Kamajokk Naturreservat – makt mot människor

Hur kan det vara möjligt att Landshövdingen med hänvisning till några paragrafer ur Miljöbalken från 1998 konfiskerar den mark som varit i den fjällnära befolkningens ägo i obrutna generationer sedan 1600-talet. Tar ifrån dem nyttjanderätten till sin egen skog och mark som utgör en viktigt grund i deras försörjning. Hävdar att de allmännas intressen tar över den enskildes rätt att bruka sin egen mark. Det handlar om ett rättsövergrepp som inte ska behöva förekomma i en modern rättsstat när ett Kamajokk Naturreservat beslutades av Länsstyrelsen styrelse den 16 februari i år.

Hur kan det vara möjligt att två före detta socialdemokratiska kommunalråd, Bengt Ek från Kiruna och Kent Ögren från Jokkmokk, i Länsstyrelsens styrelse kraftfullt tillstyrker bildandet av ett Kamajokk Naturreservat på 608 ha i Kvikkjokk. Ett synsätt som visar på socialdemokratisk maktfullkomlighet över den enskilda människan. De väljer att lyssna mer på två markägare med 11 ha mark tillsammans som är för detta reservat än på alla övriga markägare med 597 ha mark som är emot ännu fler reservat i Kvikkjokk.

Landshövdingens motiv för att på privatägd mark bilda Kamajokk Naturreservat är att binda samman de två stora reservaten Kabla Fjällurskog med Pärlälvens Fjällurskog på sammanlagt 165 500 ha. Detta är inget bärande motiv för en ny reservatsbildning. Ytterligare motiv anges vara att bevara den biologiska mångfalden och den värdefulla naturmiljön. Jamen det har ju markägarna själva svarat för sedan 1600-talet genom att vårda sin egen skog och sin mark. Det är ju just därför den är så värdefull. Ska anställd personal bättre vårda den skog och mark än de som ägt den sedan generationer tillbaka.

I sitt beslut anger Länsstyrelsen att området är värdefullt för turism. Men ett naturreservat ger inga intäkter från turism. Det är ju de som bor och verkar i Kvikkjokk som kan lämna service till turister och besökare. Landshövdingens motiv är således helt otillräckliga för att staten ”i det allmännas intresse” ska kunna frånta markägarna nyttjanderätten till sin egen mark.

Ärendet är slarvigt förberett av Länsstyrelsen i hela sex år och har allvarliga brister och felaktigheter. Samråd föreligger inte varken med markägarna eller med Jokkmokks kommun trots att det står så i beslutsunderlaget. I varje fall under de senaste 100 åren har varken järv eller utter reproducerats i området trots att beslutsunderlaget säger att det är länets förnämsta föryngringsområde för järv och att en stabil utterstam finns där. Det är tjänstefel och borde vara straffbart att manipulera viktiga beslutsunderlag. Ytterligare en märklighet är att berörda markägare inte fått sig beslutet tillsänt med anvisningar om hur det kan överklagas. De måste titta på TV eller läsa tidningar för att få veta vad Länsstyrelsen har beslutat om angående deras skog och mark.

Landshövdingen har nu möjligheten att själv riva upp det beslut om att bilda Kamajokk Naturreservat som Länsstyrelsens styrelse fattade den 16 februari i år. När nu nya fakta har framkommit som framgår av alla överklaganden. Annars kommer Regeringen att upphäva beslutet när den tagit ställning till alla de överklaganden som nu har sänts in av berörda markägare. Bildandet av Kamajokk Naturreservat har varken rättsligt stöd eller stöd i folkopinionen eller Jokkmokks kommun eller av en helt övervägande del av de berörda markägarna.

Andra bloggar om: , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.