motion till Moderata Samlingspartiets Årsstämma i Boden 26 mars 2003, inlämnad av Bo Hultin.

Utvecklingen i Barentsområdet har tagit ordentlig fart under det senaste året. Den internationella gränsövergången i Salla mellan Finland och Ryssland har efter många om och men äntligen öppnats även för persontrafik. Ett toppmöte mellan Barentsregionens regeringschefer har hållits i positiv anda i Kirkenes i januari 2003 i samband med tioårsjubileet av starten av Barentssamarbetet. Ett internationellt ramavtal för saneringsarbete för industriutsläpp och atomsopor (MNEPR) skrivs under i dagarna.

Barentsregionen omfattar norra Sverige, norra Norge, norra Finland och nordvästra Ryssland. I området bor ca 5 miljoner invånare. I området finns stora resurser av skog och rik tillgång på värdefulla mineraler och övriga naturresurser. Det så kallade Sjtokmanfältet norr om Murmansk innehåller jättelika mängder naturgas, det handlar om mer än 30 gånger så mycket som det norska Snövitfältet. Ryska oljebolag ska på sikt förse USA med ca 10 procent av dess oljekonsumtion från hamnen i Murmansk. Härför krävs stora investeringar.

Ett utbyggt Barentssamarbete är av största betydelse för området ekonomiskt, infrastrukturellt samt dessutom ur säkerhetspolitisk synpunkt.

För fyra år sedan genomförde vår landshövding Kari Marklund ett Barentsseminarium i Kalix bl.a. för att klarlägga förutsättningarna för att etablera ett Barentssekretariat i norra Sverige. I seminariet deltog företrädare för myndigheter och näringsliv i Norrbotten och Västerbotten samt representanter för regeringen. Efter seminariet tillsatte regeringen en projektgrupp med landshövdingen som ordförande och Gunnar Lassinantti som projektledare att utreda och lämna förslag i frågan.

I februari 2002 redovisades uppdraget av landshövdingen för utrikesminister Anna Lindh i Luleå och föreslog att regeringen inrättar ett fristående nationellt Barentssekreteriat i norra Sverige som skulle kunna vara ett stöd för myndigheter, universitet, näringsliv och folkrörelser i deras arbete i kontakterna med Ryssland.

Regeringen har härefter tillsatt flera utredningar för att se över hur samordningen i regeringskansliet kan förbättras när det gäller Barentssamarbetet.

Vår landshövding har lämnat ett konstruktivt förslag som till en mycket ringa kostnad kan ge stort utbyte för näringslivet i Barentsområdet och som skulle kunna etablera ett förbättrat samarbete med nordvästra Ryssland. Detta har nu av regeringen ytterligare förhalats än mer.

Föreslår att Moderata Samlingspartiet verkar för att ett Barentssekretariat inrättas i östra Norrbotten med uppgift att vara ett stöd i norra Sveriges kontakter för att tillsammans med Nordnorge och norra Finland stödja och stärka kontakterna med nordvästra Ryssland.

Föreslår att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Länsförbundsstämma.

/Bo Hultin

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.