Välj din Vårdcentral i ”Vårdval Norrbotten”

Från 1 januari 2010 får alla medborgare i hela Sverige fritt välja vilken vårdcentral man vill tillhöra. Riksdagen antog den 25 februari 2009 den proposition som Alliansregeringen föreslog. Landstingen är således skyldiga att införa ett vårdvalsystem som ger alla rätt att välja och byta vårdcentral precis när man vill. Det är nu den största och mest genomgripande reform som genomförs i svensk sjukvård. För oss som bor i Norrbotten kallas reformen ”Vårdval Norrbotten”.

Grundidén är densamma som nu fungerar inom tandvården. Patienten väljer fritt mellan Landstingets Folktandvård eller den privata tandläkare som man har mest förtroende för. Precis som inom skolan kommer pengarna att följer patientens eget vårdval. Och Socialstyrelsen har i uppdrag att följa hur landstingen genomför reformen så att patienterna garanteras god vård.

Vid årsskiftet kommer det i Norrbotten endast att finnas Landstingets 33 vårdcentraler att välja mellan. Men redan till våren kommer det att etableras nya privata vårdcentraler. Mest sannolikt först i Luleå och i Piteå sedan efter hand tillkommer fler på andra orter i länet.

Den svenska sjukvården håller hög kvalitet, men det är tillgängligheten som brister. Ska detta rättas till måste patienternas rättigheter stärkas och möjligheterna förbättras för de som utövar sjukvård. Stärkt valfrihet och stärkta patienträttigheter är de viktiga förändringar som nu genomförs. Hela den här processen har vuxit fram underifrån med ett system som är anpassat för de som är i behov av vård och inte tvärtom. Det är ju patienten som ska vara i centrum för vården. Valfrihet är alltid bra och ska utformas för patientens bästa.

Att Socialdemokraterna i Sverige och i Norrbotten i grunden är negativa till såväl privata läkare som Vårdvalsreformen gör de ingen större hemlighet av. Det är bara att följa olika uttalande i media och debattforum. Det finns på riksnivå till och med ledande socialdemokrater som driver frågan att riva upp hela Vårdvalsreformen. Landstingsrådet Kent Ögren (s) framförde så sent som i våras att fri etableringsrätt kommer att äventyra den hälso- och sjukvård som vi har i länet. Samt att det inte är lätt att vara landstingspolitiker när vi har en Regering som enbart av ideologiska skäl rycker undan förutsättningarna för en fungerande sjukvård. Men det var ju våras det. Nu stödjer ändå till slut ett enigt Landstingsfullmäktige sjukvårdsreformen ”Vårdval Norrbotten”.

Visst kan det finnas en viss oro för det som är nytt. Vårdvalsreformen är sedan två år i drift i Halland med positiva erfarenheter och sedan ett år tillbaka också i drift i Västmanland och Stockholm. Fördelar för patienterna har varit att nya vårdcentraler etablerats med bättre öppettider för patienterna. Det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid. Patienterna kan välja mellan en bostadsnära eller arbetsplatsnära vårdcentral. Förtroende för den som utför vården är alltid en viktig faktor vid vårdval.

Det är viktigt att vi alla norrbottningar nu nyttjar den valfrihet som vår Regering och Riksdag ger oss från årsskiftet att välja den vårdcentral som är bäst för oss som patienter. Du kan välja nu eller senare, men viktigast är att du gör ett aktivt val och att du väljer.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Kalix debatt: En väg tillbaka till ett friskare liv

Den senaste tiden har sjukförsäkringen flitigt diskuterats i medierna. Det handlar om både om Försäkringskassans tillämpning av det befintliga regelverket och de nya regler som börjar tillämpas vid årsskiftet. Bakgrunden till regelförändringarna måste egentligen sökas längre tillbaka i tiden. År 2003 beslutade den förra regeringen att införa tidsbegränsad förtidspension och att göra det obligatoriskt att pröva om någon skulle beviljas förtidspension redan innan ett års sjukskrivning.

