Norrland är för stort.

Norrland är stort, ända från Treriksröset till Dalälven, kan vi läsa i en av Norrbottens Länstidningar. Det är större än ½ Sverige. Men har enbart 880 000 invånare i de fyra nordliga länen. Befolkningen är till största delen är bosatt i mellanstora städer längs kusten. Norrland är stort och glest befolkat.

I den Regiondebatt som hösten vintern har dominerat Norrbottens media kan konstateras:
– att Sundsvall och Västernorrland vill vara region med Mellansverige.
– att Jämtland vill vara region med Västernorrland och säger nej till Storregion Norrland
– att Västerbotten vill vara i en region med hela Norrland men inte enbart med Norrbotten.
– att Norrbotten vill vara region med Västerbotten eller hela Norrland

MEN samtidigt är splittringen inom socialdemokraterna och splittringen mellan och inom övriga partier stor och har väldigt olika utgångsvärderingar.

Enbart moderaterna i hela Norrland är starkt emot nya stora regioner av samma skäl som framfördes av partistyrelsen och som med överväldigande majoritet fastställdes vid partistämman i Gävle den 26 oktober 2007. Av samma skäl som Fredrik Reinfeldt tydligt framfört vid ett antal tillfällen under sommaren och hösten.

Nu gångna veckan kan region ivrare i Norrland konstatera att socialdemokrater i Västerbotten inte längre vill delta i diskussioner om någon ny regionbildning. Att inte ens hälften av Norrbottens kommunalråd stödjer en regionbildning. Att Jämtland säger nej till en Storregion Norrland. Att Västernorrland är splittrat inbördes och att Sundsvall bara vill vara region söderut inte har någon samsyn med något annat Norrlandslän.

Regionfrågan är således för Norrlands del död och begraven. Men visst fortsätter Norrlandslänen att samarbeta och utveckla samarbete inom sjukvård, inom kommunikationer och inom alla andra samverkansområden som vi tidigare gjort.

Det som nu behövs är en förutsättningslös och övergripande sjukvårdsutredning för utveckling av Sveriges framtida sjukvård och den bör tillsättas inom en snar framtid.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Luleå tappar 500 jobb vid Regionbildning Norrland.

Landstingsrådet Kent Ögren(s) och Luleå kommunalråd Karl Petersen(s) driver hårt en ”Färdplan Storregion Norrland”. Den innebär att Norrbottens Länsstyrelse och Landsting flyttar ihop till Härnösand eller Sundsvall och därmed försvinner ju också 500 jobb och ca 4000 invånare från Luleå. Och Luleå avvecklas som residensstad för Norrbotten, den motor som näringslivet här så väl behöver. Allt detta driver nu Ögren och Petersen helt utan folklig förankring.

I Västernorrland har landstingsrådet Ewa Söderberg(s) stora problem med att lösa sjukvården. Förra mandatperioden så avvecklade socialdemokraterna sjukhuset i Härnösand. Sedan dess är det en riksbekant överbelastning på Sundsvalls Sjukhus där patienterna ofta tvingas ligga i både korridorer och skötrum så även de nu gångna storhelgerna. De som inte sändes iväg akut till andra sjukhus. Om ambulans fanns tillgänglig. Ewa Söderberg är helt inriktad på att hela Norrland ska vara en enda stor region.

I Norrbotten har Kent Ögren som bekant problem med sina egna partikamrater i landstinget. Det kan vara OBS eller vårdplatser i Tornedalen eller Kiruna. Det kan vara mångåriga långbänkar allt ifrån ett BB i Kiruna eller upphandling av landstingets tvätt eller nomineringar till olika bolagsstyrelser. Ögren har tidigare drivit på för att Norr- och Västerbotten skulle utgöra en region men för några månader sedan har han ändrat uppfattning till en region för hela Norrland. Kent Ögrens problem är också att han inte ens har stöd av hälften av Norrbottens 14 kommunalråd för sina stora regioner.

Både Kent Ögren och Ewa Söderberg strider nu för sin politiska överlevnad efter valet 2010. Från olika håll har de funnit varandra i att lösningen på deras politiska problem är en ”Färdplan Storregion Norrland”. Men problemen tornar upp sig.

