Moderater avvisar storregioner

Moderaterna avvisade Ansvarskommitténs förslag att dela in Sverige i 6-7 stora regioner vid sin stämma i Gävle 25-28 oktober. Efter två timmars debatt på fredagskvällen så visade en votering att 160 ombud var emot och enbart 30 röstade för en ny regionindelning. Partistyrelsens proposition fick således ett mycket massivt stöd. Skåne och Västra Götaland får permanenta det nu tio år gamla regionförsöket vilket ombuden därifrån var nöjda med. Sverige får också vara olika i syd och norr.

Starkaste motståndet mot nya regioner kom ifrån Norrland, Mälardalen, Småland, Halland och Gotland. Enbart Östergötland argumenterade för att få bilda en ny region, men inget av grannlänen vill ansluta sig till dem. Tvångsäktenskap är ju förbjudet enligt lag i Sverige. Och kommunsammanslagningarna för 35 år sedan rev upp sår som fortfarande inte är läkta.

Det behövs inga nya stora regioner i Sverige. Det går mycket bra att samarbeta över läns- och landstingsgränser ändå. I Mälardalen med över tre miljoner invånare finns och utvecklas ett konstruktivt samarbete inom många områden. Malmö-Köpenhamn har en gemensam arbetsmarknad där över 20.000 personer dagpendlar över Öresundsbron. I Tornedalen har Haparanda och Torneå ett unikt samarbete inom en mängd områden. Jämtland har ett bra samarbete med Trondheim i Norge. Samarbete är flexibelt och öppnar upp gränser i stället för att bygga upp nya regioner och stänga in dem i nya administrativa områden.

Det finns inget folkligt stöd eller folklig förankring att bilda nya stora regioner, de är helt enkelt inte efterfrågade. Det är den bistra sanningen för de landstingspolitiker som försökt driva detta elitprojekt ifrån ett uppifrån perspektiv under ett halvår. På riksnivå var medias intresse för regionfrågan på stämman helt obefintligt. En tydlig signal om någon tvivlat.

Anställda vid Länsstyrelse och Landsting kan börja andas ut och släppa den oro för arbete, arbetsplats och hus och hem som byggts upp av främst socialdemokrater med stödpartier. Hur många hundra arbeten som skulle försvinna söderut från länet finns inga beräkningar på. Inte heller hur stora kostnader för omorganisation det skulle bli för länets skattebetalare.

Ansvarsutredningen har inte belyst hur framtidens sjukvård ska lösas. En särskild utredning kommer därför att tillsättas i en nära framtid för att se över sjukvårdens organisation och finansiering. Det centrala är nu att fokusera arbetet inom sjukvården på att öka tillgängligheten och förbättra kvalitén. Att rita nya gränser på kartor är slöseri med energi och löser inte varken patienternas eller sjukvårdens framtida behov.

Debattinlägg publicerat i Norrbottens-Kuriren den 2/11 2007.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Tvätt på Heder och Samvete.

Debattsvar till Kent Ögren och Britt Westerlund NK 27 oktober 2007

När Landstingsrådet Kent Ögren (s) vid presskonferens den 30/8 säger; ”den här gången har jag inte lagt mig i tvättupphandlingen över huvud taget, det kan jag lova på heder och samvete” då borde alla varningsklockor börja ringa på en gång. Mycket riktigt så blev det helt fel den här gången också. Länsrätten har ju i dom den 18 oktober underkänt även denna upphandling.

För säkerhets skull vill Kent Ögren påminna om att ingen i den politiska landstingsledningen har haft ”särskild insyn i arbetet med upphandlingen”. Det är en avslöjande formulering. Han medger ju här att han har haft i alla fall viss insyn i upphandlingen.

Det är ju Kent Ögren som fått landstingsstyrelsens uppdrag och fullmakt att genomföra en ny upphandling av landstingets tvätt. Och när det blir fel så skyller Kent Ögren på tjänstemännen och nu också på företrädare för oppositionen.

