Välj din Vårdcentral i ”Vårdval Norrbotten”

Från 1 januari 2010 får alla medborgare i hela Sverige fritt välja vilken vårdcentral man vill tillhöra. Riksdagen antog den 25 februari 2009 den proposition som Alliansregeringen föreslog. Landstingen är således skyldiga att införa ett vårdvalsystem som ger alla rätt att välja och byta vårdcentral precis när man vill. Det är nu den största och mest genomgripande reform som genomförs i svensk sjukvård. För oss som bor i Norrbotten kallas reformen ”Vårdval Norrbotten”.

Grundidén är densamma som nu fungerar inom tandvården. Patienten väljer fritt mellan Landstingets Folktandvård eller den privata tandläkare som man har mest förtroende för. Precis som inom skolan kommer pengarna att följer patientens eget vårdval. Och Socialstyrelsen har i uppdrag att följa hur landstingen genomför reformen så att patienterna garanteras god vård.

Vid årsskiftet kommer det i Norrbotten endast att finnas Landstingets 33 vårdcentraler att välja mellan. Men redan till våren kommer det att etableras nya privata vårdcentraler. Mest sannolikt först i Luleå och i Piteå sedan efter hand tillkommer fler på andra orter i länet.

Den svenska sjukvården håller hög kvalitet, men det är tillgängligheten som brister. Ska detta rättas till måste patienternas rättigheter stärkas och möjligheterna förbättras för de som utövar sjukvård. Stärkt valfrihet och stärkta patienträttigheter är de viktiga förändringar som nu genomförs. Hela den här processen har vuxit fram underifrån med ett system som är anpassat för de som är i behov av vård och inte tvärtom. Det är ju patienten som ska vara i centrum för vården. Valfrihet är alltid bra och ska utformas för patientens bästa.

Att Socialdemokraterna i Sverige och i Norrbotten i grunden är negativa till såväl privata läkare som Vårdvalsreformen gör de ingen större hemlighet av. Det är bara att följa olika uttalande i media och debattforum. Det finns på riksnivå till och med ledande socialdemokrater som driver frågan att riva upp hela Vårdvalsreformen. Landstingsrådet Kent Ögren (s) framförde så sent som i våras att fri etableringsrätt kommer att äventyra den hälso- och sjukvård som vi har i länet. Samt att det inte är lätt att vara landstingspolitiker när vi har en Regering som enbart av ideologiska skäl rycker undan förutsättningarna för en fungerande sjukvård. Men det var ju våras det. Nu stödjer ändå till slut ett enigt Landstingsfullmäktige sjukvårdsreformen ”Vårdval Norrbotten”.

Visst kan det finnas en viss oro för det som är nytt. Vårdvalsreformen är sedan två år i drift i Halland med positiva erfarenheter och sedan ett år tillbaka också i drift i Västmanland och Stockholm. Fördelar för patienterna har varit att nya vårdcentraler etablerats med bättre öppettider för patienterna. Det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid. Patienterna kan välja mellan en bostadsnära eller arbetsplatsnära vårdcentral. Förtroende för den som utför vården är alltid en viktig faktor vid vårdval.

Det är viktigt att vi alla norrbottningar nu nyttjar den valfrihet som vår Regering och Riksdag ger oss från årsskiftet att välja den vårdcentral som är bäst för oss som patienter. Du kan välja nu eller senare, men viktigast är att du gör ett aktivt val och att du väljer.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Kalix debatt: En väg tillbaka till ett friskare liv

Den senaste tiden har sjukförsäkringen flitigt diskuterats i medierna. Det handlar om både om Försäkringskassans tillämpning av det befintliga regelverket och de nya regler som börjar tillämpas vid årsskiftet. Bakgrunden till regelförändringarna måste egentligen sökas längre tillbaka i tiden. År 2003 beslutade den förra regeringen att införa tidsbegränsad förtidspension och att göra det obligatoriskt att pröva om någon skulle beviljas förtidspension redan innan ett års sjukskrivning.

Det här regelverket har inte fungerat bra. Under en lång rad år förtidspensionerades 140 människor om dagen, många mot sin egen vilja. Mycket få personer kom någonsin tillbaka från förtidspension till arbetsmarknaden. Skälet var att någon rehabilitering eller jobbförberedande insatser inte sattes in. I bästa fall omprövades arbetsförmågan varje, vartannat eller vart tredje år.

I dag finns en stabil majoritet i riksdagen för att avveckla den tidsbegränsade förtidspensionen. I princip är det bara Vänsterpartiet som är av en annan uppfattning. Det som diskussionen nu handlar om är huruvida det ska finnas en bortre gräns för sjukpenningen eller inte.

Sverige är i princip det enda land som inte har haft en tidsgräns. Och även efter regeringens reformer kommer Sverige vara ett av de länder som har de längsta sjukskrivningstiderna – 914 dagar. Att det finns en tidsgräns för sjukpenning innebär dock inte att någon ställs utanför trygghetssystemet.

Efter 914 dagar kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda en introduktion till personer som bedöms kunna återfå sin arbetsförmåga. Efter introduktionen kan man erbjudas rehabilitering, jobbcoachning eller andra insatser inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Ersättningen blir densamma som för deltagare i aktivitetsgarantin.

Regeringens reformer har redan bidragit till att minska ohälsan. I Kalix är 183 personer sjukskrivna i dag. Det är en minskning med 116 personer sedan 2006. Det är människor som med hjälp och stöd kommit tillbaka till ett friskare liv.

I årets budget fortsätter vi stärka rehabiliteringen för de som är sjukskrivna. Regeringen har för de kommande tre åren avsatt tre miljarder för landstingens arbete att minska sjukfrånvaron, den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Norrbottens län kommer i år att kunna tillgodoräkna sig 34 miljoner kronor från denna satsning, något som kommer sjukskrivna till del.

Den passivitet som tidigare präglade sjukförsäkringen, då bara några månaders sjukskrivning ofta ledde till långtidssjukskrivningar, har nu ersatts med aktiva åtgärder. Vi är övertygade om att vi kan göra sjukförsäkringen ännu bättre. Sjukskrivna måste få ett bättre stöd, unga med funktionshinder måste få en väg ut på arbetsmarknaden. Vi måste se till att vägen tillbaka blir kortare och att ohälsan minskar. Kort uttryckt, en snabbare väg till ett friskare liv.

Cristina Husmark Pehrsson (M)
Socialförsäkringsminister

Ulf Blombäck (M)
Gruppledare
Kalix kommun

Bo Hultin (M)
Oppositionsråd
Norrbottens läns Landsting

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 7/12 2009

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.