Ett öppet krig och öppna motsättningar mellan Nedre Norrlands ledande socialdemokrater har nu skapat kris och kaos i den nybildade ”regionbildargruppen”. Den grupp som så elegant och smärtfritt med tre sammanträden 15/11, 20/12 och 30/1 skulle visa upp enighet för en storregion Norrland. Det som Ansvarskommitténs 12 ledamöter inte klarade av efter fyra års utredande.

För Jens Nilsson(s) kommunalråd i Östersund går i en av våra länstidningar den 12/1 till skarpt angrepp mot sin partikollega Anita Bdioui(s) som är kommunalråd i Sundsvall. Nilsson driver linjen med en region Sundsvall-Östersund-Trondheim. Men så har han dessutom startat upp en arbetsgrupp som redan i flera sammanträden arbetar fram förslaget ”Region MittSverige” bestående av Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppland. Jens Nilsson är inte alls intresserad av en Storregion Norrland.

Anita Bdioui(s) är nu inte intresserad av varken Jämtland eller Norrland norr om Sundsvall utan vill enbart samarbeta söderut och Sundsvall har ju redan en snabbtågsförbindelse som på några timmar når det heta tillväxtområdet Storstockholm. Det råder en total oenighet mellan regionbildarna.

Så några frågor till Kent Ögren;
– Norrbotten har 1,18 kronor lägre landstingsskatt än övriga tre landsting i Norrland. Det betyder väl att varje norrbottning måste betala minst 2 500 kronor mer i skatt per år?
– Norrbotten har fem sjukhus medan övriga tre landsting har vardera 1-3 sjukhus. Vilka två sjukhus ska Norrbotten tvingas avveckla?
– Övriga tre landsting har sammanlagt underskott i driften med 500 miljoner per år. Vem betalar?
– Övriga tre landsting har ett underskott i pensionsskulden på över 500 miljoner. Vem täcker upp?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Sätt stopp för sjukvårdens storregioner.

”Ansvarskommitténs förslag om ett fåtal regioner med inbördes totalansvar för all sjukvård är inget annat än en storvulen politikerdröm som, förutom att förslaget kommer att försämra sjukvården, är ett hot mot demokratin. Politikerna har fått för sig att regioner leder till bättre styrning och kontroll, men bevisen leder åt motsatt håll.” (se www.sjukhuslakaren.se). Citatet är hämtat från det senaste numret av tidningen Sjukhusläkaren där Mikael Rolfs, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, motiverar sin och sjukhusläkarföreningens motion om att Läkarförbundet kraftfullt ska agera mot Ansvarskommitténs förslag om storregioner.

Lika vård på lika villkor kräver solidarisk statlig styrning och statlig finansiering anser majoriteten av landets sjukhusläkare. Bland annat därför att sjukvårdens resultat i alldeles för stor grad varierar mellan olika delar av landet. Märkligt nog verkar det som om endast en minoritet av landets sjukvårdspolitiker har förstått detta.

I Norrland styr de socialdemokratiska landstingsråden Kent Ögren (Norrbotten) och Ewa Söderberg (Västernorrland) med fast hand mot en Storregion Norrland. Kanske snarare regionerna, eftersom de flesta politiker i Norrlands södra delar i stället vill dela den norrländska sjukvårdsorganisationen i två delar; Lag Nord och Lag Syd med gränsen dragen söder om Örnsköldsvik.

Ögren och Söderberg vill att storregioner ska beslutas redan nu i slutet av januari. Det är att fatta beslut om någonting som vi i dag varken vet hur det kommer att se ut eller fungera i framtiden. Ansvarsutredningen har nämligen utelämnat den frågan. Det verkar vara panik minst sagt! Gör de så för att slippa undan sitt ansvar för resultaten som nyligen redovisats i Socialstyrelsens öppna jämförelser av landstingens sjukvård? Resultat inte alltför smickrande för den norrländska sjukvårdens vidkommande. Beror brådskan på en växande insikt om att ansvarsutkrävandets tidevarv raskt närmar sig?

Det totala förakt de därmed demonstrerar mot regionsjukhuset i Umeå och villkoren för den högspecialiserade sjukvården för alla Norrlands innevånare gör det förstås extra tydligt vilka drivkrafter det är som styr. Att slippa undan sitt politiska ansvar, överlåta detta på tjänstemän och samtidigt hitta ett bekvämt sätt att höja sina arvoden. Sak samma på vilket sätt, verkar det som.

