Bättre förutsättningar för MUF:s verksamhet.

Motion till Moderata Samlingspartiets Partistyrelse och Länsförbundsstämman 2004 inlämnad av Bo Hultin, Boden.

Motion om bättre förutsättningar för MUF verksamhet.

Moderata Samlingspartiet behöver nu fler sympatisörer och fler medlemmar efter minskningen i katastrofvalet 2002. Medlemsantalet för moderaterna i landet har på kort tid minskat från 69.000 medlemmar till 60.000. Rekrytering måste genomföras på stor bredd.

Efter valet 2000 minskades också det centrala partistödet till MUF från 6 mkr till 4 mkr och sedan till 2 mkr/år. I Norrbotten minskades också partistödet till MUF länsorganisation från ca 150.000 kr/år till ca 100.000 kr/år när vi i Norrbotten tappade två landstingsmandat från 7 till 5.

MUF är den viktigaste faktorn för nyrekrytering av förstagångsväljare och ungdomar i 16-20 års åldern. MUF måste ges förutsättningar för att nå ut på skolor, arbetsplatser samt i föreningslivet med kampanjer och information om moderata värderingar. MUF behöver också ekonomiskt stöd för att bedriva föreningsverksamhet.

Inom många av Norrbottens kommuner ligger nu MUF-verksamheten nere eller bedrivs på sparlåga. Det är då viktigt att den politiska ungdomsverksamheten återstartar på hög nivå.

Det kan ju inte heller vara rimligt att MUF kampanjmaterial ( t ex T-shirt eller knappar) ska behöva kosta 2-3 gånger mer än ”vanligt” moderat material för att kunna bidra till finansiering av MUF verksamhet.

En ungdom som blir aktiv moderat i 16-20 års ålder kommer att vara moderat hela livet, kanske 60-70 år. Det är därför viktigt att MUF ges en oförändrad ekonomi jämfört tidigare. God ekonomi är inte allt men det är en viktig förutsättning för en engagerad politisk ungdomsverksamhet.

Med anledning härav föreslår jag
– att Moderata Samlingspartiets partistyrelse återställer det centrala stödet till MUF verksamhet till i första hand 4 mkr per år.

Föreslår vidare att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Länsförbundsstämma 2004 med syfte att dess styrelse skall arbeta för att motionens förslag genomförs.

Föreslår också att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Riksdagsgrupp.

/ Bo Hultin, Boden

Motion om sänkt dieselskatt.

Motion till Moderata Samlingspartiets Partistyrelse och Länsförbundsstämman den 24 april 2004 inlämnad av Bo Hultin, Boden.

Den svenska dieselskatten är i genomsnitt två kronor högre än skatten i övriga Europa. Detta innebär en stor merkostnad för Sveriges skogsbrukare. Såväl avverknings- som transporkostnaderna ökar inom skogen till följd av den höga dieselskatten. Ett finskt maskinlag om en skördare och en skotare betalar ca 250.000 kr mindre i dieselskatt per år jämfört med motsvarande i Sverige.

En sänkning av dieselskatten till finsk nivå skulle innebära att en medelgård i våra skogslän sänker sina dieselkostnader med ca 30 % eller omräknat i skogsråvara med 10 kr/kubikmeter. Detta skulle innebära nya möjligheter till investering och utveckling av skogsnäringen inom skogslänen.

Skogen är en mycket viktig förutsättning för Sveriges ekonomi och är den i särklass den viktigaste delen av vår nettoexport med ca 100 miljarder kronor per år. Men produktiviteten ökar endast med 1% per år. Den produktiviteten måste öka för att vara jämförbar med övrig utveckling. För att öka avkastningen från våra skogar behövs investering i arbetskraft och utrustning.

Det finns i Sverige ett röjningsbehov av skog om ca 1 miljon hektar, detta minskar inte.

Våra sågverk i inlandet och vår massaindustri behöver mer skogsråvara. I dag sker en råvaruimport av skog till våra skogslän som är ca 15 % av vårt råvarubehov. Importen kommer främst från Finland, Baltikum och Ryssland.

För skogslänen är skogen en viktig näring som innebär att befolkningen kan bo och verka även i landets glest befolkade områden. Enbart i Norrbotten är 1,2 miljoner ha skogsmark i privat ägo hos 21.000 ägare. 14.000 företag i länet har skog som sin huvudnäring.

Det är nu över tre år sedan vår statsminister, Göran Persson, lovade sänka dieselskatten. Detta löfte har ännu inte uppfyllts med ett regeringsförslag till vår riksdag. Moderata riksdagsgruppen har föreslagit en generell skattesänkning för bensin och diesel med 56 öre/liter. Det är i och för sig bra men inte tillräckligt bra och räcker inte på långa vägar till den orättvisa konkurrens förhållanden som råder för skogsbruket i våra skogslän jämfört med våra grannländer.

Med anledning härav föreslår jag:
– att Moderata Samlingspartiet verkar för att skatten på diesel sänks med 2 kr per liter.

Föreslår vidare att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Länsförbundsstämma 2004 med syfte att dess styrelse skall arbeta för att motionens förslag genomförs.

Föreslår också att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Riksdagsgrupp.

/ Bo Hultin, Boden

Modernisering av Björksalen.

Motion till kommunfullmäktige i Boden från Göran Ahlman (m) och Bo Hultin (m) om förbättringar och modernisering av Björksalen i Bodens Gymnasieskola.

Boden har inget konserthus och det dröjer sannolikt många år innan ett sådant projekt kan bli aktuellt. Boden har dock en förnämlig konsertsal i Björksalen i Bodens gymnasieskola. Akustiken är den allra bästa. Många världsberömda personer har här uppträtt genom åren. Loa Falkman, Jablonsky för att bara nämna några av en stor mängd.

Men tyvärr saknas loger för artisterna. Ljud- och ljusanläggningarna fyller inte på något sätt de mest elementära krav som ställs av dagens mera framstående artister. Tekniken har gått framåt rejält sedan Björksalen invigdes för många år sedan.

Det borde vara självklart att skapa de bästa förutsättningar för att fortsätta att genomföra föreställningar för en bred och intresserad kulturpublik som finns i Boden med omnejd. För att tillfullo kunna nyttja Björksalen som konsertsal i framtiden med nöjd publik och nöjda artister föreslår vi:

– att en ny modern ljudanläggning samt ljusanläggning anskaffas till Björksalen.

– att loger tillbyggs i anslutning till Björksalen för musiker, dirigenter, solister, körer och teaterfolk för att medge uppsjungning och uppspelning mm.

/Bo Hultin & Göran Ahlman

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.