Storregion i sönderfall

Landstingsrådet Kent Ögren (s) förlorade i höstens val på att driva Storregionfrågan. Att i sin egen valkrets, Boden/Jokkmokk, komma först på 3e plats i sitt eget parti och på först på 5e plats totalt i personvalskryss måste uppfattas som ett klart misstroende från väljarnas sida. I och för sig inte överraskande när tidigare undersökningar visat att enbart mellan 5 och 12% norrbottningar vill ingå i en Storregion Norrland.

Efter valet har nu Storregionfrågan tappat ytterligare stöd; Jämtland har än tydligare markerat att de inte vill ingå i en storregion. I Västernorrland har en borgerlig allians tagit över makten från socialdemokraterna och fört regionfrågan bort från dagordningen. Landstingsstyrelsen i Västerbotten har i full enighet föreslagit att Norrstyrelsen ska avvecklas. I Norrbotten vill kommunalrådet i Luleå, Karl Petersen (s), bilda ett Regionförbund för enbart Norrbotten. De fyra norrlandslänen har aldrig stått längre ifrån varandra i regionfrågan. Splittringen inom socialdemokraterna har aldrig varit större.

Det blev inget val till Parlament för en Storregion Norra Sverige i september 2010. Kent Ögren mislyckades med att samla de fyra Norrlandslänen. Kammarkollegiet och Regeringen konstaterade hösten 2009 att både politiskt och demokratiskt stöd saknades för en sådan regionbildning. Regeringen tillsatte i stället en utredning att till december 2012 lämna förslag till ”regional fördelning av statliga verk”.

I ett sista desperat försök att bilda en storregion i Norrland kallade Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till en konferens ”Regioner 2015” i Stockholm den 8 december. Där redovisade han i en tidsplan att ”förslag om nya indelningar behöver tas fram före 2011 års utgång för att möjliggöra en regionreform i kraft från 2015”. Detta förutsätter att de fyra Norrlandslänen måste vara eniga redan till sommaren 2011. Hur nu det ska gå till.

Vid Norrstyrelsens sammanträde i Umeå den 15 december kom motsättningarna mellan de fyra Norrlandslänen till än skarpare uttryck; Västerbotten står inte längre bakom den ansökan om en storregion ”Norrbotten, Västerbotten och halva Västernorrland” som de tre nordliga landstingen sänt till Regeringen i maj 2008. Jämtland deltar inte i Norrstyrelsens arbete. Västernorrland har fört bort regionfrågan från dagordningen. Norrbottens två ledande socialdemokrater Ögren och Petersen är djupt oeniga. Norrstyrelsen kan därmed avvecklas vid föreningsstämman 5 april 2011.

De politiska partierna har nu i uppdrag att försöka bli överens till Norrstyrelsens nästa sammanträde 14 mars 2011. Men hela regionfrågan är ju efter fyra års utredande i ett totalt sönderfall. Det är hög tid att avbryta projektet Storregion Norrland. Norrbotten är tillräckligt stort. Kent Ögren saknar stöd för att med stora skattemedel flytta demokrati, jobb, makt och beslut från Norrbotten söderut till Umeå och Sundsvall.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,

Gemensam Valplattform för Hälso- och Sjukvården i Norrbotten

Denna Valplattform för Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är det dokument där vi lägger fast en gemensam politisk inriktning för landstingets verksamhet under mandatperioden 2011-2014.
Vi prioriterar landstingets huvuduppgift, hälso- och sjukvård. Norrbottningarna måste få en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige.

1 Fritt Vårdval
Frihet att välja vårdgivare inom primärvården och del av sjukhusvården. Vårdgivare konkurrerar utifrån kvalitet, bemötande och tillgänglighet – inte lägsta pris.
Det ska vara likvärdiga villkor mellan landstingsdriven och externa vårdgivares verksamhet.

2 Skärpt vårdgaranti
Långa köer kostar både lidande och ekonomi. Vårdgarantin ska kortas ordentligt till 0-5-30-60 dagar och undersökningar som tex röntgen ska ingå i garantitiden. Den totala väntan från första vårdkontakt till behandling ska således underskrida 100 dagar. Idag kan du få vänta ett halvår (3+3 månader) utan att landstinget bryter mot vårdgarantin och väntan till undersökning har ingen tidsgräns alls.