Jag ställde fem frågor den 24/11 i NK till Kent Ögren som alla pekade på att Långseletvättens anbud favoriserats vid föredragningen för landstingsstyrelsen. Ingen av frågorna fick något svar, bara att min ”beskrivning var mer eller mindre fel”. Jag kan ställa fem frågor till utgående från landstingets favorisering av Långseletvättens anbud; Extra kostnader för hyra av textilvagnar, Extra leveransavgifter, För få fickor på byxorna, Lägre miljökrav, Dessutom acceptans av lägre temperatur vid tvättningen. Jag får nog inget svar på dessa frågor heller.

Kent Ögren skriver i sitt inlägg den 27 okt att det enbart var Kenneth Backgård (ns) som reserverat sig vid beslutet. Men så var det ju inte. Av protokollet framgår att Backgård begärde återremiss och om den inte fick stöd så yrkade Backgård på en förnyad upphandling. I så fall skulle ju hela upphandlingen tas om från början igen. Det är ju en helt annan sak. Så kan man inte göra så länge det finns ett godkänt anbud kvar.

Den som läser Länsrättens domslut får en mycket klar bild av landstingets brist på kompetens. Länsrätten anser i sina domskäl att Långseletvätten inte uppfyllt alla skallkrav i sitt anbud.

Det har funnits alldeles för många märkta kort i Landstingsledningens tvättupphandling. Kent Ögren har försäkrat på sin heder och sitt samvete att han inte deltagit i arbetet med upphandlingen. Tillåt mig att tvivla. Men oavsett det så bär han det fulla ansvaret för denna mycket märkliga situation.

Faktum kvarstår. Tre anbud har inkommit. Två av dem är underkända enligt Lagen om offentlig upphandling. Endast Bodentvätten har lämnat ett godkänt anbud. Landstinget har nu bara att rätta sig efter Länsrättens beslut att ”upphandlingen får avslutas först sedan rättelse gjorts i enlighet med Textilservice i Boden AB:s yrkande”.

Debattinlägg publicerat i Norrbottens-Kuriren den 30/10 2007.

Andra bloggar om: , , , ,

Länk till intressant.se

Tvättupphandling med märkta kort

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur även landstinget ska genomföra sina upphandlingar. Här får det inte finnas spelrum för personliga känslor och allmänt tyckande. Lagen är enkel och entydig. Men hur kan det då bara bli så fel.

Först genomförs en otillåten direktupphandling av NLL tvätt som kostade länets skattebetalare 4½ miljoner till det finska tvättbolaget i Uleåborg. När så en ny upphandling ska genomföras så visar det sig att Länsrätten underkänner även denna landstingets upphandling punkt för punkt.

I det politiskt styrda landstinget försöker ansvarigt landstingsråd Kent Ögren (s) frånhända sig allt ansvar för upphandlingsprocessen och lovar vid presskonferens ”på heder och samvete att han den här gången överhuvudtaget inte lagt sig i frågan”. Han skyller ifrån sig. Han skyller på sina tjänstemän. Men efter hand dyker nu allt fler frågor upp.

– Varför flyttade Kent Ögren det utlysta styrelsemötet från torsdag den 30 augusti till måndag den 3 september?
– Varför byttes för upphandlingen ansvarig tjänsteman ut enbart 10 dagar dessförinnan?
– Varför särbehandlades ett anbud på ett så positivt sätt att Länsrätten i domslut finner att det skett på ett otillåtet sätt och underkänner detta?
– Varför beaktas inte att enbart Bodentvätten uppfyller certifierade miljökrav och till och med är ”Svanen” märkt?
– Varför misstänkliggör landstinget i ett TV-inslag Bodentvätten för att inte fullgöra sitt nuvarande avtal, när det sedan vid sammanträde mellan de berörda inte längre finns några anmärkningar alls?

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 1 september försäkrade landstingsledningen att berörda anbudsgivare behandlats helt lika och att lagen om offentlig upphandling hade följts till punkt och pricka. Men så har ju inte varit fallet. Det har Länsrätten i sitt domslut den 18 oktober konstaterat.

Landstinget har nu att rätta sig efter Länsrättens dom; ”Länsrätten beslutar att upphandlingen textilservice (dnr 1111-07) får avslutas först sedan rättelse gjorts i enlighet med Textilservice I Boden AB:s yrkande”.