Det här regelverket har inte fungerat bra. Under en lång rad år förtidspensionerades 140 människor om dagen, många mot sin egen vilja. Mycket få personer kom någonsin tillbaka från förtidspension till arbetsmarknaden. Skälet var att någon rehabilitering eller jobbförberedande insatser inte sattes in. I bästa fall omprövades arbetsförmågan varje, vartannat eller vart tredje år.

I dag finns en stabil majoritet i riksdagen för att avveckla den tidsbegränsade förtidspensionen. I princip är det bara Vänsterpartiet som är av en annan uppfattning. Det som diskussionen nu handlar om är huruvida det ska finnas en bortre gräns för sjukpenningen eller inte.

Sverige är i princip det enda land som inte har haft en tidsgräns. Och även efter regeringens reformer kommer Sverige vara ett av de länder som har de längsta sjukskrivningstiderna – 914 dagar. Att det finns en tidsgräns för sjukpenning innebär dock inte att någon ställs utanför trygghetssystemet.

Efter 914 dagar kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda en introduktion till personer som bedöms kunna återfå sin arbetsförmåga. Efter introduktionen kan man erbjudas rehabilitering, jobbcoachning eller andra insatser inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Ersättningen blir densamma som för deltagare i aktivitetsgarantin.

Regeringens reformer har redan bidragit till att minska ohälsan. I Kalix är 183 personer sjukskrivna i dag. Det är en minskning med 116 personer sedan 2006. Det är människor som med hjälp och stöd kommit tillbaka till ett friskare liv.

I årets budget fortsätter vi stärka rehabiliteringen för de som är sjukskrivna. Regeringen har för de kommande tre åren avsatt tre miljarder för landstingens arbete att minska sjukfrånvaron, den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Norrbottens län kommer i år att kunna tillgodoräkna sig 34 miljoner kronor från denna satsning, något som kommer sjukskrivna till del.

Den passivitet som tidigare präglade sjukförsäkringen, då bara några månaders sjukskrivning ofta ledde till långtidssjukskrivningar, har nu ersatts med aktiva åtgärder. Vi är övertygade om att vi kan göra sjukförsäkringen ännu bättre. Sjukskrivna måste få ett bättre stöd, unga med funktionshinder måste få en väg ut på arbetsmarknaden. Vi måste se till att vägen tillbaka blir kortare och att ohälsan minskar. Kort uttryckt, en snabbare väg till ett friskare liv.

Cristina Husmark Pehrsson (M)
Socialförsäkringsminister

Ulf Blombäck (M)
Gruppledare
Kalix kommun

Bo Hultin (M)
Oppositionsråd
Norrbottens läns Landsting

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 7/12 2009

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

Regeringen djupfryser Storregion Norrland

Det blir ingen Storregion Norra Sverige varken denna eller nästa mandatperiod 2010—2014.

I ett lagförslag från Finansdepartementet kommer den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning som har pågått sedan slutet av 1990-talet i Skåne och Västa Götalands län göras permanent. Den nya lagen föreslås också omfatta Halland och Gotland.

Ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen i de aktuella länen ska följa den som gäller för försöksverksamheten. Landstingen får, enligt lagförslaget, besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Lagförslag kommer skickas till ett 60-tal remissinstanser som kan lämna synpunkter till den 14 december 2009. Regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen senast mars 2010. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Det beslutade Regeringen vid sitt sammanträde den 15 oktober 2009. Detta och inget mer.

Detta innebär samtidigt att de förslag som sänts från Västernorrland samt Norr- och Västerbotten att få bilda en Storregion bestående av Norr-och Västerbotten samt halva Västernorrland inte godkännts av Regeringen.

– Landstingsrådet Kent Ögren (s) försök att splittra sjukvården och minska patientunderlaget för Universitetssjukhuset i Umeå genomförs nu inte. Detta skulle annars ha medfört allvarliga försämringar för den högspecialiserade sjukvården och ökat kostnaderna för norrbottningarna säger oppositionsrådet Kenneth Backgård (ns)

– Kammarkollegiets remissfrågor till berörda kommuner och landsting om en Storregion Norrland har visat på en ännu mer splittrad uppfattning i regionfrågan än som väntat. Olika undersökningar har visat att enbart mellan 5 och 12 % av norrbottningsarna vill tillhöra en Storregion Norrland säger oppositionsrådet Jens Sundström( fp).