3 Närsjukvård
Införande av närsjukvård ska, oavsett om den bedrivs i privat eller i landstingets regi, innebära en stärkt primärvård. De äldre med åldrandets sjukdomar ska så långt det är möjligt med teknikens hjälp få sin vård på vårdcentralen eller i det egna hemmet. Distriktssköterskan ska vara en viktig trygghet för de äldre i glesbygden. Vårdplatser ska finnas i alla länets kommuner. Observationsplatserna i Haparanda ska åter öppnas. Mammografi med god tillgänglighet ska finnas i hela länet för alla kvinnor. Nuvarande fem sjukhus behålles och stärker sin profilering.

4 Förebyggande hälsovård
För att uppnå en god hälsoekonomi ska Landstinget arbeta på ett sjukdomsförebyggande och hälsobefrämjande sätt. Våra stora folksjukdomar går att förebygga! Landstinget ska i samverkan med kommunerna arbeta aktivt för att identifiera och stärka friskfaktorer hos hela befolkningen med ett särskilt fokus på barn och unga. Landstinget ska använda de effektivaste metoderna för att hjälpa norrbottningarna att minimera riskfaktorer som t ex rökning, alkohol, narkotika, övervikt/fetma, dåliga matvanor, stress och brist på motion och sömn.

5 Tidig upptäckt
Inriktningen är tidig upptäckt av sjukdomar och att erbjuda de som blivit sjuka en effektiv vård. För att tidigare upptäcka sjukdomstillstånd är fast bemanning på vårdcentralen mycket viktig.
Vi måste minimera användande av stafettläkare då den kontinuerliga kontakten mellan läkare och patient ofta är en förutsättning för en snabbare diagnos. Fast vårdkontakt och samordnade läkarbesök sparar kostnader.

Med hälsokontroller och screening som även omfattar prostata, bukaorta mm, kan våra folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet behandlas tidigare och allvarliga följdverkningar minskas. I Sverige avlider ca 1 200 personer årligen p g a fallolyckor. Bentäthetsmätning (även i mammografibuss) kan upptäcka och minimera riskerna.

6 Säker vård
Inom svensk sjukvård skadas varje år ca 100 000 människor p g a felbehandlingar. Det är inte acceptabelt. Arbetet med att minska infektioner, läkemedelsskador, tryck- och fallskador måste fortsätta med ökad intensitet. Målsättningen är att halvera antalet vårdskador till 2014. PCI verksamhet skall genomföras dygnet runt.

7 Effektiv rehabilitering
Bättre samordning mellan landsting och kommuner möjliggör bättre förutsättningar för rehabilitering och tidigare återgång till arbete och/eller en fungerande vardag.

8 Förbättra den palliativa vården
God tillgång till palliativ vård ska finnas i hela länet. Palliativa resursteam ska finnas i alla länets kommuner.

9 Ekonomi för hälsa
Hälso- och sjukvård är en prioriterad verksamhet. Landstingets medverkan i näringspolitik, kultur och utbildning kan minskas. De opererande och medicinska divisionerna ska tillföras ökade ekonomiska resurser liksom primärvården och psykiatrin. Kostnader för stafettläkare och jourlinjer måste minskas. Landstinget måste bli en mer attraktiv arbetsgivare med en intensifierad rekrytering och möjligheter till forskning.

10  Likvärdig vård
Norrbottningarna måste få en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige. Det ska inte heller ha någon betydelse om man är kvinna eller man, vilken härkomst man har, om man bor i glesbygd eller tätort, vilken sexuell läggning man har eller något annat som inte har bäring på vårdbehov, utan vården ska erbjudas likvärdigt till alla.

Vi fem oppositionspartier står samlat bakom denna valplattform för Landstingsvalet 2010.

Kenneth Backgård – Norrbottens Sjukvårdsparti
Bo Hultin – Moderaterna
Erik Berg – Centerpartiet
Jens Sundström – Folkpartiet
Birgit Stöckel – Kristdemokraterna

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Regioner splittrar sossar

Inte enbart i Västernorrland splittrar regionfrågan Socialdemokraterna. De senaste veckorna har de nu också blåst upp till fullt inbördeskrig mellan Norrbottens två ledande socialdemokrater Landstingsrådet Kent Ögren och Kommunförbundets ordförande Karl Petersen. När Kammarkollegiet den 10 november 2009 totalt sågade Kent Ögrens och Norrstyrelsens förslag om en Storregion Norra Sverige på grund av försämrad demokrati och oenighet mellan berörda kommuner och landsting så beslutade Karl Petersen att låta snabbutreda det gamla förslaget med enbart en ”Region Norrbotten”. Att ligga till grund för ett styrelsebeslut i Kommunförbundet redan nu den 11 mars 2010. Här förspilldes ingen tid.

