Förenkla för företagarna.

Det är företagarna som ska svara för landets tillväxt. Det är nästan alla politiska partier överens om. Men de rödgröna partierna försvårar ju enbart för företagarna. Lägger på allt fler pålagor och administration. Också statliga verk och banker vill vara med och avgiftsbelägga de tjänster som företagare är beroende av. Och byråkratin bara växer.

Regeringen har gett NUTEK i uppdrag att utreda hur krånglig byråkrati påverkar företagen. Utredningen är klar men den socialdemokratiska regeringen har beslutat att resultatet inte ska offentliggöras förrän efter valet i höst. Men nu har en hel del fakta redan läckt ut. Enbart administrationen för lagen om arbetsrätt kostar företagarna nära 6 miljarder per år för hanteringen av 94 miljoner blanketter som ska fyllas i.

Hösten 2005 redovisade Skatteverket att enbart MOMS-hanteringen kostar företagen 6,3 miljarder per år. Det är en ökning med 17 % eller 2 miljarder sedan 1993 då en liknande undersökning gjordes. Ökningen har främst drabbat de minsta företagen med 0-4 anställda. Enligt Skatteverket har de små företagens kostnader för att leverera in MOMS till staten ökat med 75 % under den senaste tioårsperioden.

Sedan 1999 har trots regeringens löfte om motsatsen över 2000 nya föreskrifter och råd till företagarna tillkommit från 90 inkrävande myndigheter. Enligt Näringslivets Regelnämnd så kostar nu den pålagda administrationen företagarna över 60 miljarder per år.

Nu i valrörelsens slutskede utlovar Regeringen billigare byråkrati. Men liknande s-löften har utfärdats tidigare. Trots detta har ju miljardrullningen blivit allt större.

Sedan kan man ju fundera över varför banker tar ut högre avgifter av företagare än av privatpersoner. Nu kan de skilja rätt så mycket. Det finns inget rimligt skäl att det ska vara högre avgifter för företagare att nyttja bankgiro och plusgirotjänster. Och varför ska företagare behöva betala avgift till banken för att sätta in pengar på sitt bankgiro i sin bank. Och varför ska det vara högre avgift på ett telefonabonnemang och för att stå i katalogen för en företagare.

I Alliansens rapport ”En rivstart för Sverige – för nya företag och jobb” redovisas bland annat hur regelverket för företagare ska minskas med 25 % under nästa mandatperiod. Jag tror på företagarnas möjlighet att öka tillväxten. Om byråkratin minskas.

Det är ju självklart att all denna byråkrati och dess ökade kostnader allvarligt påverkar företagarnas möjlighet att anställa och att anställa fler. Det säger sig självt. Förenkla för företagarna så kan fler anställas och fler företag startas.

Debattartikel införd i Norrbottens-Kuriren den 3/8 2006.

Andra bloggar om: , , ,

Bryt vänsterstyret i Landstinget

Det var examen i Landstingsfullmäktige 14-15 juni som denna gång var förlagt till Jokkmokk. Betyg skulle utdelas till den styrande vänsterkartellen (s+v+mp) med Kent Ögren (s) i spetsen för den genomförda mandatperioden på fyra år. Kent Ögren var dåligt förberedd trots att han var på hemmaplan i den kommun han varit kommunalråd i under 13 år. Han skulle ju också redovisa den Landstingsplan för 2007-2009 som han ville ha väljarnas förtroende för under ytterligare en mandatperiod. Det största problemet för Kent Ögren var att det saknas 160 miljoner kronor i socialdemokraternas plan för 2007. Och än värre det saknas också 160 mkr i socialdemokraternas plan för både 2008 och 2009.

I sitt debattinlägg 22/7 hävdar Kent Ögren att Landstingets ekonomi är stark för att det finns 600 mkr i kassan. Nu kan ju vem som helst räkna ut att ett underskott på 160 mkr under tre år blir ett samlat underskott på 480 mkr och därmed är ju kassan så gott som tömd. Vad värre är att Kent Ögren inte har någon enda idé hur han tänker lösa detta om han skulle bli omvald. Utan hänvisar till ”att verksamheten ska diskutera och tillsammans hitta lämpliga och långsiktiga åtgärder”. Det är svårt att tänka sig en större brist på politiskt ledarskap. Är det skattehöjningar eller reduktion med över 300 anställda i vården eller andra neddragningar i vården som blir den socialdemokratiska lösningen på det problemet. För administration och övrig kringverksamhet har ju redan givits fribrev i debattinlägget den 22/7.

Det störde Kent Ögren mycket att moderater, centern, folkpartiet och kristdemokraterna lagt fram ett gemensamt samlat alternativ i Vårdalliansens Landstingsplan för 2007-2009 där huvuddelen av underskottet var finansierat. Där patienten skall vara i centrum. Där personalens kompetens och kreativitet skall tas till vara. Där den politiska styrningen ska präglas av öppenhet och tydligt ansvarstagande så att förtroendet för sjukvården kan öka.