– Norrstyrelsen som med en dyrbar projektledare och Kent Ögren som ordförande arbetat för att utan väljarnas mandat införa Storregion i Norrland kan nu omedelbart avvecklas. De 15 arbetsgrupperna som med projekt och konsultstöd hitintill kostat över 20 miljoner kronor kan nu i stället arbeta med att utveckla Norrbottens sjukvård säger oppositionsrådet Bo Hultin(m).

Bo Hultin (m) Boden
Kenneth Backgård (ns) Boden
Jens Sundström (fp) Alvik

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Storregioner splittrar Norrland

De sista svallvågorna efter Ansvarskommitténs 430 sidor tunga Regionrapport daterad 27 februari 2007 håller nu sakta på att ebba ut. Oräkneliga gränser har ritats på kartor för att samla Norrland i en eller två Storregioner. De tre nordliga landstingen har i juni 2008 till Regeringen med likalydande ansökan begärt att få bilda en ”Region Norra Sverige” bestående av Norrbotten, Västerbotten och halva Västernorrland.

Men Norrland står i denna fråga nu ännu mer splittrat än för 2½ år sedan. Ett redan nu fungerande samarbete mellan fyra landsting spolieras och kommer genom processen att isolera Jämtland och dela Västernorrland i två delar samt allvarligt minska patientunderlaget till Regionsjukhuset i Umeå. Detta medför allvarliga försämringar för den högspecialiserade sjukvården och öka kostnaderna för norrbottningarna.

Problemet är att Regeringen redan den 27 januari i år meddelat att det inte blir några fler beslut om regioner denna mandatperiod förutom Halland och Gotland och tidigare beslutade Skåne samt Västra Götaland. Och så har Regeringen tillsatt två utredningar:
– Översynskommittén för statlig regional förvaltning (2009:62) som ska vara klar i december 2012
– Kammarkollegiet för att utvärdera redan inkomna ansökningar att bilda Storregioner i Norrland

Av oklar anledning har Kammarkollegiet forcerat sitt uppdrag som inte brådskat. En konsultfirma ”Sweco Eurofutures AB” har under några sommarmånader tagit fram ett 200 sidors underlag som berörda Landsting, Länsstyrelser och 40 kommuner fått 11 arbetsdagar att yttra sig över senast till den 2 oktober i år. Kammarkollegiet har härutöver utvidgat sitt uppdrag till att också belysa alternativ med tre eller fyra sammanlagda landsting. Tråkigt är att konsultbyrån haft så bråttom med sitt uppdrag att de inte hunnit kvalitetssäkra redovisade fakta. Grava fel bl a om antal vårdplatser och vårdanställda i Västernorrland mm minskar allvarligt trovärdigheten i den påföljande analysen.

Svaren på Kammarkollegiets remiss har nu sänts in och ger en mer splittrad bild än som var väntat;
– att Jämtland, Sundsvall och Ånge inte alls vill ingå i en nordlig storregion det var tidigare väl känt.
Men så plötsligt med 35 röster mot 14 beslutade Härnösands fullmäktige att gå emot en storregion.
Därmed står enbart 35 % av Västernorrlands politiker bakom en anslutning till Storregion Norr.
– att Vänstern i Luleå kommun röstade emot en storregion hade grund i ett distriktsbeslut i våras.
– (s)-styrda Haparanda, Kiruna och Pajala beslutade precis som Bodens kommun emot storregion.
– emot Landstingets yttrande reserverade sig också fyra oppositionspartier.
Till detta kommer att olika undersökningar som visar att enbart mellan 5 och 12 % av norrbottningarna vill tillhöra en Storregion Norra Sverige.

