Category: Landstinget

Gemensam Valplattform för Hälso- och Sjukvården i Norrbotten

Denna Valplattform för Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är det dokument där vi lägger fast en gemensam politisk inriktning för landstingets verksamhet under mandatperioden 2011-2014.
Vi prioriterar landstingets huvuduppgift, hälso- och sjukvård. Norrbottningarna måste få en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige.

1 Fritt Vårdval
Frihet att välja vårdgivare inom primärvården och del av sjukhusvården. Vårdgivare konkurrerar utifrån kvalitet, bemötande och tillgänglighet – inte lägsta pris.
Det ska vara likvärdiga villkor mellan landstingsdriven och externa vårdgivares verksamhet.

2 Skärpt vårdgaranti
Långa köer kostar både lidande och ekonomi. Vårdgarantin ska kortas ordentligt till 0-5-30-60 dagar och undersökningar som tex röntgen ska ingå i garantitiden. Den totala väntan från första vårdkontakt till behandling ska således underskrida 100 dagar. Idag kan du få vänta ett halvår (3+3 månader) utan att landstinget bryter mot vårdgarantin och väntan till undersökning har ingen tidsgräns alls.

3 Närsjukvård
Införande av närsjukvård ska, oavsett om den bedrivs i privat eller i landstingets regi, innebära en stärkt primärvård. De äldre med åldrandets sjukdomar ska så långt det är möjligt med teknikens hjälp få sin vård på vårdcentralen eller i det egna hemmet. Distriktssköterskan ska vara en viktig trygghet för de äldre i glesbygden. Vårdplatser ska finnas i alla länets kommuner. Observationsplatserna i Haparanda ska åter öppnas. Mammografi med god tillgänglighet ska finnas i hela länet för alla kvinnor. Nuvarande fem sjukhus behålles och stärker sin profilering.

4 Förebyggande hälsovård
För att uppnå en god hälsoekonomi ska Landstinget arbeta på ett sjukdomsförebyggande och hälsobefrämjande sätt. Våra stora folksjukdomar går att förebygga! Landstinget ska i samverkan med kommunerna arbeta aktivt för att identifiera och stärka friskfaktorer hos hela befolkningen med ett särskilt fokus på barn och unga. Landstinget ska använda de effektivaste metoderna för att hjälpa norrbottningarna att minimera riskfaktorer som t ex rökning, alkohol, narkotika, övervikt/fetma, dåliga matvanor, stress och brist på motion och sömn.

5 Tidig upptäckt
Inriktningen är tidig upptäckt av sjukdomar och att erbjuda de som blivit sjuka en effektiv vård. För att tidigare upptäcka sjukdomstillstånd är fast bemanning på vårdcentralen mycket viktig.
Vi måste minimera användande av stafettläkare då den kontinuerliga kontakten mellan läkare och patient ofta är en förutsättning för en snabbare diagnos. Fast vårdkontakt och samordnade läkarbesök sparar kostnader.

Med hälsokontroller och screening som även omfattar prostata, bukaorta mm, kan våra folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet behandlas tidigare och allvarliga följdverkningar minskas. I Sverige avlider ca 1 200 personer årligen p g a fallolyckor. Bentäthetsmätning (även i mammografibuss) kan upptäcka och minimera riskerna.

6 Säker vård
Inom svensk sjukvård skadas varje år ca 100 000 människor p g a felbehandlingar. Det är inte acceptabelt. Arbetet med att minska infektioner, läkemedelsskador, tryck- och fallskador måste fortsätta med ökad intensitet. Målsättningen är att halvera antalet vårdskador till 2014. PCI verksamhet skall genomföras dygnet runt.

7 Effektiv rehabilitering
Bättre samordning mellan landsting och kommuner möjliggör bättre förutsättningar för rehabilitering och tidigare återgång till arbete och/eller en fungerande vardag.

8 Förbättra den palliativa vården
God tillgång till palliativ vård ska finnas i hela länet. Palliativa resursteam ska finnas i alla länets kommuner.

9 Ekonomi för hälsa
Hälso- och sjukvård är en prioriterad verksamhet. Landstingets medverkan i näringspolitik, kultur och utbildning kan minskas. De opererande och medicinska divisionerna ska tillföras ökade ekonomiska resurser liksom primärvården och psykiatrin. Kostnader för stafettläkare och jourlinjer måste minskas. Landstinget måste bli en mer attraktiv arbetsgivare med en intensifierad rekrytering och möjligheter till forskning.

