Category: Från gamla hemsidan.

Vilsna sossar i Boden.

Det är inte enbart i landstingspolitiken som socialdemokraterna är vilsna, splittrade och utan synligt ledarskap. Samma läge råder i Bodens kommun. Vilket också visade sig när kommunfullmäktige (KF) den 24 maj skulle ta ställning till nya riktlinjer för fritidsbebyggelse inom kommunen.

En arbetsgrupp där även socialdemokraterna ingick hade berett ärendet sedan oktober 2003. Förslaget som bygger på de riktlinjer som finns i Piteå kommun var klart för remissbehandling den 15 januari 2004. Sammanträde med berörda föreningar genomfördes den 10 mars. Byggnämnden behandlade förslaget den 30 mars samt kommunstyrelsen den 17 maj och vid båda tillfällen reserverade sig (s) utan att redovisa ett enda konkret motförslag.

Förslaget innebär att sammanlagd byggyta för fritidsbebyggelse i Bodens kommun får vara maximalt 180 kvm att jämföra med riktlinjerna i Piteå kommun på 175 kvm.

Nu blev det svårt för socialdemokraterna Hans Rolfs och Torbjörn Lidberg. De hade inte klarat av att läsa in förslagets tre sidor text på 8 veckor. Återremiss begärdes vid KF den 24 maj och utan motivering. Detta kallas okynnesåterremiss i dagligt språk för det är just vad det är fråga om. Bodensare som tänkt bygga ut en altan eller ett hygienutrymme vid sitt fritidshus i sommar måste nu vänta ett år till eftersom nya bygglov rimligen inte hinner beviljas när nu beslut om riktlinjerna kan tas först vid nästa kommunfullmäktige den 21 juni.

För återremiss erfordras enbart 1/3-del av rösterna i KF och så många röster disponerar ju (s). Jag tror att Hans Rolfs och Torbjörn Lidberg känner sig riktigt stolta över att få visa sin makt över den politiska processen. Vad bodensarna tycker om denna missriktade maktutövning kan de visa vid valet 2006. Vi är snart där.

Det hela blir ju sedan inte bättre av att Torbjörn Lidberg i länspressen (NK 3/6 sid 3) anklagar mig för lögn och osanning inte mindre än tre gånger. Det är inte politisk hederligt att utan saklig grund anklaga någon för ”övertramp av sanningen” inte ens om man råkar tillhöra olika politiska partier. Den här gången kan jag ha överseende eftersom Torbjörn Lidberg är okunnig om sakförhållandena.
* Visst kommer arbetsgruppens underlag från Piteå kommun. Det är lätt att kontrollera.
* Vid sammanträdet den 10 mars med de inbjudna 15 företrädarna för lika många fritidshusföreningar var inte en enda negativ till förslaget. Jag vet för jag var där, men det var ju inte Torbjörn Lidberg.
* Socialdemokraterna har deltagit i hela beredningen sedan mitten på oktober 2003.

Det är ju sedan elementärt att veta att varje enskilt byggärende erfordrar bygglov från kommunen där grannar och berörda både kan och får yttra sig före beslut fattas. Och om någon enskild eller förening vill asfaltera eller grusa vägen till sin stuga så får de ju själva svara för den kostnaden, det är inget som ska belasta skattebetalarna.

På den socialdemokratiska hemsidan står det ”Tillsammans skapar vi Bodens utveckling och tillväxt”. Liknande text står på de röda jackor som socialdemokrater brukar bära vid sina sammankomster. Föreslår att Hans Rolfs och Torbjörn Lidberg läser och begrundar detta. Ni är välkomna med konstruktiv och positiv oppositionspolitik. Men att sprida osanningar och negativ smutskastning skapar varken utveckling eller tillväxt i Boden.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 11 juni 2004.

Bättre förutsättningar för MUF:s verksamhet.

Motion till Moderata Samlingspartiets Partistyrelse och Länsförbundsstämman 2004 inlämnad av Bo Hultin, Boden.

Motion om bättre förutsättningar för MUF verksamhet.

Moderata Samlingspartiet behöver nu fler sympatisörer och fler medlemmar efter minskningen i katastrofvalet 2002. Medlemsantalet för moderaterna i landet har på kort tid minskat från 69.000 medlemmar till 60.000. Rekrytering måste genomföras på stor bredd.