På en examensdag ska betyg delas ut till landstingets makthavande socialdemokrater; Ingen har väl glömt den turbulenta BB-frågan för Kiruna, Piteå och Kalix. Den som fick Yvonne Stålnacke (s) att lämna uppdraget som landstingsråd och gå i politisk karantän. Ingen har väl glömt turbulensen kring akutsjukvården eller märkliga personalärenden. Ingen har väl glömt det för skattebetalarna så dyrbara schabblandet med tvättfrågan. De stora interna slitningarna mellan Monika Carlsson (v) och Agneta Granström (mp) och den socialdemokratiska ledningen under de gångna fyra åren har knappast undgått någon. Det är klokt att väljarna har detta i minnet när de ska välja vilka som ska leda landstinget efter valet.

Det finns 71 mandat i landstingsfullmäktige som ska fördelas vid höstens val. S+v+mp har idag 38 mandat. Sjukvårdspartiet har 17 mandat. Vårdalliansen (m+c+fp+kd) har 16 mandat. Det vore klokt av sjukvårdspartiets gruppledare Kenneth Backgård att i god tid före den 17 september ge ett klart och tydligt besked till väljarna att ett samarbete med Vårdalliansen är det enda rimliga alternativet till att bryta nuvarande vänsterstyre i landstinget. När man lägger Vårdalliansens förslag till Landstingsplan 2007 bredvid Sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan så ser man att det enbart är små skillnader dem emellan. Som går att överbrygga. Om viljan finns.

Avslöjandet att Kent Ögren beordrat en av landstingets chefstjänstemän att analysera oppositionens alternativ till Landstingsplan 2007-2009 blev en synnerligen pinsam avslutning på det sista landstingsfullmäktige före valet den 17 september. Det är dåligt av Kent Ögren och socialdemokraterna att blanda in anställda tjänstemän i sin politiska valrörelse.

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 26/7 2006.

Andra bloggar om: , , , ,

Luleå Tekniska Universitet samverkan för överlevnad.

Det är bra att LTU rektor Pia Sandvik-Viklund bytt tyngdpunkt i sitt inlägg från den 10/6 att ”LTU tackar nej till samverkan om universitetet inte har något att vinna på det” till hennes inlägg den 27/6 att ”samverkan uppstår när parterna har en vilja att åstadkomma någonting gemensamt”.

Det är ju så att Universitetet har en lagstadgad uppgift att samverka med det omgivande samhället. Universitetet får inga särskilda medel för samverkan utan skall utföra den inom ramen för redan tilldelade resurser på 1600 anställda och 1,2 miljarder kronor årligen. Det är ju inga små resurser som samhället här ställer till en universitetsrektors förfogande.

Pia Sandvik-Viklund undviker i sina båda debattinlägg att nämna att universiteten har ett särskilt ansvar enligt det Regionala Tillväxtprogrammet. Universitetet har ju skrivit under tillväxtprogrammet för perioden 2004-2007 och därmed åtagit sig att vara en viktig aktör för länets utveckling och bidra till en livskraftig region. Detta förutom att ”leverera” forskningsresultat, studenter och kunskap.

Jag har all respekt för att dialogen mellan LTU och mindre/medelstora företag i Norrbottens inland kan innehålla problem. Företagaren kan ha fullt upp med att hantera vardagens produktion och kan ha begränsad tid/resurser att avdela för forskning och utveckling. Företagaren vill ha resultat omgående och har kanske inte tid att vänta 3-5 år på ett forskningsarbete som då kan vara så abstrakt att han/hon inte ser hur det praktiskt kan användas.

Men då är det ju ännu mer viktigt att det skapas arenor för dialog mellan LTU och Norrbottens företagare. Annars så väljer ju studenter, doktorander, professorer och företagare andra universitet att arbeta för och samverka med.

Det är viktigt att lyssna. Dialog är viktigt. En bra lösning är att öppna upp för studenter och doktorander att komma ut till företagen och dela med sig av sin kunskap. Det kan ske som konsult eller som styrelseledamot i företagen. Det kan ske genom att skapa traineeplatser på lämpliga företag. Det finns många olika modeller för att på ett snabbare och mer effektivt sätt än nu integrera forskning och företagande. Om vilja och intresse finns att prioritera samverkan.

Regeringen har i § 18 i förordningen om regionalt utvecklingsarbete angivit att statliga myndigheter särskilt ska beakta möjligheterna till decentralisering av sin verksamhet. Det är då ytterst anmärkningsvärt att universitetets av regeringen utsedda styrelse som domineras av så framstående socialdemokrater som Anders Sundström, Bengt Westerberg och Yvonne Stålnacke för ett år sedan beslutade att flytta Institutet för Hälsovetenskap från Boden till Luleå. Ett politiskt beslut för att minska lokalhyran för LTU med blygsamma 7,5 mkr/år. En vinst som aldrig funnits Det beslutet får socialdemokraterna ta konsekvenserna av i höstens allmänna val.

Rektor Pia Sandvik-Viklund har inget ansvar för hur politiska beslut fattas. Hennes roll är att lojalt följa de förordningar och regelverk som styr universitets verksamhet. Hon har därmed ett stort ansvar för Norrbottens regionala utveckling i samverkan med Norrbottens företagare.

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 4/7 2006.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.