Stoppa Storregion Norrland

På nytt för Socialdemokraterna upp storregionfrågan på dagordningen. Det är inte länge sedan sist. Förrförre statsministern Göran Person (S) ville slutligen begrava denna fråga, som utretts 7-8 gånger sedan 1950. Han tillsatte en utredning 2003 (Ansvarskommittén) som 2007 skulle lämna förslag till hur Sveriges landsting kunde indelas i ett antal regioner. De fyra nordliga landstingen föreslogs bilda Storregion Norrland.

I Norrbotten tog Landstingsrådet Kent Ögren (S) raskt intiativet och en ”Norrstyrelse” etablerades 2008 för att förbereda denna sammanläggning. Stort antal arbetsgrupper med politiker och tjänstemän bildades, huvudman anställdes och konsulter anlitades.

Det blev många sammanträden i Östersund, Härnösand, Umeå, Luleå och Stockholm. Landstingsfullmäktige fattade beslut om att sända ansökan om storregionbildning till Regeringen. Och oppositionen opponerade, mest Moderaterna, Sjukvårdpartiet och Folkpartiet men även Centerpartiet. Extra Landstingsfullmäktige inkallades för att påskynda tidsplanen.

Landstingsoppositionen såg inga fördelar och vinster med storregion. Det gjorde inte heller 82 procent av norrbottningarna enligt en större undersökning 2009. Socialdemokraterna internt var också splittrade i Norrbotten, främst Tornedalen och inlandet var kritiska men även Luleå kommunledning.

Men allra mest kritiska var Västernorrland och Jämtland som inte alls ville ansluta sig till storregion och definitivt inte norrut. Mest kallsinnig till storregioner var den borgerliga regeringen så där fastnade slutligen Storregion Norrland. Kent Ögren tvingades snabbt avveckla Norrstyrelsen, konsulter och huvudman våren 2010.

Men knappt hade Regeringen Löfven (S-Mp) tillträtt hösten 2014 så såg regionföreträdare nya möjligheter att bilda stora regioner. Nya sammordningspersoner tillsattes och nya tidtabeller utarbetades. 1 januari 2017 skulle Norrbottens Läns Landsting byta namn till Region Norrbotten. Och beslut om Storregion Norrland skulle fattas av Riksdagen före valet 2018. Några remissvarv till berörda hinns nu inte med, för nu blev det bråttom att hinna formulera lagtexterna.

Kritiken mot storregioner har ånyo tagit fart såväl i Norrland som i södra Sverige och kan följas i media. I Norrland är kritiken störst i Jämtland och Västernorrland samt inte minst i Norrbotten. Här har Landshövding Österberg och NLL styrelseordförande Stenberg(S) hamnat i öppen offentlig maktstrid.

Flera kommunalråd (S) i Norrbotten är öppet kritiska i media precis som landshövdingar i mellersta Norrland. En storregion med 44 kommuner, hur bra är det undrar många med mig.

Problemet med storregion är att det saknar folklig förankring och demokratisk legitimitet då frågan inte fanns på (S) agenda inför valet 2014. Kritiken inriktas främst mot att makt, påverkan och resurser flyttas allt längre ifrån folket och allt längre söderut i landet. Det är långt från ett regionparlament i Sundsvall eller Umeå till Tornedalen och Malmfälten i Norrbotten.

Några medel för omorganisationer finns inte avdelade vilket innebär ökade skattehöjningar för Norrlands fyra landsting som vart och ett saknar en miljard kronor i sina budgetar. Det beöver avvecklas många sjukhus i Norrland i närtid för att lösa ut detta.

Det gick att stoppa Storregion Norrland 2008-2010. Det går också att stoppa Storregion Norrland 2017-2018. Om några veckor offentliggörs regeringens förslag till nya gränser och var regionparlamenten ska placeras. Då gäller det att reagera innan det blir för sent.

Debattarikel införd i Norrbottens-Kuriren den 24/2 2016 och i NSD den 9/3 2016.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Storregion är allt längre ifrån

Det blir ingen Storregion Norra Sverige varken denna eller nästa mandatperiod 2010—2014. Alliansregeringens fyra partiledare har mycket klart och mycket tydligt meddelat detta på en presskonferens den 27 januari i år. För strukturfrågor ansvarig minister, Mats Odell (Kd), har tydligt upprepat detta regeringens ställningstagande vid sitt anförande för landets samtliga landshövdingar med länsråd den 15 april i år på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Lika fullt obstruerar landstingsrådet Kent Ögren (s) mot Regeringens beslut och fortsätter att driva regionfrågan i Norrstyrelsen där han själv är ordförande. Vid Norrstyrelsens sammanträde den 10 juni i Härnösand drevs ett beslut igenom trots ökat motstånd och reservationer att arbetet med en Storregion i Norra Sverige ska ”fortsätta tills vidare”. Det innebär att 15 arbetsgrupper med 15 politiker i varje med stöd av 50 tjänstemän fortsätter att sammanträda var och varannan månad på olika platser i Norrland. Till en sammanlagd uppskattad kostnad av cirka 20 miljoner på årsbasis.

