Ansvarslös (s)kattehöjning av Kent Ögren

Landstingsrådet Kent Ögren (s) har under de fyra år han varit ansvarig för Landstingets ledning inte vidtagit några som helst strukturella åtgärder för att anpassa ekonomin till verkligheten. Under hela denna tid har Kent Ögren bestämt tagit avstånd från att höja landstingsskatten. För skattehöjningar löser ju inga problem om inga andra åtgärder vidtas. För då behövs det återigen en ny skattehöjning om 3-4 år. Och nu är vi där.

När landstingsskatten höjs med 98 öre från 9,42 till 10,40 kronor dvs med 10% så blir kostnaden för en familj där båda arbetar 5000 kronor om året. Det enbart för att Kent Ögren inte anpassat landstingets verksamhet till verklighetens ekonomi. Passivitet och brist på ansvar för länets sjukvård har nu backat in den socialdemokratiska ledningen in i en återvändsgränd. Eller är det enbart ett ansvarslöst lättsinne med skattebetalarnas pengar. För det kan vara lätt att vara generös med andras pengar.

Öppna jämförelser mellan Sveriges olika landsting visar att den dyraste vården inte alls är bäst. Det är helt andra faktorer som avgör sjukvården kvalitet. Norrbotten har bland landets högsta kostnad för sjukvård med 19.479 kronor per år och invånare. Men Norrbotten ligger i den nedersta 1/3-delen avseende kvalitén när 101 indikatorer jämförs. Dyraste vården är inte bäst. Och nu föreslår Kent Ögren att vården i Norrbotten ska bli ännu dyrare.

Om Kent Ögren får igenom sin vilja att Norrbotten ska bilda en Storregion med Västerbotten och halva Västernorrland då blir det ännu mer skattehöjningar för Norrbotten. För dessa båda län har en högre landstingsskatt. Så då blir det en lika storskattehöjning till för Norrbotten bara för att komma på samma nivå som dessa båda län.

Att bilda en Storregion det är ett dyrt projekt. Det vet de som bor i Region Skåne och Region Västra Götaland. Det kostade 500 miljoner för dem var som krävde en lika stor skattehöjning till. Så Norrbotten kan nu se tre skattehöjningar framför sig om Kent Ögren får sin vilja igenom. Men det blir ingen mer eller bättre vård för detta. I ”Öppna jämförelser” ligger Region Skåne och Västra Götaland i absoluta botten med en 4:e respektive 5:e plats från slutet bland landets 21 län när kvalitet och effektivitet mätes. Och det är dessa båda regioner som nu utgör målbild för regionivrarna.

Hur har nu Kent Ögren tänkt lösa detta då. Jo genom att minska Länsstyrelsens och Landstingets administrativa personal med 1/3-del som bara ska bort på något oklart sätt. Det var ett tydligt besked som lämnades på ett styrelsemöte i Luleå den 13 oktober i år. Minst 500 jobb ska således bort från Norrbotten och lika många till flyttas söderut till Umeå och Härnösand. Det är målbilden för en Region Norra Sverige. Mindre demokrati och färre jobb.

Men det är nu en moderatstyrd Regering som ska fatta beslut. Just när världen och Sverige är på väg in i en lågkonjunktur med 100 tusen fler arbetslösa enligt Konjunkturinstitutets rapport som kom i veckan. Det vore en verklig dålig tajming att i detta läge börja genomföra dramatiska kostnadskrävande omorganisationer utan konsekvensanalyser. När 9 av 10 norrbottningar mycket tydligt sagt nej till införande av en storregion i Norra Sverige. Höjd skatt, 500 mister jobbet och kraftigt minskad demokrati är ju bara några av nackdelarna.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Norrbotten i balans, Landstingsledningen i obalans

Landstingsrådet Kent Ögren (s) hävdar i media att ”Norrbotten är i obalans”. Men det är det (s)-styrda landstinget som är i obalans med en ekonomi i fritt fall, inte Norrbotten. Trots turbulent världsekonomi så investeras i Norrbotten miljardbelopp i LKAB kulsinterverk, i gruvorna Aitik och Pajala, i upprustning av Haparandabanan, i modernisering av vattenkraften, skogsnäringen och testindustrin. Norrbotten är i balans, det är landstinget som är i obalans. Kent Ögren hävdar att orsaken till landstingets underskott på 202 miljoner innevarande år är att befolkningen i Norrbotten har minskat med 4 procent under de senaste tolv åren. Men det är bara en del av sanningen.

Dels är socialdemokraterna, som så länge innehaft makten, själva medskyldiga till att ungdomarna lämnar länet. Dels borde man tidigt ha genomfört strukturella förändringar i landstingets verksamheter för att komma tillrätta med den snabba kostnadsökningen.
Alliansregeringen har fått fler i arbete vilket har ökat vår egen skattekraft. Att landstingets sjukskrivningstal nu går ner och närmar sig rikssnittet har också reducerat vårt behov av dyra vikarielösningar. Trots allt detta klarar inte landstingsledningen av att få en ekonomi i balans.

Det är också så att alliansregeringen tillför riktade medel för att minska vårdköerna, förbättra psykvården och för att fler verksamheter ska uppfylla vårdgarantin. Det handlar om över fem miljarder som kommer att fördelas till landets kommuner och landsting. De sänkta arbetsgivaravgifterna har dessutom minskat landstingets kostnader med 40 miljoner per år.