10  Likvärdig vård
Norrbottningarna måste få en sjukvård som är minst lika bra som i övriga Sverige. Det ska inte heller ha någon betydelse om man är kvinna eller man, vilken härkomst man har, om man bor i glesbygd eller tätort, vilken sexuell läggning man har eller något annat som inte har bäring på vårdbehov, utan vården ska erbjudas likvärdigt till alla.

Vi fem oppositionspartier står samlat bakom denna valplattform för Landstingsvalet 2010.

Kenneth Backgård – Norrbottens Sjukvårdsparti
Bo Hultin – Moderaterna
Erik Berg – Centerpartiet
Jens Sundström – Folkpartiet
Birgit Stöckel – Kristdemokraterna

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Upplös Norrstyrelsen vid stoppad Storregion

Alliansregeringen har beslutat att det inte blir någon Storregion i Norra Sverige före valet 2010 och därmed blir det inte heller någon Storregion under mandatperioden 2010- 2014. Detta kan man glädjas åt som 88 % av norrbottningarna eller bli irriterad över som Landstingsrådet Kent Ögren (S). Om Kent Ögren vill fortsätta att driva frågan om en Storregion så får nu väljarna möjlighet att tycka till om detta i valrörelserna 2010 och 2014. Demokratin har nu här vunnit en stor framgång.

I pressmeddelande säger Kent Ögren att Norrstyrelsen ska fortsätta arbetet med att förbereda en Storregion i Norrland. 15 arbetsgrupper med sammanlagt över 200 politiker och 50 tjänstemän ska således fortsätta att resa runt och sammanträda för 10-tals miljoner kronor årligen. Det är inte försvarligt att fortsätta ha Norrstyrelsen aktiverad när det ändå dröjer minst fem år innan det kan bli aktuellt att damma av dessa planer igen. Redan i valet 2010 kommer väljarna att ge tydligt svar till de politiker och de partier som fortsätter att envist driva storregionfrågan i Norrbotten.

Upplös Norrstyrelsen omedelbart och lägg ner dess kanslier i Härnösand, i Umeå och i Luleå. Avveckla regionsamordnaren Jan-Åke Björklund som kostar över 1,5 miljoner kronor om året i egen lön och arbetsgivaravgifter. Sedan tillkommer alla andra kostnader runtomkring kring honom. Enligt uppgift i tidningen Ångermanland har kostnaderna för Norrstyrelsen hitintills kostat mellan 12 och 14 miljoner. Vet inte exakt hur de räknat men summan ligger nära verkligheten.

Är det rimligt att ekonomiskt knäande landsting i Norrbotten och Västerbotten och Västernorrland ska fortsätta att utan mandat av folket och utan en genomarbetad analys fortsätta att föra pengar från sjukvård till denna gigantiska miljonrullning. Självklart inte.

Kom ihåg att Alliansregeringen beslutat att ett val till ett regionparlament tidigast kan ske någon gång efter 2010. Om socialdemokraterna på riksplanet får makten och tänker driva igenom en förändring så kan den då tidigast träda i kraft 2015. Men kan man inte upplösa ett valt landstingsparlament? Det tvivlar jag mycket starkt på. Det skulle innebära att politikerna sätter sig över väljarnas vilja och utse vissa företrädare under en mandatperiod. Kommunsammanslagningarna har ju skett i direkt anslutning till nya mandatperioder. Men aldrig mellan mandatperioder.

Om det trots allt skulle försökas bildas en storregion före januari 2015 då måste ju valda landstingsfullmäktigen upplösas och ett särskilt regionval genomföras. Man kan fundera över hur stort valdeltagande det i så fall skulle bli våren 2011 vid ett val till ett regionparlament i enbart 46 kommuner i fyra län i Norrland. Kyrkovalen vore rena kioskvältarna vid en jämförelse. Det är svårt att tro att någon med trovärdighet skulle kunna tolka ett sånt val som att det finns ett tryck underifrån att bilda storregioner! Tillåt mig att tvivla. Mycket starkt.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas omedelbart och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Halt i regionfrågan

Så kom då det besked som så många väntat på, regeringens inställning i regionfrågan. En kompromiss som uppenbarligen innehåller något positivt för alla. Vi som anser att folket skall få säga sitt, uppskattar regeringens syn på att noggrannhet och folklig förankring skall gå före snabbhet. Storregionförespråkarna gläds över bevarandet av tre skattenivåer och ett ”kanske” inför 2014.