Norrbottens Läns Landsting med över 8000 anställda och en budget på över 6 miljarder kronor levererar varken bättre eller effektivare sjukvård genom att läggas samman med Västerbotten och halva Västernorrland. Vi som vill bo i Norrbotten riskerar att beslut och en stor mängd arbetstillfällen flyttas söderut och vi riskerar att det demokratiska avståndet mellan väljarna och beslut blir allt längre.

När landstingsrådet Kent Ögren (s) vid landstingsstyrelsens sammanträde den 29 september i år lovar att göra storregionfrågan till en socialdemokratisk valfråga inför valet i september 2010 då är det nog klokt att han först funderar över vilka konsekvenser detta kan leda till för hans parti. För statsminister Fredrik Reinfeldt har som känt viktigare ärenden att hantera än att före årsskiftet tillgodose förslag om storregioner som alltmer splittrar Norrland.

Bo Hultin (m) Boden
Kenneth Backgård (ns) Boden
Jens Sundström (fp) Alvik

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Djupfryst Storregion Norrland

Landstingsrådet Kent Ögren (S) fortsätter med hjälp av sin Norrstyrelse att driva frågan om Storregion Norrland. Det är han väldigt ensam om och har inget väljarstöd för det heller. Fastän han vet och alla pålästa vet att frågan är helt iskall. En samlad Regering har ju redan den 27 januari 2009 sagt ett tydligt nej till fler regionbildningar denna mandatperiod. Ansvarig minister Mats Odell (Kd) har under våren och sommaren i media varit minst lika tydlig och till och med den 16 juni tillsatt en ny utredning som fram till 15 december 2012 ska granska konsekvenser av eventuella nya regioner. Det dröjer således minst 3,5 år innan Regeringen tar ställning till att eventuellt ändra några gränser.

Kostnaderna för Norrstyrelsens 15 arbetsgrupper med 15 politiker i varje samt inblandade 50 tjänstemän har för länge sedan passerat 20 miljoner kronor. Och nu begär Kent Ögren ytterligare 930 000 kronor per år av landstingen för att kunna fortsätta Norrstyrelsens arbete. Landstingsrådet Britt Westerlund (S) säger till media att det inte finns några pluspengar i landstingets budget för att vaccinera norrbottningarna mot den nya N1H1 influensan. Nej det klart om landstinget slösar bort skattebetalarnas pengar på att utreda en Storregion Norrland som Regeringen och 88% av norrbottningarna i undersökning sagt att de inte vill ha.

Kent Ögren sätter nu sitt sista hopp till ett av Kammarkollegiet anlitat konsultbolag, Sweco Eurofutures AB, som den 15 september ska redovisa fem olika alternativa lösningar för eventuella nya regioner. Hans avsikt är sedan att berörda sju landsting och 40 kommuner under 21 till 30 september i höst ska få yttra sig över de olika alternativa lösningarna. Som hjälp kommer Kent Ögren att sända ut ett färdigformulerad svarsmall att bara skriva under för respektive kommunalråd. Det är socialdemokratisk demokrati av den högre skolan när varken kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige kommer att hinna ta ställning till remissen på enbart en arbetsvecka. I praktiken spelar nu detta ingen roll eftersom Regeringen redan sagt att de inte blir något val till ett Regionparlament i Norrland i september 2010. Och det är ju Regering och Riksdag som bestämmer.

Ändå fortsätter Kent Ögren alltmer ensam att driva ett kostnadskrävande arbete för att en Storregion Norrland ska kunna bildas 1 januari 2011. Vid senaste Norrstyrelsens möte den 2 september i Luleå var inte ens hälften av de ordinarie styrelseledamöterna närvarande. Att Moderater, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet tidigt och bestämt motsatt sig en Storregion Norrland är väl bekant. Under våren har nu också Centerpartiet och Vänsterpartiet anslutit sig till storregionmotståndet.