Sedan kan man fundera över varför Norrbottens landsting har ökat antalet anställda med över 100 personer senaste år i stället för att genomföra strukturella anpassningar. Varför det är administrativ personal som ökar i antal och varför det är sjukvårdspersonal som nu föreslås bli avskedade när det är underskott i ekonomin?

Det finns många landsting i Sverige som kan vara föredömen för Norrbotten. I Kalmar så vändes landstingets ekonomi under borgerlig ledning i förra mandatperioden från en djup kris till välordnad effektiv verksamhet med en ekonomi i en god balans.
Halland som haft borgerlig ledning så länge någon kan minnas har genomfört en strategi för fritt vårdval med mycket goda resultat. Halland ligger i topp vid öppna jämförelser och har bland landets lägsta kostnader för sjukvård räknat per invånare.
Det finns fler förslag att konstruktivt arbeta med för att få landstingets ekonomi i balans. Kostnaderna för stafettläkare kan reduceras. Mediciner kastas bort för 30 miljoner per år. Sjuktransportkostnaderna kan minskas genom bättre planering.
Fler vårdcentraler kan öppnas för intraprenad/entreprenad. Jourtjänstgöringar kan planeras bättre. Borgerligt styrda Uppsala läns landsting har i dagarna reducerat sin budget med 300 miljoner. Där finns säkert en hel del att ta efter även för Norrbotten.

Kent Ögren frågar ”om oppositionen är beredd att följa när det nu krävs ansvar och helhetssyn?”. Svaret är att oppositionen alltid är beredd att ta ansvar. Bjud gärna in till förutsättningslösa överläggningar. Landstinget behöver inte vara i obalans.

Av Bo Hultin (m) Jens Sundström (fp) Birgit Stöckel (kd) Hans Swedell (m) Erik Berg (c) Gruppledare i landstingsfullmäktige

Debattartikel publicerad i NSD den 23/10 och NK den 24/10.

Andra bloggar om: , , , ,

Länk till intressant.se

Ökad kris för Storregion i Norrland

Landstingsrådet Kent Ögren (s) försöker driva in Norrbotten i en Storregion tillsammans med Västerbotten och halva Västernorrland med alla till buds stående medel. Allt helt emot vad 88 % av norrbottningarnas vill enligt flera stora undersökningar. ”Politiken måste få gå före och demokratin måste få stå tillbaka i viktiga frågor” säger Ögren till media.

En ansökan formulerad på två sidor är insänd till Regeringen men där ingen enda av de grundläggande frågeställningarna är redovisad; påverkan på sjukvården, demokratiaspekten, medborgarperspektivet eller regional utveckling. Inte ett enda ord om ekonomi finns med eller på vilka orter olika funktioner avses placeras. Konsekvensanalys saknas helt.

Nu är det en alltmer ökad kris för bildandet av storregioner. I Mälardalen var företrädare för ”Sjukvårdsområde Svealand”, sju landsting, samlade för några dagar sedan i regionfrågan och konstaterade där bara att idén med storregioner var lika död som en fisk på torra land.

I Norrbottens Landsting är det närmast mardrömskris i ekonomin där över 200 miljoner saknas under 2008 och viktig vårdpersonal kommer att avskedas och övertids-, vikarie- och utbildningsstopp införs. Västerbottens Landsting måste de närmaste tre åren spara minst 100 miljoner per år. I Västernorrland är läget lika illa med ett underskott på 137 miljoner enligt prognosen för 2008 och 300 miljoner måste sparas till 2011 och 500 anställda kan behöva sägas upp.

Ekonomin är således närmast i fritt fall i de tre nordligaste landstingen. Vem kan på allvar tro att om man slår samman tre krislandsting till en enda sjukvårdsorganisation med över 20.000 anställda till en storregion så ska plötsligt alla dessa problem bara lösas precis som av sig självt.

För att förbereda en Region Norra Sverige så har Kent Ögren organiserat en ”Norrstyrelse” med 26 ordinarie ledamöter och 26 ersättare och ett arbetsutskott med 11 ledamöter. Under denna styrelse så ska 20 arbetsgrupper med 10 politiker i vardera förbereda införande av storregionen. Styrelsen har haft två sammanträden i Umeå där styrelsen har fått sitt kontor. Arbetsutskottet har haft sina sammanträden i Umeå och i Stockholm!! Som var och en inser så kostar 250 politikers resor och arvoden och sammanträden helt enormt mycket pengar i en ekonomi där vårdpersonal nu måste sägas upp av ekonomiska skäl.

Om sedan Regeringen mot all förmodan skulle tillåta Kent Ögren att utan folkligt stöd och utan konsekvensanalys bilda en Storregion Norra Sverige så kommer fler överraskningar. Enbart för att jämställa Norrbottens skattesats med Västerbotten och Västernorrland så måste skattesatsen i Norrbotten höjas med 1,27 kronor dvs 5000 kronor per hushåll och år. Att sedan omorganisationer kostar väldigt mycket pengar det vet alla som har erfarenhet av detta.

Och så kommer minst 500 personer i Norrbotten att mista jobbet när Länsstyrelse och Landstingsledning halveras och förflyttas söderut till Umeå och Härnösand. Om Norrbotten sedan ska kunna få behålla sina fem sjukhus är något som man bara kan spekulera om. Kärnfrågan blir om landstingsrådet Kent Ögren inte klarar av att leda ett landsting i Norrbotten hur ska han då kunna leda tre sammanslagna Landsting och Länsstyrelser på en geografisk yta större än halva Sverige.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.