Det här innebär att vi får ett mellanliggande val, vilket i sin tur medför att vi som ser andra lösningar än en storregion nu får en chans att låta väljarna ta ställning till alternativ. Frågan är nu överlämnad till kammarkollegiet för översyn, som bör uppmärksammas på att även kommunerna bör tillfrågas. De alternativ som vi anser ligger närmast till hands är ett utökat samarbete mellan landstingen. Ett utökat samarbete kan i stort ta hand om allt det en region sköter utom en gemensam beskattningsrätt . Norrbotten kan dessutom, mycket väl utgöra en egen region, med egen beskattningsrätt, vilket beslutet om att godkänna Gotland och Halland vittnar om.

Socialdemokraterna som så starkt låst fast sig vid en storregion och försökt tvinga igenom densamma utan att väljarna fått säga sitt kommer sannolikt att driva den frågan vidare . Dessa alternativ kan alltså ställas mot varandra.  Att regionfrågan således blir en valfråga står bortom allt tvivel. Att regeringens inställning innebär ett kraftigt bakslag för regionivrarna och dessutom en prestigeförlust för socialdemokratin ser vi redan på NSD:s ledarsida, där ledarskribenten surt påstår att vi som förespråkat andra lösningar enbart gör det av personligt egoistiska skäl. Ett lågvattenmärke för att föra fokus från det faktum att närmare 90 % av befolkningen i Norrbotten delar vår åsikt och att såväl Sjukvårdspartiet som Moderaterna och Folkpartiet arbetar för att avskaffa landstinget. Trots bakslaget försöker regionförespråkarna hävda att det är en vinst, allt för att kunna fortsätta med försöken till regionförstoring.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör nu slutföra sitt arbete med den pågående ”kartläggningen” och ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting i stället. Västernorrlänningar som skulle få se sitt län delas, andas nog ut, om än tillfälligt.

Regionivrarna lägger säkerligen inte storregionplanerna åt sidan utan kommer att fortsätta med förhoppningen om en ny regering efter valet 2010. Det skulle i och för sig inte få saker och ting att gå så mycket snabbare, men kanske garantera ett storregionbeslut. Det är av den anledningen som debatten också måste fortsätta. Enda sättet att på längre sikt garantera att det inte blir frågan om en storregion är nämligen en förändrad majoritet i landstinget. En förändrad majoritet som lägger storregionfrågan åt sidan och tar itu med hälso- och sjukvårdsarbetet. Vi kommer självfallet att aktivt föra debatten vidare och lägga ner tid och kraft på att göra alternativen tydliga inför valet 2010. Den valrörelsen har redan börjat.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

STOR-regioner inte i tid

Tiden rinner ut för stora regioner, sakta och säkert, i Norrbotten och i övriga Sverige. Ansvarskommitténs fyraåriga utredande har inte visat på några lösningar för framtidens sjukvård. Lika misslyckat har landstingsrådet Kent Ögrens (s) försök varit att under året övertyga norrbottningarna om en storregions förträfflighet. Den stora undersökning som i maj 2008 visade att 88 % var emot stora regioner har under hösten fått en alltmer ökad trovärdighet. Nu har länets tre största dagstidningar på sina ledarsidor kraftigt och tydligt tagit ställning mot en region bestående av Norr- och Västerbotten och halva Västernorrland.

I Sverige i övrigt finns inte nya regioner längre kvar i debatten. Mona Sahlin har inte med ett ord berört regionfrågan under hösten i sina debatter mot Fredrik Reinfeldt. Förre statsministern Göran Persson är lika stark motståndare till nya regioner som alla de socialdemokratiska kommunalråden i östra Norrbotten. Och slutligt punkterades regionfrågan av vår statsminister i sitt uttalande för media den 26 november i höst i Gällivare.