Nu är det inte enbart Moderater, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet som motsätter sig en Storregion Norra Sverige med Norrbotten, Västerbotten och halva Västernorrland. Även Vänstern och Centerpartiet är med länsförbundsbeslut i sina partier nu också kritiska till att Norrbotten ska ingå i en Storregion i Norra Sverige. En viktig fråga bör ställas; har Kent Ögren majoritet i Landstingsfullmäktige för sin ansökan att få bilda Storregion.

I en skrivelse den 29 januari 2009 överlämnade Regeringen ett antal ansökningar med begäran om ändrad landstingsindelning och bildande av regionkommuner till Kammarkollegiet för utredning. Kammarkollegiet som inte har egna resurser för att utreda detta har anlitat ett företag Sweco Eurofutures AB för att utreda fem olika alternativa lösningar. Avsikten är sedan att berörda sju landsting och 40 kommuner under 10 dagar i slutet på september i höst i sina fullmäktigeförsamlingar ska få yttra sig över de olika alternativa lösningarna. Det som Ansvarsutredningen under fyra års utredande inte kunnat lösa ut ska nu ett anlitat företag lösa under några sommarmånader 2009, och fullmäktige i sju Landsting och 40 kommuner försöka enas om under 10 dagar i höst. Detta är inte seriöst.

Förutom detta har Kent Ögren ett mycket stort problem när sedan undersökningar tydligt visar att 88% av norrbottningarna inte vill ingå i en Storregion med Västerbotten och ett splittrat Västernorrland som har ännu större problem med sin ekonomi än vad Norrbottens Läns Landsting har. Norrbottningarna vill inte att demokrati och beslut och 500 jobb ska flyttas söderut ur länet.

Inte hjälper det heller att Luleå och Umeå Universitet fått 864 tusen kronor av landstingen för en väljarundersökning som de genomfört i september 2008 om en eventuell Regionbildning i de fyra nordligaste länen. Av 4000 tillfrågade vill i Norrland 10% och i Norrbotten enbart 5% ha den Storregion som nu lagts i Kent Ögrens förslag till Regeringen.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas snarast och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Storregionens livlina

Nu är det inte enbart Moderater, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet som är kritiska till Landstingsrådet Kent Ögren(s) livlina ”Norrstyrelsen” och hans försök att driva igenom en Storregion i Norra Sverige. Norrstyrelsens arbete bara fortsätter och fortsätter samt nu dessutom utökas med ännu fler arbetsgrupper. Trots att den borgerliga Alliansregeringen så tydligt har fattat beslut den 26 februari i år att det inte blir någon Storregion i Norrland varken före eller under mandatperioden 2010-2014. Kravet på att upplösa Norrstyrelsen och stoppa dess ekonomiska slöseri bara ökar i styrka.

Av media framgår nu också att revisorerna riktar allvarlig kritik mot Norrstyrelsen samt hur den socialdemokratiska ledningen och projektledaren Jan-Åke Björklund leder arbetet med att försöka bilda en Storregion i Norrland. ”Inga regler för attestering, upphandling utan konkurrens, ingen förmånsskatt för projektledarens årskort på SAS.” Revisorerna tycker också att det ur formell synvinkel är tveksamt att Norrstyrelsens föreningsstämma på egen hand har beslutat om styrelsens sammansättning. ”De 26 ledamöterna borde rätteligen utses av respektive fullmäktigeförsamling.”

Revisorerna noterar också ”att projektledaren utan mandat eller formella beslut har anställt en utredare. Eftersom redovisningen ingår som en del i Västerbottens läns landsting finns risk att kostnader förs till fel huvudman. I en särskild granskning av Norrstyrelsens verksamhet framkommer att projektledaren har anlitat ett externt företag utan föregående upphandling. Dessutom saknas attestrutiner och enligt revisorernas bedömning är inte räkenskaperna ordnade på ett tillfredsställande sätt.”

Den 11 februari 2009 skriver projektledare Björklund i media: ”För Bo Hultin och andra intresserade kan jag upplysa om att kostnaderna för Norrstyrelsens verksamhet under perioden 27 juni 2008 till den 31 december 2008 uppgår till 1.478.678 kronor. Uppgiften ”mellan 12 och 14 miljoner kronor” antar jag är ett försök att uppskatta den tid politiker och tjänstemän ägnat åt regionfrågan. Detta innebär ingen ökad kostnad.”

Det är häpnadsväckande att Lars-Åke Björklund som har en månadslön på 95 000 kronor samt ett årskort på SAS inte kan inse att styrelsemöten, arbetsutskott samt 15 arbetsgrupper med över 200 politiker och 50 tjänstemän som flitigt sammanträder i Stockholm, på Lidingö samt på olika orter i Norrland ”innebär ingen ökad kostnad” för resor, arvoden, administration och hotell.

Av media framgår nu att både Centern och Vänsterpartiet i Norrbotten inte vill ingå en i Storregion. Frågan är om det då fortfarande finns kvar en majoritet i Landstingsfullmäktige för ansökan till Regeringen att bilda en Storregion Norra Sverige. Hur tunn kan Kent Ögrens livlina till att bilda en Storregion bli innan den brister.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas omedelbart och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.