Motion angående ändrad arvodering…

Motion angående ändrad arvodering för landstingsfullmäktiges beredningar inlämnad av Bo Hultin (m) till Landstingsfullmäktige den 18 februari 2004.

Landstingsfullmäktiges sex beredningar har en viktig uppgift att fylla genom att bidra med kunskaper till landstingsfullmäktige och genom att lösa de uppdrag som åläggs dem med utgångspunkt i landstingsplanen.

Fullmäktiges beredningar skall vara en länk mellan medborgarna och fullmäktige och ett komplement till partiernas arbete. I beredningarnas uppdrag ingår att lyssna och föra en dialog med medborgarna och därefter föra fram synpunkter som framkommit till fullmäktige. Arbetet inom fullmäktiges beredningar ska skapa förutsättningar för att öka medborgarnas engagemang och öka det demokratiska inflytandet. Detta arbetssätt ska också ge kunnigare förtroendevalda som har god kontakt med medborgarna. Beredningarna ska rapportera sina uppdrag direkt till landstingsfullmäktige.

Arvodering av ledamöterna i landstingsfullmäktiges sex beredningar sker med 7.500:- per år d v s med 625:- per månad till varje ledamot. För en mandatperiod om fyra år blir den sammanlagda ersättningen 30.000:-. Arvodets storlek är beräknat på att 15 sammanträdesdagar per år ersätts med 500:- per dag. Arvodet påverkas inte av om ledamöterna deltar i få/inga eller i alla 15 avdelade sammanträdesdagarna.

Av den öppna redovisningen på landstingets hemsida framgår att 25 % av beredningarnas ledamöter deltagit i mindre än hälften av de avdelade sammanträdesdagarna. Var 5:e ledamot har deltagit i mindre än 25 % av avdelade sammanträdesdagar. Vidare framgår att vissa beredningar har en hög närvaro medan andra beredningar har en mycket låg närvaro.

Det måste anses stötande för det allmänna rättsmedvetandet att det ges ett oreducerat arvode till ledamöter som enbart har låg eller mycket låg närvaro i beredningsarbetet. Arvodet per sammanträdesdag blir härigenom för dessa ledamöter oskäligt högt.

Det måste även anses osolidariskt gentemot de ledamöter som deltar i samtliga 15 sammanträdesdagar också måste göra arbetet även för de som är frånvarande.

Ur demokratisynpunkt fungerar inte den demokratiska processen om några ledamöter inte deltar i arbetet fullt ut med att lösa av fullmäktige ålagda uppdrag. Det måste vidare anses vara ett allvarligt svek mot väljarna av förtroendevald ledamot att inte fullt ut delta för att lösa de uppdrag som man erhållit, tagit på sig och mottar arvode för.

Med anledning härav föreslår jag att arvodering till beredningarnas ledamöter sker så att ersättning endast utgår för de sammanträdesdagar ledamöterna deltar i och med samma belopp som ledamöter erhåller vid landstingsfullmäktiges sammanträden.

Bo Hultin (m)

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.