Nu börjar även ledande socialdemokrater i Norr- och Västerbotten inse att regionfrågan är iskall. En Plan-B har nu börjat diskuteras där enbart Västerbotten, precis som Halland, ska kunna bilda en egen region. Och i Norrbotten har Luleå kommunalråd Karl Petersen (S) i halvofficiella sammanhang talat om ”enbart en Region Norrbotten”. Han har t o m lyft fram frågan för diskussion på dagordningen vid Norrbottens Kommunförbund sammanträde den 17 september. Många ledande socialdemokrater är väldigt oroliga för att Storregion Norrland ska bli en valfråga i september 2010.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas snarast och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården. Det vore bra om Kent Ögren skulle lägga energi på att lösa sin huvuduppgift med Landstingets sjukvård, med att lösa problemen med N1H1-vaccineringen och alldeles för dyra stafettläkare samt avveckla alla olika konflikter som landstinget har med länets kommuner. Storregion Norrland är djupfryst i alla fall till efter 2014.

Bo Hultin (m) Boden
Kenneth Backgård (ns) Boden
Jens Sundström (fp) Alvik

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Storregion är allt längre ifrån

Det blir ingen Storregion Norra Sverige varken denna eller nästa mandatperiod 2010—2014. Alliansregeringens fyra partiledare har mycket klart och mycket tydligt meddelat detta på en presskonferens den 27 januari i år. För strukturfrågor ansvarig minister, Mats Odell (Kd), har tydligt upprepat detta regeringens ställningstagande vid sitt anförande för landets samtliga landshövdingar med länsråd den 15 april i år på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Lika fullt obstruerar landstingsrådet Kent Ögren (s) mot Regeringens beslut och fortsätter att driva regionfrågan i Norrstyrelsen där han själv är ordförande. Vid Norrstyrelsens sammanträde den 10 juni i Härnösand drevs ett beslut igenom trots ökat motstånd och reservationer att arbetet med en Storregion i Norra Sverige ska ”fortsätta tills vidare”. Det innebär att 15 arbetsgrupper med 15 politiker i varje med stöd av 50 tjänstemän fortsätter att sammanträda var och varannan månad på olika platser i Norrland. Till en sammanlagd uppskattad kostnad av cirka 20 miljoner på årsbasis.

Nu är det inte enbart Moderater, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet som motsätter sig en Storregion Norra Sverige med Norrbotten, Västerbotten och halva Västernorrland. Även Vänstern och Centerpartiet är med länsförbundsbeslut i sina partier nu också kritiska till att Norrbotten ska ingå i en Storregion i Norra Sverige. En viktig fråga bör ställas; har Kent Ögren majoritet i Landstingsfullmäktige för sin ansökan att få bilda Storregion.

I en skrivelse den 29 januari 2009 överlämnade Regeringen ett antal ansökningar med begäran om ändrad landstingsindelning och bildande av regionkommuner till Kammarkollegiet för utredning. Kammarkollegiet som inte har egna resurser för att utreda detta har anlitat ett företag Sweco Eurofutures AB för att utreda fem olika alternativa lösningar. Avsikten är sedan att berörda sju landsting och 40 kommuner under 10 dagar i slutet på september i höst i sina fullmäktigeförsamlingar ska få yttra sig över de olika alternativa lösningarna. Det som Ansvarsutredningen under fyra års utredande inte kunnat lösa ut ska nu ett anlitat företag lösa under några sommarmånader 2009, och fullmäktige i sju Landsting och 40 kommuner försöka enas om under 10 dagar i höst. Detta är inte seriöst.

Förutom detta har Kent Ögren ett mycket stort problem när sedan undersökningar tydligt visar att 88% av norrbottningarna inte vill ingå i en Storregion med Västerbotten och ett splittrat Västernorrland som har ännu större problem med sin ekonomi än vad Norrbottens Läns Landsting har. Norrbottningarna vill inte att demokrati och beslut och 500 jobb ska flyttas söderut ur länet.

Inte hjälper det heller att Luleå och Umeå Universitet fått 864 tusen kronor av landstingen för en väljarundersökning som de genomfört i september 2008 om en eventuell Regionbildning i de fyra nordligaste länen. Av 4000 tillfrågade vill i Norrland 10% och i Norrbotten enbart 5% ha den Storregion som nu lagts i Kent Ögrens förslag till Regeringen.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas snarast och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.