Erich Honecker, Östtysklands sista statschef, funderade efter östblockets fall bittert över varför allt gått åt helvete för den regim där politikerna under decennier ägnat sig åt att maximera sina egna privilegier i stället för att styra landet. Av Gorbatjov fick han då veta, att livet straffar dem som kommer sent.

Storregionerna måste stoppas innan verkligheten med många miljarder kronor straffat länens skattebetalare. Dagens brister inom sjukvården kommer annars att framstå som en bagatell jämfört med morgondagens. För det krävs att tillräckligt många politiker skaffar sig tillräcklig kontakt med verkligheten och samtidigt gör upp med vissa elitpolitikers drivkrafter. Det är bråttom nu att sätta stopp för sjukvårdens storregioner. Vår framtida sjukvårdsorganisation bör därefter seriöst utredas. Väljarnas mening ges chans att manifesteras i nästkommande riksdags och landstingsval. Sedan och först då kan rätt beslut fattas.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

STOPPA Färdplanen för (S)torRegion Norrland

Den socialdemokratiska ”Färdplanen för StorRegion Norrland” är utstakad och klar. Men Norrbottningarna varken är eller ska få bli delaktiga i syfte, mål eller innehåll. På sedvanligt socialdemokratiskt sätt sker all planering i dolda och slutna rum. Devisen ”sanningen är den största fienden” är välkänd när ränker smides mot öppenhet, debatt och demokratiska beslut.

Vid tre slutna möten; i Östersund 15 november, Umeå 20-21 december 2007 och i Sundsvall 30 januari 2008 ska allt motstånd mot regionbildningen köras över. OM det ska bli en eller två eller t o m tre nya Regioner av Norrland. ATT fyra Norrlandslän med Landshövdingar ska avvecklas. ATT Regionsjukhuset i Umeå kraftfullt ska decimeras på sitt patientunderlag.

MEN STOPP. Vem/vilka har nu bestämt att Norrbotten ska ingå i en Storregion Norrland där en interimsstyrelse ska vara klar redan den 1 juni 2008 och att vi norrbottningar ska välja Kent Ögren(s) till Regionråd för hela eller delar av Norrland i september 2010 utan att väljarna och medborgarna ens är tillfrågade i demokratiska val i förväg.

Ewa Söderberg(s) från Sollefteå, som är ordföranden för Norrlandstingens regionförbund, lägger ner stor möda och stor brådska att driva fram en Storregion Norrland. Men i Ewa Söderbergs Västernorrland är ju splittringen total. Där vill några kommuner ha region med Jämtland medan andra kommuner istället vill ha en region med Dalarna och Gävleborg.

Kent Ögren (s) är drivande landstingsråd i Norrbotten som hoppas på att stora regioner ska lösa dagens sjukvårdsproblem har inte stöd av alla socialdemokraterna inte ens i Norrbotten och vet ännu inte om han vill verka för en eller två eller tre regioner i Norrland.

Vid det extra Landstingsfullmäktige den 18 september i höstas reserverade sig moderaterna, folkpartiet och sjukvårdspartiet d v s 25 av 71 ledamöter emot nya stora regioner i Norrland. Samtliga landets landshövdingar har i särskilda välmotiverade yttranden tagit avstånd från att bilda nya storregioner.

Det arbete som socialdemokraterna i de fyra nordligaste landstingen nu planerar till en okänd kostnad blir helt bortkastade pengar.

Varje ökad skattekrona innebär över 2000 kronor per år för var och en av Norrbottens skattebetalare. Det är en grov oaktsamhet med skattepengar och demonstrerar ett djupt förakt för väljarna i Norrland och passerar gränsen för politisk anständighet.

Hur många norrbottningar tror sedan att vi kan behålla våra fem sjukhus vid en regionsammanslagning. Skattebetalarnas pengar borde i stället användas till sjukvård och till att minska vårdköerna.

Vi Moderater i Norrbotten tar bestämt avstånd från att bilda en Storregion Norrland Därför har vi reserverat oss mot att bilda nya Storregioner i Norrland vid sammanträdena 15 november i Östersund samt 20-21 december i Umeå. Det är ett socialdemokratiskt elitprojekt som drivs av redan välavlönade yrkespolitiker utan folklig förankring.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.