Kent Ögren har sedan i somras startat upp en Norrstyrelse med 26 ordinarie ledamöter och 26 ersättare för att förbereda införandet av en storregion. Dessutom har 15 olika arbetsgrupper organiserats med 10 politiker i varje för att utreda en framtida regionbildning i norra Sverige. Minst 50 tjänstemän utgör i olika omfattning tjänstemannastöd för denna process som enbart 2008 kostar 8 miljoner kronor. Pengar som inte finns utan måste tillföras med skattehöjning.
Något resultat har denna organisation ännu inte redovisat. Vilket inte är förvånande. Hur ska 200 fritidspolitiker samlade från hela norra Sverige kunna lösa det som Ansvarskommittén inte klarat ut på fyra år.

Nu till årsskiftet höjs landstingsskatten i Norrbotten med 98 öre vilket innebär en ökad kostnad med i genomsnitt 5000 kronor per år och familj där båda arbetar. Den stora frågan blir nu när nästa skattehöjning kommer. I somras var 2008 års underskott i landstinget 160 miljoner kronor, i höstas hade underskottet stigit till 202 miljoner och nu i december är det uppe i 265 miljoner. Den här skattehöjningen klarar landstingets ekonomi i endast tre år. Redan år 2011 måste skatten ånyo höjas om inte 300 miljoner tills dess kan sparas in på länets sjukvård. Införs storregioner blir skattehöjningen än större och kommer tidigare.

De senaste veckorna har ytterligare en dimension tillkommit i regionmotståndet. Nu från vårt östra grannland, Finland. Där genomfördes en länsreform som trädde i kraft i början av 1998 när tolv län blev till fem Storlän. Syftet med den reformen sades vara att effektivisera verkställigheten av statliga beslut samt stärka den regionala utvecklingen. Den reformen har inte gett önskad effekt. Därför kommer dessa fem finska Storlän att under 2009 ersättas av 9 eller 15 verksamhetsområden. Efter enbart 10 år så gick den reformen i graven i vårt östra grannland. Tydligt är att varken Storlän eller Storregioner tål ett möte med verkligheten.

Tiden har runnit ifrån både stora regioner och landstingsrådet Kent Ögren. Det börjar bli hög tid att söka ut reträttvägar för de politiker som så hårt bundit upp sig för att en jättestor omorganisation skulle lyfta bort fokus från att landstingets ekonomi så totalt körts i botten. För nu är det enbart 21 månader till valet i september 2010.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Vem leder landstinget i Norrbotten?

Debattsvar på Anders Öberg(s) debattinlägg i NSD, PT o NK.

När Anders Öberg(s) som nyutnämnd gruppledare och tippade efterträdare till landstingsrådet Kent Ögren(s) inträder i landstingsdebatten gör han det med gammal beprövad socialdemokratisk teknik. Anfall är bästa försvar.

Om några av landstingsledningens fyra landstingsråd är onödiga så är förbanne mig alla oppositionsråden lika onödiga, i alla fall kostar de nästan lika mycket pengar, verkar vara kärnan i Öbergs budskap. Vem han polemiserar mot är oklart. Frånsett några insändarskribenter som den senaste tiden uttryckt ilska över det oproportionellt stora antalet landstingsråd i NLL så har debatten bland politiker den senaste tiden handlat om tre helt andra områden; Regionansökan, skattehöjningen, och sjukhusrevolten i Kiruna.

Vad Anders Öberg med sin artikel försöker är att styra undan fokus från regionansökan och de för länets socialdemokrater så splittrande frågorna om höjd landstingsskatt och sjukhuset i Kiruna. Att de tre nordligaste landstingen, med Kent Ögren (s) i spetsen, samtidigt via media vädjar till regeringen om ett omedelbart ja till regionansökan, förstärker ytterligare den splittrade bilden.

Vi rekommenderar också Anders Öberg att läsa på lite bättre. Ett inlägg blir missvisande om man inte håller sig till fakta och trovärdigheten minskar i motsvarande grad. Kenneth Backgård (ns) är inte som Öberg skriver; ”heltidsavlönat oppositionsråd i Bodens Kommun”. Han är varken heltidsavlönad eller oppositionsråd i Boden. Sjukvårdspartiet ingår där i den allians som leds av kommunalrådet Olle Lindström (m).