Efter valet 2000 minskades också det centrala partistödet till MUF från 6 mkr till 4 mkr och sedan till 2 mkr/år. I Norrbotten minskades också partistödet till MUF länsorganisation från ca 150.000 kr/år till ca 100.000 kr/år när vi i Norrbotten tappade två landstingsmandat från 7 till 5.

MUF är den viktigaste faktorn för nyrekrytering av förstagångsväljare och ungdomar i 16-20 års åldern. MUF måste ges förutsättningar för att nå ut på skolor, arbetsplatser samt i föreningslivet med kampanjer och information om moderata värderingar. MUF behöver också ekonomiskt stöd för att bedriva föreningsverksamhet.

Inom många av Norrbottens kommuner ligger nu MUF-verksamheten nere eller bedrivs på sparlåga. Det är då viktigt att den politiska ungdomsverksamheten återstartar på hög nivå.

Det kan ju inte heller vara rimligt att MUF kampanjmaterial ( t ex T-shirt eller knappar) ska behöva kosta 2-3 gånger mer än ”vanligt” moderat material för att kunna bidra till finansiering av MUF verksamhet.

En ungdom som blir aktiv moderat i 16-20 års ålder kommer att vara moderat hela livet, kanske 60-70 år. Det är därför viktigt att MUF ges en oförändrad ekonomi jämfört tidigare. God ekonomi är inte allt men det är en viktig förutsättning för en engagerad politisk ungdomsverksamhet.

Med anledning härav föreslår jag
– att Moderata Samlingspartiets partistyrelse återställer det centrala stödet till MUF verksamhet till i första hand 4 mkr per år.

Föreslår vidare att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Länsförbundsstämma 2004 med syfte att dess styrelse skall arbeta för att motionens förslag genomförs.

Föreslår också att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Riksdagsgrupp.

/ Bo Hultin, Boden

Motion om sänkt dieselskatt.

Motion till Moderata Samlingspartiets Partistyrelse och Länsförbundsstämman den 24 april 2004 inlämnad av Bo Hultin, Boden.

Den svenska dieselskatten är i genomsnitt två kronor högre än skatten i övriga Europa. Detta innebär en stor merkostnad för Sveriges skogsbrukare. Såväl avverknings- som transporkostnaderna ökar inom skogen till följd av den höga dieselskatten. Ett finskt maskinlag om en skördare och en skotare betalar ca 250.000 kr mindre i dieselskatt per år jämfört med motsvarande i Sverige.

En sänkning av dieselskatten till finsk nivå skulle innebära att en medelgård i våra skogslän sänker sina dieselkostnader med ca 30 % eller omräknat i skogsråvara med 10 kr/kubikmeter. Detta skulle innebära nya möjligheter till investering och utveckling av skogsnäringen inom skogslänen.

Skogen är en mycket viktig förutsättning för Sveriges ekonomi och är den i särklass den viktigaste delen av vår nettoexport med ca 100 miljarder kronor per år. Men produktiviteten ökar endast med 1% per år. Den produktiviteten måste öka för att vara jämförbar med övrig utveckling. För att öka avkastningen från våra skogar behövs investering i arbetskraft och utrustning.

Det finns i Sverige ett röjningsbehov av skog om ca 1 miljon hektar, detta minskar inte.

Våra sågverk i inlandet och vår massaindustri behöver mer skogsråvara. I dag sker en råvaruimport av skog till våra skogslän som är ca 15 % av vårt råvarubehov. Importen kommer främst från Finland, Baltikum och Ryssland.

För skogslänen är skogen en viktig näring som innebär att befolkningen kan bo och verka även i landets glest befolkade områden. Enbart i Norrbotten är 1,2 miljoner ha skogsmark i privat ägo hos 21.000 ägare. 14.000 företag i länet har skog som sin huvudnäring.

Det är nu över tre år sedan vår statsminister, Göran Persson, lovade sänka dieselskatten. Detta löfte har ännu inte uppfyllts med ett regeringsförslag till vår riksdag. Moderata riksdagsgruppen har föreslagit en generell skattesänkning för bensin och diesel med 56 öre/liter. Det är i och för sig bra men inte tillräckligt bra och räcker inte på långa vägar till den orättvisa konkurrens förhållanden som råder för skogsbruket i våra skogslän jämfört med våra grannländer.

Med anledning härav föreslår jag:
– att Moderata Samlingspartiet verkar för att skatten på diesel sänks med 2 kr per liter.

Föreslår vidare att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Länsförbundsstämma 2004 med syfte att dess styrelse skall arbeta för att motionens förslag genomförs.

