Gult kort minskar inte grova våldsbrott.

Fotbollsmatcher urartar om inte reglerna följs. Tränare och ledare är ansvariga för utbildningen. Utsedda domare ser till att spelarna håller sig till reglerna.

Har Tony Karlsson (v) funderat över varför brandkår, räddningstjänst och ambulanser fungerar så bra i vårt samhälle. Så fort någon ringer och begär hjälp så kommer de inom några få minuter. Med tränad personal och bra resurser kommer de direkt. Liv och mänskligt lidande kan sparas och egendom kan räddas från förödelse.

Jag tror att det beror på att tillräckligt antal välutbildad personal finns tillgänglig på de tider som erfarenhet har visat att de behövs. De har också haft tid att bedriva förebyggande inspektioner där folk arbetar eller samlas. I hemmen finns numera brandvarnare. Varje elev i våra skolors 5:e klass har fått lära sig att rädda liv av Röda Korset.

Brott måste förebyggas. Nollvision för droghandel på torg och skolgårdar är grund. Allt drogmissbruk betalas med brott mot personer eller egendom. I dag finns det för få poliser för att förebygga våldsbrott, rån och stölder. Polisen kommer inte alltid när någon ringer bara för att de är alldeles för få. Många äldre vågar inte gå ut så fort mörkret fallit.

Tony Karlsson har inte sett mig på de möten han deltagit i om projektet ”Våga vara vuxen”. Jag har heller inte sett Tony Karlsson vid ett enda tillfälle vid den verksamhet som Boden största ideella förening bedriver för att hjälpa behövande inom 36 olika områden där jag under tre år varit ordförande.

I NSD 3/1 skriver Tony Karlsson att den borgerliga regeringens justitieminister Gun Hellsvik 1991-94 hade inställningen ”lås in alla bovar och kast bort nyckeln”. Men det är ju inte sant. I en seriös debatt måste man kunna styrka så allvarliga anklagelser.

Precis som på fotbollsplan måste det i samhället finnas respekt för lag och rätt. Grova våldsbrott förhindras inte med varning eller ”gult kort”. Tony Karlsson (v) vill precis som jag och de flesta norrbottningar att vi ska ha fler poliser. Men hur jag än sökt i vänsterns partiprogram eller i uttalande från den senaste vänsterstämman så finner jag inte en rad om detta. Men i vårt moderata partiprogram där står det mycket klart och tydligt.

Bo Hultin (m), Boden

Debattsvar på Tony Karlssons (v) inlägg i NSD den 18/1 2006. Publicerat i NSD den 25/1 2006.

Peter Eriksson vilse i skogen.

Peter Eriksson har signerat ett inlägg i NSD 13/1-06 ”Skogen är inte bara virke”. Det är lika välskrivet som ett horoskop i en dagstidning och ger lika lite behållning för läsaren. Den som hållit i pennan redovisar inte de förödande konsekvenserna av miljöpartiets ”grön skatteväxling” på 30 miljarder kronor. Enbart hälften är ju genomfört och resten återstår att driva igenom med ca 3 miljarder kronor per år under de närmaste 5 åren.

Det är riktigt spännande att läsa argumenten för att både såga ner träden och sedan låta samma träd stå kvar. Miljöpartiet vill ”värna den skogsindustri vi i dag har” och ”ha en hållbar produktion” samt ”på intet vis omöjliggöra för svensk skogsindustri att blomstra – tvärtom”. Miljöpartiet anser samtidigt att ”skogen har så många fler värden än virket som står där” och att ”dessa värden måste erkännas och uppvärderas”. Men det går ju inte att äta kakan och samtidigt ha den kvar.

För Norrbotten är skogen en viktig näring som innebär att befolkningen kan bo och verka även i våra glest befolkade områden. I Norrbotten är 1,2 miljoner hektar skogsmark i privat ägo hos 21 000 ägare. 14 000 företag har skog som huvudnäring. Norrbottens skogsindustri sysselsätter idag mer än 4 000 personer.

Miljöpartiet driver inom ramen för ”grön skatteväxling” och förslaget ”skatt på väg” att skogsnäringens transportkostnader ska ökas med 32 % eller 1,8 miljarder kronor årligen. Dieselskatten ska höjas med 222 öre per liter. Dessutom föreslås en ny kilometerskatt med 367 öre per fordonskilometer. Den ekonomiska gränsen för virkestransporter minskas därmed från 150 km till 100 km. I klart språk innebär det att skogsbruk enbart kan bedrivas om det finns ett sågverk eller massafabrik inom 10 mils avstånd. Allt annat skogsbruk blir olönsamt.

Göran Persson (s) och Peter Eriksson (mp) driver en politik som är fientlig mot Norrbotten. Förutsättningarna för att bo kvar och driva företag i glesbygd försämras successivt år från år med det alltmer ökade skattetrycket på energi och bränsle.