Kent Ögren sände snabbt ut Norrstyrelsens avgående projektledare Jan-Åke Björklund för att under mars månad besöka och vid öppna möten ”informera medborgarna” i Norrbottens alla 14 kommuner om fördelarna med en Storregion Norra Sverige. Sent påtänkt kan man tycka när det nu inte blir någon Storregion i Norrland varken denna eller kommande mandatperiod. Och intresset att bli informerade blev minst sagt lågt. Vid de tre första mötena har i genomsnitt mindre än 5 personer kommit för att bli informerade.

I rollen som ordförande i Norrbottens Kommunförbund föreslår Karl Petersen vid styrelsemöte den 11 mars att Norrbottens 14 kommuner ska bilda en Region Norrbotten den 1/1 2012 med Region Västerbotten som mall. Sannolikt vinner förslaget stöd och gillande hos alla kommuner, för de allra flesta politiska partier har i stämmobeslut sagt att ”Norrbotten som utgör 25 % av Sveriges yta är tillräckligt stort som det är”. Och att flytta över beslut om strukturfondsmedel på några 10-tal miljoner kronor från Länsstyrelsen till denna nya Region Norrbotten blir knappast någon stridsfråga.

Så till ”inbördeskriget” mellan länets båda ledande socialdemokrater. Karl Petersen driver fram en Region Norrbotten med länets 14 kommuner utan samråd och samverkan med Landstingsrådet Kent Ögren som fortfarande har en Storregion Norrland som sitt mål även om det nu är väldigt långt dit. Kent Ögren blir här överkörd om och när och med vilka mandat Landstinget eventuellt ska få ingå i Region Norrbotten där redan Karl Petersen lagt beslag på ordförandeposten.

En viktig fråga måste så ställas. Hur bra är det egentligen med en Region typ Västerbotten. Den nuvarande ”regionalpolitiska röran” i kraftfältet mellan Länsstyrelsen och Landstinget och Kommunförbundet tillförs ytterligare en administration i och med ett nytt ”Regionparlament” med 75 ledamöter, styrelse och arbetsutskott. Fler politiker som sitter i ännu fler möten.

I Västernorrlands Läns Landsting råder sedan årsskiftet närmast kaos. För att där få landstingets ekonomi i balans måste 539 miljoner sparas under de närmaste åren. 200 är uppsagda vid Örnsköldsviks sjukhus och 700 personer är uppsagda vid sjukhuset i Sundsvall. Ett konsultföretag har anlitats utan korrekt upphandling och Landstingsrådet Ewa Söderberg(s) har den 15 februari i år tvingats avgå. Västernorrland är splittrat i interna strider mellan sina tre sjukhus och totalt splittrat i Storregionfrågan. Brist på ledarskap även här. Regionfrågan splittrar socialdemokraterna. Socialdemokraterna splittrar regionfrågan.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Paus för Storregion Norrland

Efter långt om länge så kom i besked i media den 23 januari från Landstingsrådet Kent Ögren(s); ”Norrstyrelsen har stoppat projektet att bilda en Region Norrland”. Med anledning av Kammarkollegiets besked och Regeringens hållning ”är inte den frågan aktuell varken nu eller kommande mandatperiod”. Projektledaren Jan-Åke Björklunds anställning avbryts den 31 mars 2010 och hans lön från skattemedel med 100 000 kronor plus arbetsgivaravgifter varje månad upphör. Då borde väl allt vara gott och väl. Då är det ju bara att slutavveckla Norrstyrelsen omedelbart. Sedan 12 november 2009 finns redan en flerparti motionen till Landstingsfullmäktige om detta.

Men nej så hade nu inte Kent Ögren tänkt. Han har bara ”för obestämd tid tryckt på pausknappen för Norrstyrelsens arbete”. Så efter höstens val ska Norrstyrelsen aktiveras och fortsätta sitt regionarbete igen. Detta framgår tydligt på Landstingets hemsida efter Norrstyrelsens sammanträde i Umeå den 29 januari i år dit enbart en drygt handfull av de 26 ordinarie styrelseledamöterna infunnit sig. Där gav Ögren nya besked; ”Regionprocessen fortsätter, Norrstyrelsen lever vidare, en ny omgång med öppna möten ska genomföras i Norrbottens alla kommuner”. ”Vi räknar med att regionbildningen fortsätter kommande mandatperiod”. Tala om dubbla budskap.

