Gemensam Valplattform för Hälso- och Sjukvården i Norrbotten

Denna Valplattform för Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är det dokument där vi lägger fast en gemensam politisk inriktning för landstingets verksamhet under mandatperioden 2011-2014.
Vi prioriterar landstingets huvuduppgift, hälso- och sjukvård. Norrbottningarna måste få en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige.

1 Fritt Vårdval
Frihet att välja vårdgivare inom primärvården och del av sjukhusvården. Vårdgivare konkurrerar utifrån kvalitet, bemötande och tillgänglighet – inte lägsta pris.
Det ska vara likvärdiga villkor mellan landstingsdriven och externa vårdgivares verksamhet.

2 Skärpt vårdgaranti
Långa köer kostar både lidande och ekonomi. Vårdgarantin ska kortas ordentligt till 0-5-30-60 dagar och undersökningar som tex röntgen ska ingå i garantitiden. Den totala väntan från första vårdkontakt till behandling ska således underskrida 100 dagar. Idag kan du få vänta ett halvår (3+3 månader) utan att landstinget bryter mot vårdgarantin och väntan till undersökning har ingen tidsgräns alls.

3 Närsjukvård
Införande av närsjukvård ska, oavsett om den bedrivs i privat eller i landstingets regi, innebära en stärkt primärvård. De äldre med åldrandets sjukdomar ska så långt det är möjligt med teknikens hjälp få sin vård på vårdcentralen eller i det egna hemmet. Distriktssköterskan ska vara en viktig trygghet för de äldre i glesbygden. Vårdplatser ska finnas i alla länets kommuner. Observationsplatserna i Haparanda ska åter öppnas. Mammografi med god tillgänglighet ska finnas i hela länet för alla kvinnor. Nuvarande fem sjukhus behålles och stärker sin profilering.

4 Förebyggande hälsovård
För att uppnå en god hälsoekonomi ska Landstinget arbeta på ett sjukdomsförebyggande och hälsobefrämjande sätt. Våra stora folksjukdomar går att förebygga! Landstinget ska i samverkan med kommunerna arbeta aktivt för att identifiera och stärka friskfaktorer hos hela befolkningen med ett särskilt fokus på barn och unga. Landstinget ska använda de effektivaste metoderna för att hjälpa norrbottningarna att minimera riskfaktorer som t ex rökning, alkohol, narkotika, övervikt/fetma, dåliga matvanor, stress och brist på motion och sömn.

5 Tidig upptäckt
Inriktningen är tidig upptäckt av sjukdomar och att erbjuda de som blivit sjuka en effektiv vård. För att tidigare upptäcka sjukdomstillstånd är fast bemanning på vårdcentralen mycket viktig.
Vi måste minimera användande av stafettläkare då den kontinuerliga kontakten mellan läkare och patient ofta är en förutsättning för en snabbare diagnos. Fast vårdkontakt och samordnade läkarbesök sparar kostnader.

Med hälsokontroller och screening som även omfattar prostata, bukaorta mm, kan våra folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet behandlas tidigare och allvarliga följdverkningar minskas. I Sverige avlider ca 1 200 personer årligen p g a fallolyckor. Bentäthetsmätning (även i mammografibuss) kan upptäcka och minimera riskerna.

6 Säker vård
Inom svensk sjukvård skadas varje år ca 100 000 människor p g a felbehandlingar. Det är inte acceptabelt. Arbetet med att minska infektioner, läkemedelsskador, tryck- och fallskador måste fortsätta med ökad intensitet. Målsättningen är att halvera antalet vårdskador till 2014. PCI verksamhet skall genomföras dygnet runt.

7 Effektiv rehabilitering
Bättre samordning mellan landsting och kommuner möjliggör bättre förutsättningar för rehabilitering och tidigare återgång till arbete och/eller en fungerande vardag.

8 Förbättra den palliativa vården
God tillgång till palliativ vård ska finnas i hela länet. Palliativa resursteam ska finnas i alla länets kommuner.

9 Ekonomi för hälsa
Hälso- och sjukvård är en prioriterad verksamhet. Landstingets medverkan i näringspolitik, kultur och utbildning kan minskas. De opererande och medicinska divisionerna ska tillföras ökade ekonomiska resurser liksom primärvården och psykiatrin. Kostnader för stafettläkare och jourlinjer måste minskas. Landstinget måste bli en mer attraktiv arbetsgivare med en intensifierad rekrytering och möjligheter till forskning.

10  Likvärdig vård
Norrbottningarna måste få en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige. Det ska inte heller ha någon betydelse om man är kvinna eller man, vilken härkomst man har, om man bor i glesbygd eller tätort, vilken sexuell läggning man har eller något annat som inte har bäring på vårdbehov, utan vården ska erbjudas likvärdigt till alla.

Vi fem oppositionspartier står samlat bakom denna valplattform för Landstingsvalet 2010.

Kenneth Backgård – Norrbottens Sjukvårdsparti
Bo Hultin – Moderaterna
Erik Berg – Centerpartiet
Jens Sundström – Folkpartiet
Birgit Stöckel – Kristdemokraterna

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.