Storregion till varje pris ?

Vid helgens socialdemokratiska kongress i Haparanda har verkligheten kommit ifatt landstingsrådet Kent Ögren(s) i regionfrågan. Plötsligt har han efter ett års funderande kommit på att en Storregion Norrland kostar höjd landstingsskatt. En krona kommer tydligen förslaget att bli. Det innebär för Norrbottens skattebetalare 2500 kronor per person och år eller 5000 kronor per hushåll. Och detta är ju bara halva sanningen.

Först så erfordras 1,14 kronor höjd skatt bara för att jämställa vår landstingsskatt med Västerbotten och Västernorrland. Nu inser de flesta att detta första steg enbart är en subventionering av våra två södra grannlän som har underskott i sina landsting med över 400 miljoner bara i driftbudgeten. Så den här föreslagna skattehöjningen kommer inte sjukvården i Norrbotten till del med ett enda öre. När tänker Kent Ögren berätta detta för Norrbotten. Och hur mycket mer ska skatten härutöver höjas för att organisera den föreslagna storregionen.

Sedan berättar Kent Ögren att bilda Storregionen i Västra Götaland blev så dyrt att ”det snabbt blev ett underskott på en halv miljard och det misstaget ska vi inte göra om här uppe”. Bra att få veta det. Den som bemödar sig att ta reda på det ekonomiska läget i nybildade Region Skåne finner att ekonomin där har precis lika stora problem som i Västra Götaland.

Kent Ögren säger nu också i media att om Regeringen avslår en begäran att få bilda en storregion i Norrland så kräver han att få ett snabbt besked om detta; ”Så att vi kan avbryta det förberedelsearbete som påbörjats”.

I all offentlig verksamhet som ska finansieras av oss skattebetalare måste det finnas en planering och kostnadsberäkningar som ska vara kvalitetssäkrade samt dessutom ska en konsekvensanalys finnas framtagen. Landstingsrådet Kent Ögren har ingen sådan plan, han har inga kostnadsberäkningar och har heller ingen konsekvensanalys för att bilda en Storregion Norrland.

När Piteås kommunalråd Peter Roslund(s) vid helgens S-kongress påstår att det finns en bred politisk majoritet för en storregion Norrland så talar han mot bättre vetande. För han vet hur splittrat hans eget parti är där stöd saknas från ledande kommunalråd och t o m egen länsordförande. Dessutom finns ett stort problem till för socialdemokraterna efter länskongressen i Haparanda; väljarna i Norrbotten vill inte ha en storregion i Norrland.

Den moderata partistämman i Gävle i höstas tog avstånd från nya regionbildningar med 160 röster mot 30. Och i Norrland är moderaterna ännu mer bestämda. Det är därför vi moderater påvisar att det saknas demokratiskt stöd i Norrbotten för regiontanken. Vi moderater ser fram emot att driva en valrörelse mot socialdemokraterna och Kent Ögren och göra detta till en valfråga 2010.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Storregioner och OBS-platser

Storregioner och indragna OBS-platser är bara två sidor av samma mynt och där båda saknar demokratisk förankring i Norrbotten.

Landstingsrådet Kent Ögren(s) bryter obekymrat socialdemokratiska vallöften på löpande band. Nu senast på landstingsfullmäktige den 3 april där alla nio OBS-platser i Haparanda avvecklas. Det går ju inte att före val lova att ”OBS-platser är en unik modell som vi vill värna och utveckla” och sedan köra över sina egna ledamöter och en samlad opposition med en rösts övervikt i fullmäktige genom att bryta mot både kommunallag och regelverk.

Kom att tänka på historien där flickan säger till pojken; ”Du har brutit Ditt löfte”. ”Du kan få ett nytt” svarade då pojken”.

Fyra s-kommunalråd från Tornedalen och Malmfälten skriver upprop i media och anklagar Kent Ögren med ordval som ”Demokratisk katastrof… Förakt för löften om solidaritet och demokrati… Maktens arrogans”. TV-reporter frågar Kent Ögren om han måste avgå. Detta är nu ett internt socialdemokratiskt problem att hantera. Men konsekvenserna stänker över på alla politiker och politikens trovärdighet att upprätthålla respekten för demokrati i vårt län.

När landstingsrådet Kent Ögren driver fram förslag om att bilda stora regioner blir det med samma brist på folkligt stöd och förankring. Makt förflyttas från Norrbottens inland mot centralorten Luleå och därifrån söderut. Allt färre politiker måste resa allt längre för att hävda Norrbottens intressen när Länsstyrelse och Landsting då avvecklas. Detta innebär att minst 500 arbetstillfällen kommer att flyttas från regionstaden Luleå till Umeå.