Samtidigt som Kent Ögren fortsätter att driva projektet Storregion Norrland så har Luleå Kommunalråd tillika Kommunförbundets ordförande Karl Petersen (s) hastigt återuppväckt tanken med en ”Region Norrbotten” och startat upp en snabbutredning som ska vara klar i mars i år. Den regionbildningen ska likna ”Region Västerbotten” dit indirekta val sker av utvalda ledamöter från olika kommuner samt landsting. Det är oklart hur många sådana olika lösningar som tagits fram och förkastats under de senaste 20 åren. Mest intressant är här att länets två ledande socialdemokrater driver en öppen maktkamp vem av dem som ska leda Norrbottens utveckling och i vilken organisation. Ett grundtips är att ingen av dem vinner den striden.

Varför Kent Ögren mot 88 % av norrbottningarnas vilja fortsätter att driva storregionfrågan är helt obegripligt. Särskilt som det bara är drygt 7 månader till valet i höst. Särskilt som Västernorrland och Västerbotten har ännu större problem i sina landsting än vad Norrbotten har. I Västernorrland råder det närmast kaos när 235 miljoner kronor ska sparas in i närtid. Med hjälp av ett konsultbolag avvecklas nu 200 personer från sjukhuset i Örnsköldsvik. I Sundsvall har sjukhusdirektören raskt avsatts under dagarna mellan jul och nyår. Och samma konsultfirma ska nu också avveckla 750 anställda vid Sundsvalls sjukhus. I media debatteras också om sjukhuset i Sollefteå ska stängas. Landstingsrådet Ewa Söderberg(s) har lyckats splittra Västernorrland totalt i Storregionfrågan och kört landstingets ekonomi i botten. Ska Norrbottens skattebetalare rädda Västernorrland?

I Västerbotten har landstinget också problem. 257 miljoner kronor har placerats i utländska högrisk obligationer. Nu har värdet på dessa nästan halverats och kan enbart lösas in för 142 miljoner. Ekonomiska rådgivare föreslår inlösen av 142 miljoner eftersom risken är stor att dessa fonder blir helt värdelösa om en tid. Den socialdemokratiska landstingsledningen avvaktar. Ska också Norrbottens skattebetalare delta i denna spännande roulett. Kent Ögren tar en stor risk när han väljer att göra Storregion Norrland till valfråga i höstens landstingsval mot norrbottningarnas vilja och med ett splittrat eget parti.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Avveckla nu projektet Storregion

Det blir ingen Storregion Norra Sverige 2011. Det blir inget val till ett Regionparlament den 19 september 2010. Långt om länge har dess främste pådrivare Landstingsrådet Kent Ögren (S) med av Norrstyrelsen anställd projektledare Jan-Åke Björlund insett och offentligt medgivet detta. Men det beskedet har suttit långt inne.

Nu är det viktigt att snarast avveckla Norrstyrelsen som har haft i uppgift att förbereda den Storregion som det nu inte blir något av. Projektet har blivit dyrt för oss skattebetalare. Betydligt dyrare än den blygsamma kostnad som Kent Ögren och Jan-Åke Björklund uppgivit i media.

Norrstyrelsen som bildades 27 juni 2008 i Umeå med 52 styrelseledamöter och ett arbetsutskott med 26 ledamöter ur de tre nordligaste länen har sedan dess haft sammanlagt 20 sammanträden i olika städer vid Norrlandskusten och i Stockholm!! Dessutom har 15 arbetsgrupper organiserats med 15 politiker i varje som vardera har haft mellan 7 och 10 sammanträden på olika platser i Norrland. Ca 50 tjänstemän har mer eller mindre varit engagerade som tjänstemannastöd vid Norrstyrelsens arbete och de olika gruppernas sammanträden. Till detta kommer ca 15 olika öppna möten och seminarier ofta med inbjudna föredragshållare. Vad har då allt detta kostat oss skattebetalare.

Enligt Kent Ögren uppgift i länspressen den 27 november 2009 har Norrstyrelsens verksamhet hitintills kostat 2.828.229 kronor. Men då har ju enbart Norrstyrelsens kostnad för projektledarens lön på 100 000 kr/månaden plus arbetsgivaravgifter inräknats. Övriga kostnader har spritts ut över de tre nordliga länens kommuner och landsting utan att särredovisas.

En enkel sammanställning av kostnaderna för av Norrstyrelsen genererad verksamhet uppgår mycket lågt räknad till över 30 miljoner kronor. För resor, konferenser, hotell, lokaler, hyror, arvoden, löner, konsulter, utredningar, uppdrag till universitet och administration mm. Det är inte alls särskilt svårt att räkna fram.