Till Anders Öberg säger vi sedan: Om din avsikt är att ompröva kostnader och arbetssätt för den politiska organisationen, om du övertar ledningen för landstinget, kommer vi självfallet delta i en sådan diskussion. Det är varje ansvarskännande landstingspolitikers skyldighet idag med tanke på den ekonomiska situationen. Då kan det också vara lämpligt att reglera vilken närvaro ledamöterna, inklusive landstingsråden!, förväntas visa vid fullmäktiges sammanträden och vid styrelsemöten.

Förresten så funderar vi en del över vem som egentligen leder den socialdemokratiska landstingspolitiken och beslutar om skattehöjningar. Om det är distriktsordförande Kristina Zakrisson, tf distriktsordförande Peter Roslund, styrelseordförande Kent Ögren eller kanske den nyutnämnde gruppledaren Anders Öberg, han som skriver debattinlägg undertecknade enbart som enskild fullmäktigeledamot?

Nu avvaktar vi och alla norrbottningar med tillförsikt Regeringens NEJ till en Storregion Norra Sverige.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Region(s)löseri med Landstingsskatten

För att förbereda Storregion Norra Sverige har landstingsrådet Kent Ögren(s) låtit bilda en interimsstyrelse benämnd ”Norrstyrelsen”. Trots att 88% av norrbottningarna är emot bildandet av en storregion. Trots att Regeringen inte alls beslutat om någon regionbildning i Norra Sverige.

Detta är ett ansvarslöst slöseri med de skattemedel som är avsedda för sjukvård. Och dyrt blir det för oss skattebetalare. Hela åtta miljoner kronor är avdelade enbart för år 2008. Pengar som inte finns utan måste utdebiteras extra genom skattehöjning.

Norrstyrelsen består av 26 ordinarie ledamöter och 26 ersättare från Norr- och Västerbotten och halva Västernorrland. En styrelse på 52 personer som är så stor att Kent Ögren som Norrstyrelsens ordförande väljer att mest arbeta med ett arbetsutskott (AU) med 11 ledamöter och med stöd av 10 anställda tjänstemän.

Arbetsutskottet sammanträder varje månad oftast i Stockholm. Enklast och dyrast så. Norrstyrelsen sammanträder varje kvartal oftast i Umeå som ligger mest centralt i Norra Sverige medan nästa sammanträde den 19 november också det blir i Stockholm. Härutöver ska 15 arbetsgrupper bildas med en tjänsteman och 10 politiker i varje för att belysa olika verksamhetsområden. Sex grupper ska arbeta med sjukvård medan nio grupper ska arbeta med icke sjukvårdsärenden.

Sammantaget involveras således över 200 politiker och 25 tjänstemän i denna process med sammanträden på olika platser i norra Sverige men som väldigt ofta blir i Stockholm. 8 miljoner kronor används till sammanträden och konsulter i stället för till sjukvård enbart under år 2008.

Vad en region Norra Sverige kan kosta det vet ingen för det finns inga beräkningar eller konsekvensanalyser utförda. Från Region Västra Götaland finns beräkningar att det kan röra sig om ca 500 miljoner dvs en höjning av landstingsskatten med en krona till förutom en stor summa för att jämställa skatten i Norrbotten med den högre skatten i Västerbotten och Västernorrland.

– ”Pengar finns i väggen” sa den lille fyraårige pojken till sin pappa och pekade på bankomaten när pappan säger att ”vi har inte råd att köpa så dyra leksaker”.
– ”Det finns ett skatteutrymme på 75 miljarder att ta utav, det som Alliansregeringen sänkt skatten med sedan 2006”, sa Kent Ögren vid en debatt i regionfrågan i Piteå den 7 oktober i år. Det var svaret på frågan hur en regionförstoring Norra Sverige skulle finansieras.

Den höjning av landstingsskatten med 98 öre som Kent Ögren tvingade igenom med 8 röster mot 7 vid styrelsesammanträdet den 5 november det är bara början. Om en storregion ska bildas så kommer ytterligare minst två skattehöjningar att behövas.

Vi moderater föreslår att landstingsfullmäktige den 27 november omedelbart avbryter detta otroliga slöseri med skattebetalarnas pengar som nu drivs av landstingsrådet Kent Ögren.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.