Föreslår också att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Riksdagsgrupp.

/ Bo Hultin, Boden

Modernisering av Björksalen.

Motion till kommunfullmäktige i Boden från Göran Ahlman (m) och Bo Hultin (m) om förbättringar och modernisering av Björksalen i Bodens Gymnasieskola.

Boden har inget konserthus och det dröjer sannolikt många år innan ett sådant projekt kan bli aktuellt. Boden har dock en förnämlig konsertsal i Björksalen i Bodens gymnasieskola. Akustiken är den allra bästa. Många världsberömda personer har här uppträtt genom åren. Loa Falkman, Jablonsky för att bara nämna några av en stor mängd.

Men tyvärr saknas loger för artisterna. Ljud- och ljusanläggningarna fyller inte på något sätt de mest elementära krav som ställs av dagens mera framstående artister. Tekniken har gått framåt rejält sedan Björksalen invigdes för många år sedan.

Det borde vara självklart att skapa de bästa förutsättningar för att fortsätta att genomföra föreställningar för en bred och intresserad kulturpublik som finns i Boden med omnejd. För att tillfullo kunna nyttja Björksalen som konsertsal i framtiden med nöjd publik och nöjda artister föreslår vi:

– att en ny modern ljudanläggning samt ljusanläggning anskaffas till Björksalen.

– att loger tillbyggs i anslutning till Björksalen för musiker, dirigenter, solister, körer och teaterfolk för att medge uppsjungning och uppspelning mm.

/Bo Hultin & Göran Ahlman

Motion angående ändrad arvodering…

Motion angående ändrad arvodering för landstingsfullmäktiges beredningar inlämnad av Bo Hultin (m) till Landstingsfullmäktige den 18 februari 2004.

Landstingsfullmäktiges sex beredningar har en viktig uppgift att fylla genom att bidra med kunskaper till landstingsfullmäktige och genom att lösa de uppdrag som åläggs dem med utgångspunkt i landstingsplanen.

Fullmäktiges beredningar skall vara en länk mellan medborgarna och fullmäktige och ett komplement till partiernas arbete. I beredningarnas uppdrag ingår att lyssna och föra en dialog med medborgarna och därefter föra fram synpunkter som framkommit till fullmäktige. Arbetet inom fullmäktiges beredningar ska skapa förutsättningar för att öka medborgarnas engagemang och öka det demokratiska inflytandet. Detta arbetssätt ska också ge kunnigare förtroendevalda som har god kontakt med medborgarna. Beredningarna ska rapportera sina uppdrag direkt till landstingsfullmäktige.

Arvodering av ledamöterna i landstingsfullmäktiges sex beredningar sker med 7.500:- per år d v s med 625:- per månad till varje ledamot. För en mandatperiod om fyra år blir den sammanlagda ersättningen 30.000:-. Arvodets storlek är beräknat på att 15 sammanträdesdagar per år ersätts med 500:- per dag. Arvodet påverkas inte av om ledamöterna deltar i få/inga eller i alla 15 avdelade sammanträdesdagarna.

Av den öppna redovisningen på landstingets hemsida framgår att 25 % av beredningarnas ledamöter deltagit i mindre än hälften av de avdelade sammanträdesdagarna. Var 5:e ledamot har deltagit i mindre än 25 % av avdelade sammanträdesdagar. Vidare framgår att vissa beredningar har en hög närvaro medan andra beredningar har en mycket låg närvaro.

Det måste anses stötande för det allmänna rättsmedvetandet att det ges ett oreducerat arvode till ledamöter som enbart har låg eller mycket låg närvaro i beredningsarbetet. Arvodet per sammanträdesdag blir härigenom för dessa ledamöter oskäligt högt.

Det måste även anses osolidariskt gentemot de ledamöter som deltar i samtliga 15 sammanträdesdagar också måste göra arbetet även för de som är frånvarande.

Ur demokratisynpunkt fungerar inte den demokratiska processen om några ledamöter inte deltar i arbetet fullt ut med att lösa av fullmäktige ålagda uppdrag. Det måste vidare anses vara ett allvarligt svek mot väljarna av förtroendevald ledamot att inte fullt ut delta för att lösa de uppdrag som man erhållit, tagit på sig och mottar arvode för.

Med anledning härav föreslår jag att arvodering till beredningarnas ledamöter sker så att ersättning endast utgår för de sammanträdesdagar ledamöterna deltar i och med samma belopp som ledamöter erhåller vid landstingsfullmäktiges sammanträden.