Alliansregeringen har redan den 27 januari 2009 mycket tydligt sagt att det inte blir någon Storregion i Norra Sverige varken denna eller nästa mandatperiod. Minst lika tydlig har ansvarig minister Mats Odell varit vid sammanträde med landets landshövdingar i Luleå den 16 april 2009. Härutöver har Kammarkollegiet i sin rapport till Regeringen den 10 november anmält att det saknas förutsättningar att bilda Storregion Norra Sverige. Särskilt pinsamt måste det slutligen vara för socialdemokratiska regionivrare att förre statsministern Göran Persson(S) vid seminarium i Luleå 24 november 2009 totalt sågade idén med Storregioner i Norrland.

En motion är inlämnad till Norrbottens Landstingsfullmäktige den 12 november 2009 att snarast avveckla landstingets verksamhet i Norrstyrelsen. Skattemedel avsedda för länets sjukvård har använts för ett dyrbart regionprojekt som saknat väljarnas stöd. Budskapet till landstingsrådet Kent Ögren och Landstingsfullmäktige är tydligt. Landstingets verksamhet i Norrstyrelsen måste nu omedelbart avvecklas.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Välj din Vårdcentral i ”Vårdval Norrbotten”

Från 1 januari 2010 får alla medborgare i hela Sverige fritt välja vilken vårdcentral man vill tillhöra. Riksdagen antog den 25 februari 2009 den proposition som Alliansregeringen föreslog. Landstingen är således skyldiga att införa ett vårdvalsystem som ger alla rätt att välja och byta vårdcentral precis när man vill. Det är nu den största och mest genomgripande reform som genomförs i svensk sjukvård. För oss som bor i Norrbotten kallas reformen ”Vårdval Norrbotten”.

Grundidén är densamma som nu fungerar inom tandvården. Patienten väljer fritt mellan Landstingets Folktandvård eller den privata tandläkare som man har mest förtroende för. Precis som inom skolan kommer pengarna att följer patientens eget vårdval. Och Socialstyrelsen har i uppdrag att följa hur landstingen genomför reformen så att patienterna garanteras god vård.

Vid årsskiftet kommer det i Norrbotten endast att finnas Landstingets 33 vårdcentraler att välja mellan. Men redan till våren kommer det att etableras nya privata vårdcentraler. Mest sannolikt först i Luleå och i Piteå sedan efter hand tillkommer fler på andra orter i länet.

Den svenska sjukvården håller hög kvalitet, men det är tillgängligheten som brister. Ska detta rättas till måste patienternas rättigheter stärkas och möjligheterna förbättras för de som utövar sjukvård. Stärkt valfrihet och stärkta patienträttigheter är de viktiga förändringar som nu genomförs. Hela den här processen har vuxit fram underifrån med ett system som är anpassat för de som är i behov av vård och inte tvärtom. Det är ju patienten som ska vara i centrum för vården. Valfrihet är alltid bra och ska utformas för patientens bästa.

Att Socialdemokraterna i Sverige och i Norrbotten i grunden är negativa till såväl privata läkare som Vårdvalsreformen gör de ingen större hemlighet av. Det är bara att följa olika uttalande i media och debattforum. Det finns på riksnivå till och med ledande socialdemokrater som driver frågan att riva upp hela Vårdvalsreformen. Landstingsrådet Kent Ögren (s) framförde så sent som i våras att fri etableringsrätt kommer att äventyra den hälso- och sjukvård som vi har i länet. Samt att det inte är lätt att vara landstingspolitiker när vi har en Regering som enbart av ideologiska skäl rycker undan förutsättningarna för en fungerande sjukvård. Men det var ju våras det. Nu stödjer ändå till slut ett enigt Landstingsfullmäktige sjukvårdsreformen ”Vårdval Norrbotten”.

Visst kan det finnas en viss oro för det som är nytt. Vårdvalsreformen är sedan två år i drift i Halland med positiva erfarenheter och sedan ett år tillbaka också i drift i Västmanland och Stockholm. Fördelar för patienterna har varit att nya vårdcentraler etablerats med bättre öppettider för patienterna. Det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid. Patienterna kan välja mellan en bostadsnära eller arbetsplatsnära vårdcentral. Förtroende för den som utför vården är alltid en viktig faktor vid vårdval.

Det är viktigt att vi alla norrbottningar nu nyttjar den valfrihet som vår Regering och Riksdag ger oss från årsskiftet att välja den vårdcentral som är bäst för oss som patienter. Du kan välja nu eller senare, men viktigast är att du gör ett aktivt val och att du väljer.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.