Efter Länsrättens dom är nu läget. Tre anbud har inkommit. Två av dem är underkända. Endast Bodentvätten har lämnat ett godkänt anbud. Detta är nu prövat av Länsrätten. Länsrättens dom är klar och entydig.

Det har funnits många märkta kort i Landstingsledningens tvättupphandling. Landstingsrådet Kent Ögren (s) bär det fulla ansvaret för detta.

Debattinlägg publicerat i Norrbottens-Kuriren den 24/10 2007.

Andra bloggar om: , , , ,

Länk till intressant.se

Stora Regioner Saknar Folklig Förankring

Debattsvar till Erik Söderlund (mp) i NK 1/10 2007

Sent har miljöpartiets Erik Söderlund kommit på att han vill debattera Ansvarskommitténs förslag till nya stora regioner. Sent för att Landstinget tog både debatt och beslut i frågan vid fullmäktiges sammanträde den 18 september. Men då var Söderlund inte ens närvarande trots att han där är ordinarie ledamot. Han prioriterade säkert något av miljöpartiets kommunala uppdrag i Kalix där hans parti tappade både 13 mandat och makten till sossarna i valet 2006.

”Upp till kamp mot makthungriga politruker i de borgerliga partikanslierna och deras lokala megafoner” skriver Söderlund i NK den 1/10. En debattnivå som inte ens Kent Ögren (s) brukar sänka sig till. I sakfrågan tillför Söderlund inte någonting alls förutom att ”han känner starkt för en större region” som han tycker ska bestå av ”halva Sverige och de fyra nordligaste länen” men erkänner också att ”visst blir då avstånden ett problem”.

Sanningen är att Ansvarskommitténs slutbetänkande inte är någon bra utredning. Analysen är varken omfattande eller övertygande. Kommittén har inte löst sin viktigaste uppgift, nämligen att utreda och analysera hälso- och sjukvårdens framtida organisation och huvudmannaskap. Man föreslår att ett antal framtida regionkommuner ska få detta ansvar. Några vägande skäl varför inte staten eller kommunerna ska få ta ett större ansvar förs inte fram. Hur samarbete mellan en regionkommun och ett stort antal ”vanliga” kommuner ska fungera i praktiken redovisas inte alls. Kommittén har bestämt sig för att hälso- och sjukvården bör bedrivas som i dag, men att landstingen är för små, varför de måste bli större och färre.

En fråga som bör intressera skattebetalarna är hur verksamhet ska finansieras. Regionerna föreslås få egen fri beskattningsrätt, där inkomsterna ska täcka mycket mer än vad som i dag gäller för landstingen. Ska staten finansiera den verksamheten vad gäller skattetryckets totala nivå eller tryckets fördelning över landet. En sådan finansiering medför naturligtvis stora oklarheter för det politiska ansvaret.

Regionkommuner blir som ett slags förstorade landsting. Men vad har kriterierna för en god sjukvård med kriterier för en bra kollektivtrafik, vägplanering, jämställdhet, forskning att göra? Och fort ska det nu gå! Att låta medborgarna säga sin mening i val det finns ingen tid för. Ansvarskommitténs förslag saknar folklig förankring. Norrlands fyra län är djupt oeniga. DN sammanställning 24/9 visar mycket tydligt att samtliga län och landsting är djupt oeniga.

Ansvarskommitténs utredning har sådana brister och väcker så många frågor att dess förslag inte bör genomföras. Regeringen bör tillsätta en särskild utredning om hälso- och sjukvårdens framtid. Vad bör vara statligt, hur mycket bör vara kommunalt, hur mycket privat och vad som finns därutöver.

Erik Söderlund (mp) stödjer fullt ut den socialdemokratiska landstingsledningen på länsnivå medan han i Kalix är i fullt krig med de sossar som där tog makten från miljöpartiet 2006. Det var säkert därför han ”inte kunde” delta i landstingets debatt och beslut i regionfrågan den 18 september. ”Politiken är brutal och slår skoningslöst mot enskilda i län och landsting” för att låna ett citat av landstingsrådet Kent Ögren (s).

Inlägg publicerat i Norrbottens-Kuriren den 4/10 2007 och i NSD den 6/10 2007.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.