När Kent Ögren driver sin idé om storregion Norrland är hans tanke att sjukvården ska vara oförändrad och att regionsjukhuset i Umeå ska ha samma uppgifter som idag. När sjukvårdens kostnader är 94 % av Landstingets budget på 6 miljarder då måste vän av ordning fråga sig vilka regionala satsningar i norr som ska kunna finansieras med de återstående 6 %.

När varumärken säljs eller ändras då är det stora belopp det är frågan om. Det handlar om miljardbelopp när storbanker byter logo eller när vodkamärken ändrar ägare. Inte vid ett enda tillfälle har Kent Ögren med ett enda ord berört kostnaderna för sin region idé. Det enda som är säkert är att Norrbottens landstingsskatt måste höjas med 1,14 kronor för att komma i nivå med Västerbotten och Västernorrland. Bara detta innebär en kostnad för varje hushåll med minst 5000 kronor per år.

Även om Kent Ögren vill skriva brev till Regeringen om att få bilda en storregion i Norrland och att valet 2010 ska bli ett regionval så är han väldigt ensam om en trovärdighet i detta. Sanningen är att tiden redan runnit ifrån ett regionbildande under denna mandatperiod.

Vi moderater är eniga i vårt motstånd mot storregion i Norrland. Och vi ser fram emot att driva valrörelsen 2010 med den uppfattningen mot socialdemokraterna och mot Kent Ögren som redan meddelat att han väldigt gärna vill leda sitt parti även nästa mandatperiod.

Debattinlägg publicerat i NK den 11/4-08.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Toppstyrd Landstingsdemokratur

Vid landstingsfullmäktige den 3 april så gjorde landstingsrådet Kent Ögren (s) allt fel genom att vara alldeles för taktisk. Det var den dagen då Kent Ögren splittrade sitt eget parti och ställde glesbygd mot centralort. Det var den dagen då alla fem oppositionspartier kom att uppträda helt samlat och enat. Den dagen kommer att länge bevaras i politikens minnesarkiv.

Den 3 april 2008 drev i landstingsfullmäktige Kent Ögren med röstsiffrorna 36 mot 35 igenom avveckling av alla nio (9) OBS-platserna vid Haparanda Vårdcentral och avveckling av sex (6) vårdplatser vid Kiruna Sjukhus. Allt på fem minuter medan den samlade oppositionen vägrade delta i beslutet av formella skäl. För att handlingarna i ärendet fanns inte ens tillgängliga i lokalen vid sammanträdets början vilket arbetsordningen reglerar. Hur ska politiker kunna fatta beslut utan beslutsunderlag.

Ur det Socialdemokratiska Valprogrammet 2006 citerar vi; ”Vårdplatser (OBS-platser) vid vårdcentraler i glesbygdsområden är en unik modell som vi vill värna och utveckla. Vi vill garantera allas rätt till vård och trygghet.” Men det var 2006 och ibland kan det socialdemokratiska minnet vara väldigt kort. Enligt Mark Twain finns det tre sorters lögner; lögn, förbannad lögn och statistik. Det är svårt att veta var detta brutna vallöfte ska sorteras in i för grupp.

I politikens grundskola får man lära sig att vissa strider ska man aldrig vinna. ”En sådan seger till och jag är förlorad” lär kung Pyrrhus ha utropat efter att ha vunnit ett fältslag”. Formellt var beslutet att avveckla OBS- och vårdplatserna i Haparanda och Kiruna ett felaktigt beslut som kommer att överklagas till Länsrätten. I sakfrågan var beslutet lika felaktigt. Sjukvårdsresurser ska inte beräknas och fördelas enligt matematiska genomsnitt. Behovet ska vara avgörande för var sjukvården ska finnas disponibel.

I landstinget finns ett särskilt demokratiutskott som har till uppgift att utveckla demokratin i fullmäktige. Ordförande där är Britt Westerlund (s). Vid fullmäktige den 3 april ifrågasatte flera talare ur oppositionen demokratiutskottets funktion som ett verktyg för att öka demokratin. Det räcker inte med ett utskott, det krävs handling också. Och demokrati är inte en nästan total toppstyrning av landstingsrådet Kent Ögren. Under fullmäktiges sex timmar långa sammanträde den 3 april deltog från socialdemokraterna enbart Kent Ögren och Britt Westerlund i debatten.

Enväldig toppstyrning är ingen bra grund för att utveckla landstingets demokrati. En alltmer samlad opposition kommer att med allt större tyngd driva vikten av ökad demokrati även i det politiskt styrda landstinget. Det ska inte vara nödvändigt att inhämta rättsligt stöd för detta.

Demokratur är beteckningen på en bristfällig maktfördelning i ett demokratiskt samhälle.

Debattinlägg publicerat i NK den 7/4-08 och NSD den 9/4-08.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.