Norrbotten och Moderaterna säger nej till en Storregion Norra Sverige

Svar till Mona Sahlin och Carin Jämtin m fl i DN Debatt i Regionfrågan 5 juli 2008

Carin Jämtin och Mona Sahlin hävdar i DN-debatt 5 juli att en regionindelning av landet är i full gång och har ett starkt stöd men så är ju inte fallet. Storregioner saknar folklig förankring.

Socialdemokraterna i Norrbotten har efter tre extra Landstingsfullmäktige drivit fram en ansökan till Regeringen att få bilda en Storregion i Norra Sverige. Förslaget saknar folklig förankring i Norrbotten och i Norrland. En större undersökning av ett etablerat marknadsföretag visar att 88 % av norrbottningarna säger nej till en ny stor regionbildning. Debatten i Norrbottens media tar likaledes ett starkt och tydligt avstånd från föreslagen regionbildning.

Det finns ingen plan för hur bilda en storregion Norra Sverige, det finns inga kostnadsberäkningar gjorda. Ingen konsekvensanalys är framtagen. Det finns inga ekonomiska beräkningar varken för införande eller för den långsiktiga verksamheten.

Förslaget innebär att ett antal arbetsgrupper ska bildas som ska arbeta fram lösningar på hur storregionen ska organiseras, vilka uppgifter de ska ha, hur de ska arbeta, på vilka orter etableringar avses ske samt hur den politiska makten skall vara företrädd. Ur demokratisk synpunkt är detta ett helt oacceptabelt tillvägagångssätt.

Det är anmärkningsvärt att Norrbottens 14 kommuner inte har tillfrågats om förslaget att bilda en storregion med Norrbotten, Västerbotten och halva Västernorrland som därmed inte fått ta ställning till förslaget. Ett antal kommuner föreslås bli tvångsanslutna till en stor region som de inte känner samhörighet med.

Att tidsmässigt kunna genomföra valet 2010 i en storregion Norra Sverige anses av erfarna bedömare som helt orealistiskt. Processen att sammanlägga två län i Skåne har haft en tidsutdräkt av ca 10 år för att ta en bra jämförelse.

Sjukvårdens påverkan
Förslaget enligt ansökan är att Regionsjukhuset i Umeå ska ha kvar samma avtal och uppgifter som idag i Norra Sjukvårdsregionen d v s de fyra nordligaste landstingen. Den helt överskuggande delen av landstingets ekonomi, 96 %, är sjukvård som inte avses att förändras vid en regionbildning i norra Sverige. Föreslagen storregion löser inga av sjukvårdens framtidsfrågor.

Demokratiaspektens påverkan
Demokratifrågan är den mest allvarliga negativa konsekvensen om en storregion bildas i Norra Sverige. Norrbotten är tillräckligt stort som det är med 25 % av landets yta. Avståndet från Luleå till Riksgränsen är 50 mil och från Luleå till Timrå är det också 50 mil. Det finns också en allvarlig miljöaspekt att ta hänsyn till med fler och längre resor och med fler övernattningar jämfört med i dag om en storregion bildas i Norra Sverige. De ökade kostnaderna för resor och uppehälle flyttar i stor utsträckning politikens ekonomi och arbetsmöjligheter från demokrati, information och dialog till resor och logi.

Vid bildandet av en storregion så är inriktningen att antalet politiker kommer att minska med en tredjedel. Det innebär för det första en sämre politisk täckning över landet men också att antalet fritidspolitiker kraftigt minskar där långa restider försvårar för de som yrkesarbetar.

Hårdast drabbas kvinnor och föräldrar med minderåriga barn som kommer att få svårt att få ihop sina politiska livspussel. De små partierna kommer att drabbas hårdare än de större partierna i en storregion genom att de endast kommer att få bli representerade med ett begränsat antal platser och positioner. Makt kommer därmed att koncentreras till de större partierna. Därmed minskas förutsättningarna för att samla medlemmar och sympatisörer för information och debatt och medinflytande.

Medborgarperspektivet
Medborgarperspektivet i en storregion innebär att avståndet ökar mellan beslutande politiker och den enskilde medborgaren. Den enskilde politikerns kunskap om det han/hon ska vara informerad om minskar med avståndet och politikern kommer allt längre ifrån det han ska ta ansvar för och besluta om. Nu valda landstingspolitiker har inte erhållit mandat av väljarna att fatta beslut om förslag till att bilda en storregion i Norra Sverige. Länets 14 kommuner har inte blivit tillfrågade. Det borde vara en demokratisk självklarhet att kommunernas ställningstagande inhämtas före det en framställan till Regeringen sändes in.

Regional utveckling
Stora infrastrukturella satsningar måste även i framtiden avvägas och prioriteras på riksnivå och kommer knappast att bli föremål för beslut och finansiering inom en eventuell storregion. Av socialdemokraterna föreslagen splittring av Norrland där Norr- och Västerbotten och halva Västernorrland delas med ett olyckligt svärdshugg genom det näringspolitiskt starkaste Sundsvallsområdet. Den norra storregionen får ca 620 000 invånare och Jämtland och halva Västernorrland får enbart 230 000 invånare. Det blev därmed en sämsta tänkbara kompromiss.

I norra Sverige är en viktig region Nordkalotten eller Barentsområdet som i ett öst-västligt perspektiv innefattar Nordnorge, Norra Sverige, Norra Finland och Murmanskområdet. I ett europeiskt perspektiv är Sverige med 9 miljoner invånare en enda region hela landet.

Norra Sverige är ett betydelsefullt område för Europas råvaruförsörjning med skog och betydande mineraltillgångar samt rik tillgång på förnyelsebar miljövänlig vattenkraft. Med en arbetskraftregion som sträcker sig över hela Nordkalotten kommer den öst-västliga järnvägsförbindelsen genom Ryssland, norra Finland, norra Sverige till isfria hamnar i Nordnorge få stor betydelse. I norra Sverige blir de östvästliga gränsöverskridande förbindelserna allt mer viktiga.

Omorganisationer är dyrbara att genomföra det visar all erfarenhet mycket tydligt. Så tillkommer kostnader för nya lokaler och på ännu inte angivna platser och snart så kommer behov av en större regionbyggnad att uppkomma. Det är enbart en liten grupp regionala yrkespolitiker som driver regionfrågan som inte löser några frågor överhuvudtaget.

En slutlig viktig fråga är om det överhuvudtaget är intressant att dra nya gränser när offentliga organisationer alltmer övergår till sektorindelade strukturer jfr Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att bara nämna två exempel. Nya administrativa gränser skapar inte tillväxt.

Norrbotten och moderaterna säger nej till en storregion i norr. Det är ytterst ett viktigt demokratiskt ställningstagande att Regeringen avslår socialdemokraternas ansökan om bildande av en storregion Norra Sverige före valet 2010.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.