Regeringen djupfryser Storregion Norrland

Det blir ingen Storregion Norra Sverige varken denna eller nästa mandatperiod 2010—2014.

I ett lagförslag från Finansdepartementet kommer den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning som har pågått sedan slutet av 1990-talet i Skåne och Västa Götalands län göras permanent. Den nya lagen föreslås också omfatta Halland och Gotland.

Ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen i de aktuella länen ska följa den som gäller för försöksverksamheten. Landstingen får, enligt lagförslaget, besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Lagförslag kommer skickas till ett 60-tal remissinstanser som kan lämna synpunkter till den 14 december 2009. Regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen senast mars 2010. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Det beslutade Regeringen vid sitt sammanträde den 15 oktober 2009. Detta och inget mer.

Detta innebär samtidigt att de förslag som sänts från Västernorrland samt Norr- och Västerbotten att få bilda en Storregion bestående av Norr-och Västerbotten samt halva Västernorrland inte godkännts av Regeringen.

– Landstingsrådet Kent Ögren (s) försök att splittra sjukvården och minska patientunderlaget för Universitetssjukhuset i Umeå genomförs nu inte. Detta skulle annars ha medfört allvarliga försämringar för den högspecialiserade sjukvården och ökat kostnaderna för norrbottningarna säger oppositionsrådet Kenneth Backgård (ns)

– Kammarkollegiets remissfrågor till berörda kommuner och landsting om en Storregion Norrland har visat på en ännu mer splittrad uppfattning i regionfrågan än som väntat. Olika undersökningar har visat att enbart mellan 5 och 12 % av norrbottningsarna vill tillhöra en Storregion Norrland säger oppositionsrådet Jens Sundström( fp).

– Norrstyrelsen som med en dyrbar projektledare och Kent Ögren som ordförande arbetat för att utan väljarnas mandat införa Storregion i Norrland kan nu omedelbart avvecklas. De 15 arbetsgrupperna som med projekt och konsultstöd hitintill kostat över 20 miljoner kronor kan nu i stället arbeta med att utveckla Norrbottens sjukvård säger oppositionsrådet Bo Hultin(m).

Bo Hultin (m) Boden
Kenneth Backgård (ns) Boden
Jens Sundström (fp) Alvik

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Storregioner splittrar Norrland

De sista svallvågorna efter Ansvarskommitténs 430 sidor tunga Regionrapport daterad 27 februari 2007 håller nu sakta på att ebba ut. Oräkneliga gränser har ritats på kartor för att samla Norrland i en eller två Storregioner. De tre nordliga landstingen har i juni 2008 till Regeringen med likalydande ansökan begärt att få bilda en ”Region Norra Sverige” bestående av Norrbotten, Västerbotten och halva Västernorrland.

Men Norrland står i denna fråga nu ännu mer splittrat än för 2½ år sedan. Ett redan nu fungerande samarbete mellan fyra landsting spolieras och kommer genom processen att isolera Jämtland och dela Västernorrland i två delar samt allvarligt minska patientunderlaget till Regionsjukhuset i Umeå. Detta medför allvarliga försämringar för den högspecialiserade sjukvården och öka kostnaderna för norrbottningarna.

Problemet är att Regeringen redan den 27 januari i år meddelat att det inte blir några fler beslut om regioner denna mandatperiod förutom Halland och Gotland och tidigare beslutade Skåne samt Västra Götaland. Och så har Regeringen tillsatt två utredningar:
– Översynskommittén för statlig regional förvaltning (2009:62) som ska vara klar i december 2012
– Kammarkollegiet för att utvärdera redan inkomna ansökningar att bilda Storregioner i Norrland

Av oklar anledning har Kammarkollegiet forcerat sitt uppdrag som inte brådskat. En konsultfirma ”Sweco Eurofutures AB” har under några sommarmånader tagit fram ett 200 sidors underlag som berörda Landsting, Länsstyrelser och 40 kommuner fått 11 arbetsdagar att yttra sig över senast till den 2 oktober i år. Kammarkollegiet har härutöver utvidgat sitt uppdrag till att också belysa alternativ med tre eller fyra sammanlagda landsting. Tråkigt är att konsultbyrån haft så bråttom med sitt uppdrag att de inte hunnit kvalitetssäkra redovisade fakta. Grava fel bl a om antal vårdplatser och vårdanställda i Västernorrland mm minskar allvarligt trovärdigheten i den påföljande analysen.

Svaren på Kammarkollegiets remiss har nu sänts in och ger en mer splittrad bild än som var väntat;
– att Jämtland, Sundsvall och Ånge inte alls vill ingå i en nordlig storregion det var tidigare väl känt.
Men så plötsligt med 35 röster mot 14 beslutade Härnösands fullmäktige att gå emot en storregion.
Därmed står enbart 35 % av Västernorrlands politiker bakom en anslutning till Storregion Norr.
– att Vänstern i Luleå kommun röstade emot en storregion hade grund i ett distriktsbeslut i våras.
– (s)-styrda Haparanda, Kiruna och Pajala beslutade precis som Bodens kommun emot storregion.
– emot Landstingets yttrande reserverade sig också fyra oppositionspartier.
Till detta kommer att olika undersökningar som visar att enbart mellan 5 och 12 % av norrbottningarna vill tillhöra en Storregion Norra Sverige.

Norrbottens Läns Landsting med över 8000 anställda och en budget på över 6 miljarder kronor levererar varken bättre eller effektivare sjukvård genom att läggas samman med Västerbotten och halva Västernorrland. Vi som vill bo i Norrbotten riskerar att beslut och en stor mängd arbetstillfällen flyttas söderut och vi riskerar att det demokratiska avståndet mellan väljarna och beslut blir allt längre.

När landstingsrådet Kent Ögren (s) vid landstingsstyrelsens sammanträde den 29 september i år lovar att göra storregionfrågan till en socialdemokratisk valfråga inför valet i september 2010 då är det nog klokt att han först funderar över vilka konsekvenser detta kan leda till för hans parti. För statsminister Fredrik Reinfeldt har som känt viktigare ärenden att hantera än att före årsskiftet tillgodose förslag om storregioner som alltmer splittrar Norrland.

Bo Hultin (m) Boden
Kenneth Backgård (ns) Boden
Jens Sundström (fp) Alvik

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.