Regeringen och miljöpartiet är politiskt ohederliga när de driver igenom en stängning av kärnkraftverket i Barsebäck som samtidigt innebär import av kärnkraftenergi från Finland och energi från kolkraftverk i Danmark och Tyskland.

Peter Eriksson är politiskt ohederlig när han i Stockholm politiskt samarbetar med statsminister Göran Persson. Men hemma i Kalix så är Eriksson bitter motståndare till de lokala socialdemokraterna. Kommer vi inför valet i höst få se en valduell mellan dessa båda partiledare på torget i Kalix eller kanske t o m se dem bada tunna i Veniksel.

Bo Hultin, moderat skogsarbetare och landstingspolitiker från Boden

Debattsvar till Peter Erikssons inlägg i NSD den 13/1 2006 publicerad i NSD den 24/1 2006.

Förebygga brott är bättre än kriminalvård

Svar på Tony Karlsson (v) inlägg i NSD den 10/1 2006.

Brottsligheten är för hög i Norrbotten. Det sker alldeles för många våldsbrott, inbrott, rån och stölder i Norrbotten. Antalet brott ökar för varje år och våldsinslaget bli allt grövre. Det är bra att Tony Karlsson (v) i sina inlägg 3/1 och 10/1 vill ha fler poliser till Norrbotten. På den punkten är vi båda helt överens. Det är en uppfattning som delas av de flesta norrbottningar. Vi är också överens om att kriminalvård och missbruksvård är viktiga och att brott skall kunna sonas samt att brottslingar ska kunna få en andra chans.

Roten till dagens brott finns i ett alltmer ökande drogmissbruk och handeln kring denna. Droger måste betalas och det blir med ökat våld, rån, inbrott och stölder som oftast drabbar ungdomar och de äldre. Antalet poliser är nu så få att många brott inte utreds och att kommunerna måste anställa väktare för ett tryggare centrum.

Brott måste få en sådan påföljd att brott förebyggs. Risken för upptäckt och påföljd måste vara hög. Brott får inte vara lönsamt. All drogförsäljning måste bort från våra torg och skolgårdar. Det måste finnas krav på drogfrihet i sammanhang med all nöjes- och idrottsverksamhet.

I dag är det de som utsätts för brott som får betala genom en minskad trygghet. De som kränks av våld mot sin person och sin egendom får skador som blir kvar livslångt. Medan många brottslingar ådöms att betala skadestånd som aldrig utbetalas till brottets offer.

Tony Karlsson (v) för inte en seriös debatt när han påstår att Gun Hellsvik som justitieminister i en borgerlig regering 1991-94 hade inställningen; ”lås in alla bovar och kasta bort nyckeln”. Det är ju inte trovärdigt att föra debatt i ett allvarligt ämne på så låg nivå. Och Tony Karlsson nämner inte med ett ord vikten av att förebygga brott. Det gör heller inte den nyss avslutade vänsterns partikongress.

Utrikesminister Laila Freivalds (s) ju fick lämna sitt uppdrag som justitieminister i oktober 2000 på grund av sina märkliga fastighetsaffärer. Justitieminister Thomas Bodström (s) har ju blivit mest känd för hur lätt det har varit för svåra brottslingar att rymma från sina straff. Dessa båda utgör inga särskilda bra föredömen för att förebygga brott.

Jag hävdar alltfort att vi moderater har ett bättre program för ökad trygghet och att förebygga brott än nuvarande socialdemokratiska regering.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikeln publicerad i NSD den 14/1 2006.

Handelstvång och trängselskatt drabbar även Norrbotten.

”Bottniska handelstvånget” infördes i slutet på 1400-talet och skärptes av Gustav Vasa år 1546. Det innebar att alla handelsvaror norr om Stockholm skulle föras in till Stockholm lastas om och förtullas där innan varorna fick sändas vidare. Allt för att säkerställa statens makt och kontroll och skatteintäkter från Norrland. Principen var ”bönder skola själv föra sitt gods till stads och torgs och där försäljas som de det bäst kunna och gitter”. Ingen handel fick bedrivas fritt på landsbygden. Handelstvånget avskaffades först år1756.

Visst har du som är bilägare också fått brev från staten; ”Kör du bil i Stockholm. Det kostar mellan 10 och 20 kronor var gång att passera in eller ut ur Stockholms centrum mellan 3 januari och 31 juli 2006”. Finstilt längst ned så står det i brevet ”betala inom 5 dagar annars tillkommer en avgift på 70 kronor. Har Du inte betalat inom 4 veckor tillkommer ytterligare en avgift på 500 kronor”. Det som inte står är att därefter lämnas kravet till kronofogden för indrivning och då kostar det ytterligare 500 kronor. En obetald 10 krona kan på 30 dagar växa till en skuld på helt otroliga 1070 kronor för varje resdag.