Bo Hultin (m)

Mitt hem är min borg.

Anna Grönlund bemöter den 13 november mitt inlägg om ”Kränkande demokrati” infört i NK den 10 november. Där anser Anna Grönlund att det är helt OK med dolda TV-kameror i valrörelsens slutskede och agerar för dolda polismikrofoner i medborgarnas vardagsrum och sovrum så fort någon misstänks för brott. Om det enbart är Anna Grönlund som tycker så då spelar det inte så stor roll. Men nu talar hon för hela folkpartiets partistyrelse. Detta fastän över en tredjedel av partistyrelsen har reserverat sig mot en sådan kränkning av vår demokrati och enskildas integritet.

Anna Grönlund, Du lovar mig att om jag håller mig på rätt sida om lagen så kommer ingen avlyssning att ske i mitt vardagsrum av polisen. Vilka befogenheter har Du att lova det. Du har ju ingen aning om hur SÄPO arbetar. De som t ex följt polisens arbete för att lösa mordet på Anna Lindh vet ju att en helt oskyldig person satt häktad i 10 dagar utan någon hållbar bevisning alls. Och utredningen läckte som ett såll med dagliga insider rapporter till media. Samma läckage från polisens utredningar sker ju vid varje mera uppmärksammat brott. Nej det löftet är ju inte värt någonting alls. Polisen ska inte avlyssna enskilda medborgares telefoner eller kunna placera dolda mikrofoner i hemmen. För vem skulle besluta om det. Vem skulle utföra avlyssningen och vad skulle ske med all överskottsinformation som då samlats in till olika register. Tankarna går ofelbart till totalitära staters metoder.

Jag har inga problem med kameraövervakning i banklokaler, affärer eller offentliga platser. Det är sannolikt starkt brottsförebyggande där de är uppsatta. Jag har heller inga problem med att grova brottslingar förs in i olika register som skall kunna nyttjas för att lösa allvarliga brott i framtiden eller att polisspanare infiltrerar i olika knarkkvartar. Och självfallet måste polisen få en bättre rekrytering, bättre utbildning och effektivare utrustning. Men det är naivt att tro att telefonavlyssning och dolda mikrofoner i hemmen skulle avslöja våld mot kvinnor, minska gatuvåldet eller försäljning av droger på våra skolgårdar.

Sannolikt har inte Anna Grönlund insett hur djupt rotat rättssäkerhet, integritet och demokrati är i den svenska folksjälen. När SVT-programmet Uppdrag granskning smygfilmade med dolda kameror i moderaternas valstugor och ställde ledande främlingsfientliga frågor då blev det till Granskningsnämnden det mest anmälda programmet i SVT historia. De tre moderata fritidpolitiker som där framförde främlingsfientliga åsikter har också alla fått lämna sina förtroendeuppdrag och sitt medlemskap i Moderata samlingspartiet. För deras åsikter var och är inte förenlig med moderat politik.

Det är låg argumentationsteknik av Anna Grönlund att låta påskina att främlingsfientlighet är sanktionerad av moderater. Om så vore skulle ju inte Norrbottens Moderater i Riksdagen och Norrbottens MUF vara företrädd av personer som har ursprung från annat land än Sverige.

När TV använder dold kamera är det säljande journalistik snarare än allmänintresse som talar. Vad får det för demokratiska konsekvenser när journalister blir privatspanare och med kvällspressjournalistik eftersträvar effektsökeri. Och varför fokuserades smygfilmningen på moderaterna och varför smygfilmades inte alla partier i lika stor utsträckning. Nej, detta var ett smutsigt beställningsjobb för att i en valrörelses slutskede påverka valresultatet. När moderaterna sedan har städat i sina led av fritidspolitiker vore det klädsamt av Anna Grönlund att inte driva sak när olämpliga personer sedan över ett år fått ta sitt ansvar och har fått lämna partiet.

Mitt hem är min borg är ett känt talesätt. Låt oss slippa dold övervakning i hemmen och ensidigt mot enbart vissa partier riktad smygfilmning i valstugorna i framtiden. Föreslår att Anna Grönlund börjar med att försöka övertyga sin egen folkpartistiska partistyrelse om det förträffliga i hennes uppfattningar i dessa frågor. Det är ju faktiskt hela nio (9) !! av hennes styrelseledamöter som reserverat sig mot den uppfattning hon företräder i sitt inlägg.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens Kuriren den 20 november 2003.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.