Miljöpartiets Peter Eriksson från Kalix har påtvingat oss ytterligare en skattepålaga, ”trängselskatten”. Som det inte vore nog med den redan beslutade ”grön skatteväxling” på 30 miljarder kronor. Där ”Skatt på väg” ska höja dieselskatten med 222 öre/liter. Där förslaget om ”Bra skatt” (vilket namn förresten) medför ytterligare skatt på vår energi.
Trängselskatten har kommit för att stanna om vi inte röstar bort sossarna med stödpartier från makten den 17 september i höst. För ingen tror väl på fullt allvar att nuvarande regering driver fram en skatt för att efter ett ½-år ta bort den igen.

Men vad har vi norrbottningar med trängselskatt i Stockholm att göra undrar nu någon.
Jo, det är ju vi alla skattebetalare som ska finansiera hela projektet som kostar 3 800 miljoner kronor för detta första halvår. För att anställa de 700 personer som behövs för administrationen. För tekniken med 18 betalstationer som ska registrera 200 000 fordon per dag. För kostnaden av 700 000 transpondrar som inte alls behövs och som enbart en tredjedel har levererats. En politisk lekstuga av sällan skådat slag.

Men blir det inte bättre miljö i Stockholms centrum i alla fall? Knappast. Det är ju enbart trängseln vid infarterna som beskattas. Alla som redan bor i ”inom tullarna” och på Lidingö berörs ju inte alls. Inte heller mc, taxi, och ”statens fordon”. De kan fritt köra omkring som tidigare. Och väg E4 genom centrum, (Essingeleden), som nu får ökad trafik berörs inte heller. Så någon märkbar miljövinst kommer inte att kunna uppmätas.

Trängselproblemet i Stockholm är självförvållat. Där har inga ringvägar byggts ut förbi centrum som vid andra större städer t ex Berlin, Paris och Köpenhamn. Stockholm har ju planerat för att all handel skall in till centrum, lastas om och förtullas där sedan 1546.

De som mest får betala experimentet är som ofta småföretagare och barnfamiljerna, de som måste skjutsa till dagis, till skolor och till olika verksamheter. Medan politikerna Peter Eriksson och Göran Persson har i vanlig ordning beviljat sig själva frihet från denna trängselskatt. Märkligt också att enbart stockholmare får rösta om detta ”försök” på särskild valsedel den 17 september medan det är vi alla andra som ska betala den notan.

Bo Hultin, moderat landstingspolitiker från Boden.

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 13/1 2006 samt i Piteå-Tidningen den 1/2 2006.

Vill inte vänstern ha fler poliser?

Svar på Tony Karlsson (v) debattinlägg i NSD 3 december 2006.

Tony Karlsson (v) är orolig för att den borgerliga alliansen ska ta över regeringsmakten vid höstens val. För då kan de bli 3 000 fler poliser år 2010. Sedan kommer en mycket märklig dubbel loop av Tony Karlsson ”Fler poliser innebär ökad trygghet, så jag vill också ha fler poliser. Alla vill att det ska finnas fler poliser, framför allt vi Norrbottningar.”

Jamen vad vill Tony Karlsson och Vänstern då. Med stor spänning avvaktar jag vad Vänsterns kongress kommer fram till under de närmaste dagarna avseende brottsbekämpning, det öppna gatuvåldet och nuvarande brist på trygghet i vårt samhälle.

Välkommen ut i verkligheten Tony Karlsson. Media är ju fyllda med referat av mord, våldtäkter, gatuvåld, rån, inbrott och stölder i en allt ökande utsträckning. Det är ju bara att läsa dagens tidning. Där beskrivs mord i Gällivare, inbrott i en nyöppnad affär mitt i Bodens centrum, pubslagsmål i Luleå, våldtäktsman på fri fot i Kalix, misshandel i Boden, butiksstöld i Boden, bilstölder i Luleå, mordförsök i Arjeplog. Kommunalråd uppvaktar länspolischefen för att få fler poliser. Polisen i Överkalix ryter till efter att ha blivit misshandlad av rattfyllerist.

Det duger inte att polisen enbart kommer när brott är begånget. Om de finns tillgängliga och om de har tid och inte är upptagna på annan plats. Många poliser gör ett mycket bra jobb som ofta är väldigt otacksamt. Men det behövs faktiskt fler poliser för att förebygga brott. Det är viktigt för alla oss som bor i Norrbotten och i Sverige såväl unga som äldre. Väljarna i höstens val har möjlighet att bestämma om vi ska ha fler poliser. Vi moderater har ett bättre program för trygghet än nuvarande socialdemokratiska regering.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikel publicerad i NSD den 5/1 2006

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.